Manual för att utbilda personal

advertisement
Självhjälp genom
Hälsostöd
Manual för att utbilda personal
Kurskod: HiS2 – Version 1.0 november 2016
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
1 (14)
Innehållsförteckning
Kapitel 1 Om den här manualen
Kapitel 2 Beskrivning av Självhjälp genom Hälsostöd
Kapitel 3 Material som ingår
Kapitel 4 Hur du utbildar personal
Kapitel 5 Körschema för att utbilda personal
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
2 (14)
1. Om den här manualen
Manualen är framtagen inom ramen för programmet ”Hälsa i Sverige för asylsökande och
nyanlända” (benämns i manualen för Hälsa i Sverige). Den här manualen är till för dig som
ska utbilda personal. Som stöd för att utbilda andra utbildare finns en särskilt framtagen
manual, Manual för att utbilda utbildare.
Allt material finns på: http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/
Om Hälsa i Sverige
Hälsa i Sverige innebär ett omfattande kunskapslyft där Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) jobbar
nära landstingen och regionerna. Kunskapslyftet möjliggörs genom att regeringen i juni 2016
beviljade SKL 30 miljoner kronor för att stärka en positiv hälsoutveckling hos asylsökande
och nyanlända. Landsting och regioner i hela landet får nu stöd för att förbättra vården och
omsorgen. Ambition är att all personal som möter asylsökande och nyanlända i sitt arbete ska
få hjälp att göra ett ännu bättre jobb. Utbildning är en central del inom satsningen.
Utbildning i flera led
Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder en rad utbildningar med lite olika innehåll. Målet med alla
utbildningar är detsamma – att utbilda utbildare som kan föra kunskap vidare till personal
som möter asylsökande och nyanlända. På så sätt kan utbildningsinnehållet spridas effektivt i
hela landet.
Vi utbildar dig
I första ledet genomför Uppdrag Psykisk Hälsa en rad olika utbildningar där vi förmedlar
kunskap och färdigheter till dig som själv ska utbilda andra utbildare och personal i vårt
material. Självklart får du som kursdeltagare också kunskap och effektiva verktyg som du
själv kan använda i ditt arbete. Men du får framför allt verktyg för att utbilda andra, i första
hand manualer och talarstöd.
Du utbildar andra
I nästa led sprider du kunskapen från utbildningen vidare. Det gör du genom att själv hålla
utbildningar i ditt landsting eller region. Vi har dels tagit fram stödmaterial (som den här
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
3 (14)
manualen) för att utbilda andra utbildare, och dels stödmaterial för den som kommer utbilda
direkt till personal.
Illustration över spridning i flera led och tillgängligt stödmaterial:
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
4 (14)
2. Beskrivning av Självhjälp genom Hälsostöd
Självhjälp genom Hälsostöd syftar till att förstärka en positiv utveckling av den psykiska
hälsan genom att ge individen verktyg att hantera lindrig psykisk ohälsa.
Hälsostöd omfattar metodstöd för process för inbjudan av deltagare samt innehåll,
genomförandestöd och uppföljning av gruppträffar och kan användas som gruppbehandling
och vid enskilda konsultationer.
Syfte
Självhjälp genom hälsostöd syftar till att förstärka en positiv utveckling av den psykiska
hälsan genom att ge individen verktyg att hantera lindrig psykisk ohälsa.
Användare
Verksamhetsansvariga som önskar stärka första linjens psykosociala insatser för asylsökande
och nyanlända vuxna med lindrig psykisk ohälsa
Innehåll
Hälsostöd omfattar metodstöd för process för inbjudan av deltagare samt innehåll,
genomförandestöd och uppföljning av gruppträffar:



Process för identifiering genom strukturerad screening och inbjudan
Grupper sätts samman utifrån lokala förutsättningar och beaktande av hur deltagarna
erbjuds en trygg miljö
Fem sessioner ges kring hur flykten kan påverka hälsan (innan, under och efter
flykten), vad migrationsstress är och vilka symtom som kan observeras, egenvårdsråd
för vad som kan göras i förebyggande syfte exempelvis kring sömn, kost och motion,
samt hur och när man bör söka vård vidare
Praktiskt genomförande



Inventering av nuvarande arbete på regional och landstingsnivå för att hantera lindrig
psykisk ohälsa och försämringar
Utbildning av gruppledare
Screening av deltagare och etablering av hälsostödsgrupper
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
5 (14)
3. Material som ingår
Här följer en förteckning över det material du kan använda dig av för att utbilda personal. Här
ingår både pedagogiskt stödmaterial för att hålla utbildningar samt verktyg som används i
mötet mellan personal och asylsökande/nyanlända.
Allt material går att ladda hem på http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/
Pedagogiskt stödmaterial
För att utbilda personal
Namn
Beskrivning
Typ
Manual för att
Denna manual beskriver hur du utbildar personal.
Word
utbilda personal
Manualen beskriver hur du planerar och
genomför utbildningar för personal, visar var du
hittar materialet du behöver och innehåller också
körscheman som visar i detalj hur
utbildningstillfällen genomförs.
Talarstöd för att
Ett talarstöd med bilder och talarpunkter för att
utbilda personal
hålla utbildningen. Halvdagsutbildning.
Film
Filminspelning om hälsostöd. Kan användas vid
Powerpoint
13 minuter
utbildningstillfällen eller vid information om
Hälsostöd
Talarstöd för att
Ett talarstöd med bilder och talarpunkter för att
utbilda personal
hålla utbildning. 1 timmes utbildning, inklusive
Powerpoint
förslag på gruppövning.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
6 (14)
Verktyg inför/i mötet mellan personal och asylsökande/nyanlända
Metodstöd – för verksamhetsutveckling
Namn
Beskrivning
Typ
Längd
Gruppledarguide
Komplett guide till att förbereda och
PDF
53 sidor
genomföra hälsostöd
Mall för
Enkel mall för att identifiera deltagare till
identifiering av
hälsostöd
Powerpoint 2 sidor
deltagare till
hälsostöd
Produkt-
Översiktlig beskrivning av insatsen
beskrivning
hälsostöd
PDF
3 sidor
hälsostöd
Praktiska verktyg – i mötet med asylsökande och nyanlända
Namn
Beskrivning
Språk
Typ
Längd
Inbjudan
Svenska
Powerpoint 2 sidor
Hälsostöd
Arabiska
Dari
Engelska
Somaliska
Tigrinja
Filmer Hälsostöd
Fem olika filmer som ligger till
Svenska
grund för de olika
Arabiska
gruppträffarna
Dari
Film
2-10 min
Word
1 sida
Somaliska
Tigrinja
Diplom Hälsostöd Diplom för deltagare
Allt material går att ladda hem på http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/asylsokande-och-nyanlanda/
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
7 (14)
4. Hur du utbildar personal
Bästa resultat får du genom att i god tid innan utbildningstillfället ta reda på vilka
förväntningar och förkunskaper som dina deltagare har. Hur kommer denna utbildning att
hjälpa dem att göra ett ännu bättre jobb? Som utbildare behöver du veta detta, och du behöver
klargöra detta för dina deltagare inför och under själva utbildningen.
Anpassa utbildningen och materialet till dina lokala förutsättningar. Använd bara det material
som är relevant för målgruppen och sammanhanget. Addera innehåll som är unikt för din
organisation: hur jobbar ni med detta område idag? Hur kommer Hälsostöd skapa mervärde
inom er organisation? Vilka personalgrupper kommer arbeta med Hälsostöd, vilka grupper
kommer behöva informeras?
Allt material inom Hälsostöd är fritt att använda och anpassa efter lokala riktlinjer och
dokumentmallar. Anpassa talarstöd och övriga dokument så att de överensstämmer med
övrigt arbetsmaterial inom din organisation.
Anpassa körschemat efter lokala förutsättningar. Hur mycket tid har du till ditt förfogande,
vilka förkunskaper har dina deltagare? Alla utbildningstillfällen är unika, och körschemat bör
anpassas därefter. Använd körschemat i denna manual som en referens och utgångspunkt för
ditt eget körschema.
Checklista för genomförande av utbildningstillfälle
Nedan listas saker att tänka på inför, under och efter ett utbildningstillfälle. Att göra en
checklista är ett enkelt sätt att planera och hålla koll.
Före utbildning
Förankring och budget
 Stämt av med chef. Fått ok från din/deltagarnas chef att genomföra utbildningen,
inklusive stöd för fortsatt implementering.
 Kontaktat utbildningssamordnare. För programmet Hälsa i Sverige för
asylsökande och nyanlända finns samordnare i varje landsting. Se kontaktlista på
www.uppdragpsykiskhalsa.se.
 Undersökt budget. T ex för lokalkostnad eller förtäring.
Lokal och teknik
 Bokat lokal.
 Valt möblering. Ö-sittning är ofta bäst för gruppövningar.
 Undersökt tekniska förutsättningar. Du behöver dator, projektor eller storbildsTV
för att visa Powerpoint-bilder och film med ljud. Du och deltagarna behöver
internetuppkoppling.
 Testkört. Om möjligt, testa att visa Powerpoint och att spela upp webbfilm via dator
i lokalen någon dag innan utbildningstillfället.
Deltagare och utskick
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
8 (14)
 Bjudit in. Bestäm målgrupp. Hur många får plats i utbildningslokalen? Behöver
gruppen delas upp i olika tillfällen?
 Undersökt förväntningar. När det är lämpligt, undersök vilka förväntningar
deltagarna har på utbildningen – är det något som kan tillmötesgås?
Förtäring
 Ordnat mat och dryck. Anpassat efter tid på dagen och utbildningens längd. De
flesta vill ha kaffe även vid ett kortare utbildningstillfälle. Fråga om specialkost.
Material
 Anpassat körschemat. Anpassa körschema/-n efter lokala förutsättningar. Kanske
behöver utbildningen delas upp i delar och ges vid flera tillfällen?
 Anpassat utbildningsmaterialet. Anpassa utbildningsmaterialet efter lokala
förutsättningar. Finns det goda exempel i ditt landsting/region som du vill lyfta fram?
Hur arbetar ni med detta område inom ditt landsting idag? Vilka
utvecklingsmöjligheter är mest intressanta och relevanta för er? Det är fritt att
tillämpa organisationens egna grafiska profil på materialet.
 Skrivit ut materialet som deltagarna behöver under utbildningen.
 Skrivit ut utvärderingar. För att kunna förbättra utbildningen till nästa tillfälle. Om
möjligt följ upp hur det gått för deltagarna att tillämpa de nya kunskaperna.
Mall för inbjudan
Hej XX,
Jag bifogar här programmet till utbildningen i HiSX den [datum] i [plats] - varmt välkommen!
Vi börjar kl XX.XX och avslutar kl XX.XX.
Målet med detta utbildningstillfälle är [infoga beskrivning].
Om du vill förbereda dig på kursen rekommenderar jag att du läser igenom det bifogade materialet
[bifoga ev. material]. Målgruppen för denna kurs är [infoga beskrivning]. Under kursen kommer
vi att förbereda dig på att utbilda andra genom att ställa dig ett antal frågor; tex vilka
personalgrupper behöver denna utbildning, hur du kommunicerar med dem och hur du samlar dem
till utbildningstillfällen.
Om du har några frågor om denna utbildning tveka inte att kontakta [infoga kontakt].
Väl mött den XX!
Under utbildning
Praktiska saker att hålla ordning på
 Dela ut materialet till deltagarna innan ni kör igång. Gärna i varsin hög på
borden.
 Testa ljud och bild innan ni kör igång.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
9 (14)
 Hälsa välkommen! Ge gärna alla deltagare en möjlighet att presentera sig.
 Gå igenom schema för utbildningen. När blir det paus, förtäring etc?
 Dela ut och samla in underlag för utvärdering
Efter utbildning
Uppföljning
 Maila information till deltagarna. Tacka dem för deras deltagande, och visa dem
var de hittar materialet som du gick igenom under utbildningen.
 Utvärdering. Analysera resultatet och sprid till intressenter. Hur kan du göra
utbildningen ännu bättre nästa gång?
 Rapportering till SKL. Informera din kontakt på SKL om din utbildning. Hur
många har du utbildat, vad var resultatet?
Reflektion som bärande del
Att reflektera ger oftast mer än att bara matas med information. Reflektionen befäster
kunskapen på ett effektivt sätt, då detta sätter den nyvunna kunskapen i relation till den egna
situationen och egna tankar om ämnet. Ge dina deltagare möjlighet att reflektera och att dela
med sig av sina reflektioner. Tänk då på att inte hasta igenom dessa reflektioner. Det bör
finnas plats både för teori och för reflektion.
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
10 (14)
När du väl står inför dina deltagare kan du tänka på följande tips för att utbildningstillfället
ska bli lyckat:
5. Körschema för att utbilda personal
Detta är ett förslag på körschema som du anpassar till lokala förhållanden och behov.
Glöm inte att säkerställa tid för bensträckare, kaffepaus, eventuell lunch, etc.
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
tid
9.0012.00
Halvdagsutbildning i Hälsostöd
09.00-
Inledning
09.20-
20 minuter
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
11 (14)
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
Inledning
Hälsa alla välkomna
Låt gärna alla presentera sig
15 minuter
Berätta vem du är
med namn och kort
tid
Vad ni ska göra tillsammans, beskrivning om vad de gör
Tider för dagen och praktisk
information
Beskriv innehållet i dagen
Utbildningen är uppdelad i
Använd PPT bild Upplägg för
om Hälsostöd:
fyra avsnitt:
idag
Utbildningen handlar om
1. Genomgång av
att beskriva vad Hälsostöd
hälsostödsmaterial
är och vad som behövs för 2. Förberedelser inför
att implementera
Hälsostöd
införande av hälsostöd
3. Komma igång med
hälsostöd
5 minuter
09.20-
Om Hälsostöd
Presentera:
Använd ppt bilder med
09.30
10 minuter
Översiktligt vad som krävs
talarstöd
för att kunna använda
Hälsostöd i verksamheten
Målgruppen för hälsostöd.
09.20--
Avsnitt 1
Visa och berätta om:
Använd PPT bilder med
10.00
Presentera materialet
Mall för identifiering- 3 delar
talarstöd
hälsostöd
Inbjudan till Hälsostöd
Visa webben där materialet
40 minuter
Gruppledarguide med 5
ligger
teman
Visa någon av filmerna
Filmer
Dela ut valda delar av
Att materialet finns på 5
materialet, tex
språk
gruppledarguiden
Gruppledarguidens upplägg
Låt deltagarna bekanta sig
med materialet
10.00-
Avsnitt 2
Presentera:
Använd PPT bilder med
10.30
Förberedelser inför start
Uppdrag
talarstöd
av Hälsostöd
Mandat
30 minuter
Resurser
Identifiera rätt personer
10.30-
Bensträckare
10.40
10 minuter
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
12 (14)
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
10.40-
Gruppövning på
Gruppsamtal med frågor
Dela in deltagarna i lämpliga
11.00
avsnitt 2
utifrån uppdrag, mandat,
grupper.
20 minuter
resurser, och identifiera rätt
Använd frågor från PPT
personer
presentation eller skapa egna
tid
utifrån lokala förutsättningar
Använd mall för gruppövning
11.00-
Avsnitt 3
Presentera:
Använd PPT bilder med
11.30
Komma igång med
Upplägg, förberedelser, att
talarstöd.
Hälsostöd
vara gruppledare.
30 minuter
11.30-
Gruppövning på avsnitt 3
Gruppsamtal med frågor
Dela in deltagarna i lämpliga
11.50
20 minuter
utifrån upplägg,
grupper.
förberedelser, att vara
Använd frågor från PPT bilder
gruppledare
alternativt skapa egna frågor
utifrån lokala förutsättningar
11.50-
Utvärdera dagen
Dela ut utvärdering
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
12.00
Förslag
Tips
tid
10.0011.00
1 timmes utbildning i Hälsostöd, t.ex. vid APT ed.
10.00-
Inledning
Beskriv syftet med
Använd presentation med
10.05
5 minuter
utbildningen
talarstöd
10.05-
Film Hälsostöd
Visa filmen
Förbered visningen innan
10.20
genom att kontrollera att all
teknisk utrustning finns och
fungerar
10.20-
Gruppövning
10.45
Låt deltagarna prata med
Välj ut två-tre frågor från
varandra i mindre grupper
förslag på frågor som finns i
utifrån en övning
talarstödet
Kopiera upp innan
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
13 (14)
Förslag
Moment och tidsåtgång
Aktivitet
Tips
10.45-
Gemensam diskussion i
Frågeställning: Hur går vi
Använd mall för handlingsplan
11.00
storgrupp.
vidare?
eller gör en egen Kopiera upp
Gör en handlingsplan
innan. Skriv ner förslagen.
tid
www.uppdragpsykiskhälsa.se
Manual för att utbilda personal
14 (14)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards