Förstudien i Värmland

advertisement
Förstudie – Förstärkt hälsa hos
nyanlända och asylsökande
Statusuppdatering till Socialdepartementet
3 februari
Målsättningar och syfte för gemensam förstudie kring
förstärkt hälsa hos nyanlända
Uppdrag
• Förstudie för att förbättra hälsan hos nyanlända och
asylsökande
• Landstinget i Värmland är pilotlandsting
Målsättning
• Tillsammans utveckla och testa arbetssätt och verktyg
– öka genomförandegraden av hälsoundersökningar
– skalbara insatser för att möta psykisk ohälsa
• Ska kunna spridas nationellt efter förstudiens slut
Syfte
• Skapa bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande
insatser för de som behöver
• Öka transkulturell kompetens i specialistvården och tillgång till
traumaverksamheter
ARBETSMATERIAL
1
Förstudien har förstärkt bilden av att utmaningarna kring att
möta ohälsa hos nyanlända och asylsökande är stora
Mer än 30 procent av
asylsökande
uppskattas ha
psykisk ohälsa
Utmaningen handlar
om att erbjuda
insatser i tillräcklig
skala
• 160 000 personer har sökt asyl under 2015
– 100% har behov av basinformation om vården
– Ca 60-90% har inte erbjudits hälsoundersökning
– Ca 30% har lindrig psykisk ohälsa med behov av insatser
– Ytterligare ett stort antal uppskattas ha svår psykisk ohälsa med behov
av traumavård
• Stort behov av att öka kapaciteten och inkludera psykisk ohälsa vid
hälsoundersökningar
• Behov av att utveckla nya insatser och utöka tillgänglighet till
insatser vid psykisk ohälsa:
– Lindrigare: utveckla och sprida skalbara stabiliserande insatser
– Svårare: öka transkulturell kompetens och strategi för hantering
av begränsad tillgång till traumavård
När förstudien avslutas 31 mars 2016 levereras fyra
slutprodukter
1
2
Skalbara insatser redo för nationell
utrullning
Teknisk plattform för uppföljning och
produktionsplanering
• Integrerad med
nationella
plattformen
Väntetider i Vården
• Redo för nationell
anslutning 2016
3
4
Teknisk plattform för att dela och sprida
goda exempel och arbetssätt
• Nulägesbeskrivning av
utmaningar
• Beskrivning av utvecklade
insatser och arbetssätt
• Beskrivning av vilka delar i
förstudien som kan
implementeras och på hur detta
kan genomföras
www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda
ARBETSMATERIAL
Slutrapport till Socialdepartementet med
plan för nationell utrullning
3
Inom förstudien ingår utveckling och utvärdering av
sju insatser med nationellt skalbara slutprodukter
Individens behov
1
Insatser inom förstudien
Behov av
specialiserad
vård
A. Telefonlinje
handledning
Behov av psykosocialt
stöd, lindrigare tillstånd
C. Hälsostöd
B. Traumaspec.
utbildning
D. Första linjen
Inget specifikt behov
(insatser till alla)
E. Hälsoundersökningar
ARBETSMATERIAL
4
F. Hälsoinformation
G. Basutbildning
1
Beskrivning – insats A-D
Insats
A.
Telefonlinje
handledning
B.
Traumaspec.
utbildning
C. Hälsostöd
D. Första
linjen
Syfte
Målgrupp
Beskrivning
• Möjliggöra tidigare
insatser vid trauma
och psykisk ohälsa
genom ökad
kompetens hos
personal
• Vårdpersonal
(psykiatri,
primärvård, bhv,
asylsjuksköterskor
m.fl.) samt
boendepersonal
• Telefonlinje för handledning
kring enskilda patientfall eller
allmänt inom psykisk ohälsa
eller transkulturella frågor.
Bemannad med specialist.
• Utvärderat koncept för
telefonhandledning
med tillhörande
instruktioner
• Stärka kompetensen
inom psykiatrin kring
trauma och
transkulturell
psykiatri
• Personal inom
öppenpsykiatri och
barnpsykiatri
• Webbutbildning inom:
– Förstärkt kulturkompetens
– Traumabehandling
– Transkulturell psykiatri
• Webbutbildning för
självstudier
• Ge stöd vid lindrig
psykisk ohälsa
genom ny skalbar
intervention
• Asylsökande och
nyanlända vuxna
• Kan ev. anpassas till
barn och unga
• Intervention med fokus på
egenvård, migrationsstress,
lindrig depression och trauma
• Erbjuds som gruppbehandling
eller som självstudier online
• Mall för enkel
identifiering av psykisk
ohälsa
• Ny intervention
(inklusive filmer,
övningar etc.) för
grupper och/eller
självstudier
• Stärka kompetens i
första linjen gällande
att identifiera psykisk
ohälsa och ge viss
behandling
• Personal inom första
linjen för barn, unga
och vuxna
• Webbutbildning inom:
– Förstärkt kulturkompetens
– Identifiering av psykisk
ohälsa
– Stöd vid lindrig psykisk
ohälsa
• Webbutbildning för
självstudier
ARBETSMATERIAL
5
Slutprodukter 31/3
1
Beskrivning – insats E-G
Insats
Syfte
Målgrupp
Beskrivning
• Personal som
genomför och
administrerar
hälsoundersökningar
• Nya arbetssätt för att öka
genomförandegraden genom
bland annat administrativt
stöd, förändrade kallelser och
förenklade mallar
• Utvärderade arbetssätt
med instruktioner
• Förenklade mallar och
rutiner
• Framgångsexempel
från olika delar i landet
• Förbättra
vårdsökandemönster
genom ökad kunskap
om svensk hälso- och
sjukvård
• Asylsökande och
nyanlända
• Strukturerat
informationskoncept med
informationsträffar samt
bildbaserad och lättförståelig
information om svensk hälsooch sjukvård, hur man söker
vård, barn och vuxnas
rättigheter
• Underlag för
informationsträffar
• Affisch till boenden
• Informationsblad för
utskick eller spridning
online
• Stärka förmågan att
identifiera psykisk
ohälsa och öka
transkulturell
förståelse
• Personal som
återkommande
arbetar med
asylsökande och
nyanlända (inom
vård, kommun,
ideell sektor)
• Webbutbildning inom
– Basal transkulturell
förståelse
– Identifiering av psykisk
ohälsa
• Webbutbildning för
självstudier
• Öka
genomförandegrad
(mål 100%) och
E. Hälsounderkvalitet (bl.a.
sökningar
inkludera psykisk
hälsa i ökad
utsträckning)
F. Hälsoinformation
G. Basutbildning
ARBETSMATERIAL
6
Slutprodukter 31/3
Översikt över nyanländas förväntade vårdbehov och
möjliga insatser – fokus på psykisk hälsa
Stress och trauma
orsakat av krig och flykt
Stress och oro i samband
med asylprocess
Asylansökan
1
Psykisk ohälsa relaterat till integration
samt tidigare upplevelser
Uppehållstillstånd
Bättre
Psykiskt mående
Sämre
Insatser som
utvecklas och
testas inom
förstudien
Exempel på
övriga aktuella
vårdinsatser
(varav vissa stöttas
inom förstudien)
ARBETSMATERIAL
Insatser inom psykisk hälsa för vuxna samt barn och unga –
Hälsodirekta och indirekta insatser:
information
Hälsoundersökning
Hälsostöd Första linjen
Traumaspec. Telefonlinje
Bashandledning
utbildning utbildning
Vård som inte kan anstå för vuxna samt
vård efter behov till barn
Sannolikt viktiga områden
• Akut vård (inklusive psykiatri, särskilt BUP)
• Vård som förebygger allvarligare tillstånd
(inkl. psykiatri)
• Receptförskrivning inom förmånen
• Vård inom reproduktiv hälsa
7
Vård som fått vänta eller av
behov som yttrar sig senare
• Sannolikt viktiga områden för vuxna
‐ Psykiatri inkl. traumavård
‐ Mer omfattande utredning och beh.
av kroniska sjukdomar, t.ex. KOL,
diabetes och hjärtsjukdom
‐ Tex. ortopediska tillstånd, ögon
‐ Tandvård
Teknisk plattform för uppföljning och
produktionsplanering (integrerad i Väntetider i Vården)
2
ILLUSTRATIVT EXEMPEL
Illustrativt exempel på vy från plattformen:
Nu produceras hälsoundersökningar i samma takt som inflödet av asylsökande.
Ackumulerat behov: 5 936 Hälsoundersökningar
8
• Syftet är att stötta
verksamhetschefer och
asylsamordnare med en
överblick över vårdbehov och
produktion av insatser för
nyanlända och asylsökande
– Kartlägga befintlig kapacitet
– Ge en aggregerad överblick
över produktion i relation till
behoven av insatser
– Ge stöd att utveckla en
praktisk och konkret
handlingsplan
• Integreras tekniskt med
landstingens befintliga
uppföljning till den nationella
plattformen Väntetider i Vården
På www.uppdragpsykiskhalsa.se/nyanlanda
samlas goda exempel på insatser från hela landet
ARBETSMATERIAL
9
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards