Ingemar Engström - Maria Abrahamsson

advertisement
Surrogatmödraskap ur
barnets perspektiv
Ingemar Engström
Professor i barn- och ungdomspsykiatri
Psykiatriskt forskningscentrum
Örebro universitet
Disposition
1. Hur går det för barnen?
2. Fostrets rätt till en god graviditet
Medicinskt och Psykologiskt
3.
4.
5.
6.
Rätten att känna till sitt ursprung
Genetiska – socials föräldrar
En – två – flera föräldrar
Behövande barn
Hur går det för barnen?
Empiriska studier av barn i NRT:
• Heterosexuella AID (9)
• Single mother AID (3)
• Äggdonation (6)
• Planerad lesbisk familj (14)
• Planerad gay familj (2)
• Surrogatfamilj (3)
•
Summa 29 studier
Hur går det för barnen?
Icke-genetiskt föräldraskap
Studier av styvföräldrar-styvbarn pekar på större problem
i relationen
Skillnader mellan genetiska barn och styvbarn
Surrogat jmf med adoption (prenatal adoption)
Adoptivbarn högre grad av psykisk ohälsa
Starkt samband med sen adoption och tidiga upplevelser
Hur går det för barnen?
Golombok S et al. x 3, senaste 2006
Longitudinell studie – 3 år
N=34 surrogatfamiljer
20 partiell (surrogatmodern genetisk moder)
14 fullständig
N=41 donatorinsemination
N=41 äggdonation
Hur går det för barnen?
Mor-barnrelationen bättre kvalitet än kontroller
högre grad av ”expressed warmth”
högre grad av positiv mor-barninteraktion
Lägre grad av föräldrastress
Inga skillnader i barnets utveckling
temperament vid 1 år
problembeteenden vid 2 och 3 år
kompetens vid 2 och 3 år
Fostrets rätt till en god
graviditet
Medicinskt
högriskgraviditeter
vad är rimligt att utsätta ett planerat foster för?
Psykologiskt
moderns välbefinnande
lite studerat
vad betyder råden om stimulans under graviditeten?
Rätten att känna till sitt
ursprung
Adoptionsstudier
Identitetsfunderingar
Arvets betydelse och funderingar om detta
Golombok 2006
Samtliga surrogatfamiljer avsåg att berätta
jmf 54 % donatorinsemination, 78 % äggdonation
44 % hade berättat vid 3 års ålder
Golombok 2011
bättre mor-barninteraktion i den grupp som berättat
Genetisk – social förälder
Finns inget empiriskt stöd för att ”blod är tjockare än vatten”
Goda gener och god social miljö är det optimala
Vissa egenskaper och problem har betydande hereditet
Viktigt att föräldrar är medvetna om detta
Ingen skillnad gentemot adoption
En – två – flera föräldrar
Vanligen är en förälder att betrakta som en riskfaktor för
psykisk ohälsa
Detta är väl etablerat när det gäller skilsmässobarn
Stor skillnad gentemot föräldrar som väljer att vara ensam
förälder
Socioekonomiska förhållanden avgörande
Behövande barn
Nationellt och internationellt finns stora mängder barn som
behöver goda föräldrar
Risken för barn som handelsvara
Risken för exploatering av tredje världen
Slutsatser
Lite empiriskt baserad kunskap
Inga tecken hittills på att barnen tar skada
Hur försäkra fostrets rätt till en optimal graviditet?
Det är bra för barn att känna till sitt ursprung
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards