Rekommendation för införande av PD1

advertisement
Arbetsgrupp ordnat införande av nya
läkemedel inom LUL
2016-01-22
Läkemedelskommittén, Landstinget i
Uppsala län
Rekommendation för införande av PD1-hämmare vid avancerat
malignt melanom inom LUL
Formalia
Beslutsunderlag i detta ärende sammanställdes av arbetsgrupp ordnat införande av nya
läkemedel inom LUL den 13 november 2015. Beslutsunderlaget fastställdes av
Läkemedelskommittén den 22 januari 2016
Förslag till beslut
Läkemedelskommittén fastställer arbetsgruppens förslag att rekommendera införande av
PD1-hämmare vid avancerat malignt melanom enligt nationellt införande- och
uppföljningsprotokoll samt aktuell NT-råds rekommendation.
Nationellt införande- och uppföljningsprotokoll:
http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforandeav-nya-lakemedel/Inforande--och-uppfoljningsprotokoll/
Aktuell NT-råds rekommendation:
http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforandeav-nya-lakemedel/Rekommendationer1/
Aktuell patientgrupp för denna behandling är vuxna patienter med avancerat
(icke‐resektabelt eller metastaserande) malignt melanom med stadium IV‐sjukdom och
icke operabel stadium III‐sjukdom oberoende av BRAF‐status.
Prioritetsnivå
Arbetsgruppen föreslår för detta införande inom LUL prioritetsnivå 1. Se tabell för
definition av prioritetsnivåer. Denna prioritetsindelning kan vara till hjälp i kommande
budgetprocesser på landstings- och förvaltningsnivå.
Prioritetsnivå Defintion
1
Mycket värdefullt tillskott till befintlig behandling. Förlänger liv
och/eller förhöjer livskvalitet avsevärt. Kostnaden för ett QALY är
rimligt hög.
2
Värdefullt tillskott till befintlig behandling. Förlänger liv och/eller
förhöjer livskvalitet. Kostnaden för ett QALY är rimligt hög.
3
Värdefullt tillskott till befintlig behandling men påverkan på
livslängd och livskvalitet är i dagsläget oklart. Kostnaden för ett
QALY är rimligt hög.
Arbetsgrupp ordnat införande av nya läkemedel inom LUL
Box 602 │ 751 25 Uppsala
Tel vx. 018-611 00 00 │ www.lul.se/lakemedel │ E-post: [email protected]
2 (3)
Uppskattad prevalens och incidens
Företrädare från verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar.vid Akademiska
sjukhuset uppskattar incidensen i C-län av dessa läkemedel till ca 1 patient per månad
och den genomsnittliga behandlingslängden ca 1 år. Prevalens inom C-län blir således
vid ”steady-state” ca 12 patienter. Introduktionen påbörjades redan under september
2015. Således nås”steady state” under 2016.
Kostnader
I dagsläget rekommenderas nivolumab (Opdivo) i enlighet med rådande NTrådsrekommendation och nationell upphandling. Listpris för nivolumab (Opdivo) är ca
750 000 kr per patient och år i dagsläget.
PD1-hämmare kommer till stor del ersätta ipilimumab (Yervoy) som första linjens
behandling till patientgruppen som beskrivs i införandeprotokollet. Under 2016 kommer
dock studieresultat för dubbelterapi av ipilimumab + PD1-hämmare. Företrädare från
verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar.uppskattar att ungefär hälften av
patienterna på PD1-hämmare kan komma att bli kandidater för dubbelterapi. Således ca
6 patienter per år.
Ipilimumab ges idag inom LUL till ca 9-10 patienter. Nationell sidoöverenskommelse
finns för ipilimumab.
Införande
Beslut om eventuellt införande av PD1-hämmare vid avancerat malignt melanom enligt
aktuellt nationellt införandeprotokoll och aktuell NT-rådsrekommendation tas av
verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar.
Insättning
Beslut om insättning av dessa läkemedel tas i den så kallade tumörgruppen vid
verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar.
Uppföljning
Henrik Lindman vid verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar ansvarar för att
löpande följa upp och återföra förskrivnings- och användningsdata till tumörgruppen
vid verksamheten.
Uppföljning av användningen av PD1-hämmare inom LUL kommer att ske i samverkan
mellan berörd verksamhet (Verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar) och
representanter från arbetsgruppen ordnat införande av nya läkemedel inom LUL i
augusti 2016. Uppföljningen kommer att baseras på försäljningsdata samt data från
Kvalitetsregistret ”Nya läkemedel i cancervården” och syftar till att kartlägga
patientvolymer samt i vilken utsträckning patientkaraktäristika överensstämmer med de
karaktäristika som definierats i det nationella införandeprotokollet.
Kontakt
Kontaktperson/sammankallande för Arbetsgrupp ordnat införande av nya läkemedel
inom LUL är Jonatan Alvan vid Landstingets Ledningskontor.
3 (3)
Arbetgruppen består av:
Akademiska sjukhuset: Astrid Forsström, Christophe Pedroletti, Hans Hägglund, Hans
Sjöberg, Torbjörn Linde
Lasarettet i Enköping: Torbjörn Söderström
Landstingets ledningskontor: Jonatan Alvan, Thomas Lindqvist, Henrik Toss
Primärvård: Eva-Lena Sjöö, Robert Kristiansson
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards