2001-05-00

advertisement
1. ------IND- 2014 0530 EN- SV- ------ 20141117 --- --- PROJET
Utkast
FÖRORDNING FRÅN REPUBLIKEN LITAUENS HÄLSOVÅRDSMINISTER
OM ÄNDRING AV
FÖRORDNING NR V-895 FRÅN REPUBLIKEN LITAUENS HÄLSOVÅRDSMINISTER
AV DEN 9 DECEMBER 2004 OM GODKÄNNANDE AV DEN LITAUISKA
HYGIENNORMEN HN 105:2014 ”BYGGPRODUKTER AV POLYMERER OCH
MÖBELMATERIAL AV POLYMERER”
_______ 2014 nr VVilnius
1. Härmed ändras förordning nr V-895 från Republiken Litauens hälsovårdsminister av
den 9 december 2004 om godkännande av den litauiska hygiennormen HN 105:2014
”Byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av polymerer” och en ny version fastställs:
FÖRORDNING FRÅN REPUBLIKEN LITAUENS HÄLSOVÅRDSMINISTER
OM
GODKÄNNANDE AV DEN LITAUISKA HYGIENNORMEN HN 105:2014
”BYGGPRODUKTER AV POLYMERER OCH MÖBELMATERIAL AV POLYMERER”
På grundval av artikel 5 i Republiken Litauens lag om produktsäkerhet och punkt 3.1 i
Republiken Litauens regeringsförordning nr 341 av den 9 april 2008 om statsorganens
behörighet för fastställande av huvudkrav för byggnadsverksamhet och byggnadstekniska
parametrar grundat på nivåer och klasser för byggnadernas och byggnadsprodukternas
utmärkande egenskaper.
1. Undertecknad godkänner härmed den litauiska hygiennormen HN 105:2014
”Byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av polymerer” (bifogas).
2. Den biträdande ministern för området ska övervaka verkställandet av förordningen.
2. Denna förordning ska träda i kraft den 1 juni 2015.
Hälsovårdsminister
GODKÄND
genom förordning nr V-895 från Republiken Litauens
hälsovårdsminister av den 9 december 2004
(Utgåva av förordning nr V- från Republiken Litauens
hälsovårdsminister av den ___________ 2014)
LITAUISK HYGIENNORM HN 105:2014
”BYGGPRODUKTER AV POLYMERER OCH MÖBELMATERIAL AV
POLYMERER”
KAPITEL I
TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1. Den litauiska hygiennormen HN 105:2014 ”Byggprodukter av polymerer och
möbelmaterial av polymerer” (nedan kallad ”hygiennormen”) ska gälla för byggprodukter av
polymerer som tillhandahålls på den litauiska marknaden och som är avsedda för montering och
installation i nybyggda, ombyggda och reparerade bostadshus [4.9, 4.10] och offentliga
byggnader [4.9, 4.11] samt andra fastigheter med samma syfte, och även i industrilokaler [4.9]
och fastigheter med samma syfte med stränga krav rörande den kemiska sammansättningen av
inomhusluften, såväl som för möbelmaterial av polymerer (med undantag för möbelmaterial som
används i utomhusmöbler). Hygiennormen har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
normer och föreskrifter (EUT 2004, specialutgåva, kapitel 13, volym 20, s. 337).
2. Hygiennormen fastställer hälso- och säkerhetskrav samt gränsvärden för den tillåtna
emissionen av kemiska ämnen från byggprodukter av polymerer som tillhandahålls på
marknaden i Republiken Litauen och som är avsedda för ytbeklädnad av de byggnader och
lokaler som anges i punkt 1 i hygiennormen och från möbelmaterial av polymerer (med undantag
för möbelmaterial som används i utomhusmöbler).
3. Kraven i hygiennormen är obligatoriska för fysiska och juridiska personer, andra
organisationer och deras avdelningar som tillverkar och på marknaden i Republiken Litauen
tillhandahåller byggprodukter av polymerer som är avsedda för ytbeklädnad av de byggnader
och lokaler som anges i punkt 1 i hygiennormen samt möbelmaterial av polymerer (med
undantag för möbelmaterial som används i utomhusmöbler). Dessa krav används vid utformning,
ombyggnad, reparation och byggnad av nya bostadshus, offentliga byggnader och
industrilokaler, utrustning av lokaler med de syften som anges i punkt 1 i hygiennormen,
tillämpning av byggnadsteknisk översyn av och expertis på byggnadsprojekt och utförande av
marknadsöversyn på marknaden för byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av
polymerer.
KAPITEL II
HÄNVISNINGAR
4. Hänvisningar till följande dokument förekommer i hygiennormen
4.1. Republiken Litauens lag om produktsäkerhet.
4.2. Republiken Litauens lag om kemiska material och preparat
4.3. Republiken Litauens bygglag.
4.4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),
inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr
1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1) (nedan kallad Reach-förordningen).
4.5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1) (nedan kallad GHS-förordningen).
4.6. Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EUT L 133, 31.5.2010, s. 1).
4.7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om
fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av
rådets direktiv 89/106/EEG (EUT L 88, 4.4.2011, s. 5) (nedan kallad förordning (EU) nr
305/2011).
4.8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om
tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 27.6.2012, s.
1) (nedan kallad förordning (EU) nr 528/2012).
4.9. Förordning nr 289 av den 11 juni 2003 från Republiken Litauens miljöminister om
godkännande av byggnadsteknisk föreskrift STR 1.01.09:2003 ”Klassificering av byggnader
enligt deras avsedda ändamål”.
4.10. Förordning nr 705 av den 24 december 2003 från Republiken Litauens
miljöminister om godkännande av byggnadsteknisk föreskrift STR 2.02.01:2004 ”Bostadshus”.
4.11. Förordning nr D1-91 av den 27 februari 2004 från Republiken Litauens
miljöminister om godkännande av byggnadsteknisk föreskrift STR 2.02.02:2004 ”Offentliga
byggnader”.
4.12. Förordning nr D1-656 av den 5 september 2004 från Republiken Litauens
miljöminister om förteckningen över reglerade byggprodukter.
4.13. Förordning nr D1-612 av den 26 augusti 2013 från Republiken Litauens
miljöminister om godkännande av byggnadsteknisk föreskrift STR 1.01.04:2013
”Bedömning, kontroll och deklaration av beständigheten av byggprodukters prestanda för
vilka det inte finns några harmoniserade tekniska specifikationer och utnämning av
provningslaboratorier och certifieringsorgan”.
4.14. Förordning nr D1-379/4-273 av den 25 juli 2005 från Republiken Litauens
miljöminister och Republiken Litauens finansminister om godkännande av reglerna som
begränsar ”flyktiga organiska föreningar som bildas vid användning av lösningsmedel i
innehållet i vissa färger, polermedel och produkter för reparationslackering av fordon”.
4.15. Förordning nr V-362 av den 10 maj 2007 från Republiken Litauens miljöminister
om godkännande av den litauiska hygiennormen HN 35:2007 ”Högsta tillåtna koncentration av
kemikalier (föroreningar) i den omgivande luften i bostäder”.
4.16. Förordning nr V-890 från Republiken Litauens hälsovårdsminister av den 7 oktober
2011 om godkännande av den litauiska hygiennormen HN 85:2011 ”Naturligt ljus:
Säkerhetsnormer för strålning” (nedan kallad litauisk hygiennorm HN 85:2001).
4.17. LST EN 71-3:2013. ”Leksaker – Säkerhetsregler – Del 3: Migrering av vissa
grundämnen” (nedan kallad LST EN 71-3:2013).
4.18. LST EN 312:2010. ”Spånskivor – Specifikationer”.
4.19. LST EN 636:2012. ”Plywood – Specifikationer”.
4,20. LST EN 13986:2005. ”Träbaserade skivor för byggnader – Egenskaper, utvärdering
av överensstämmelse och märkning”.
4.21. LST EN 622-1:2004. ”Träfiberskivor - Krav - Del 1: För alla typer”.
4.22. LST EN 120:1999. ”Träbaserade skivor - Formaldehydinnehåll - Provning enligt
perforatormetoden” (nedan kallad LST EN 120:1999).
4.23. LST EN 717-1:2004. ”Träbaserade skivor - Formaldehydemission - Del 1: Provning
enligt kammarmetod” (nedan kallad LST EN -1:2004).
4.24. LST EN 717-2:2000. ”Träbaserade skivor - Formaldehydemission - Del 2: Provning
enligt gasanalysmetoden”. LST EN 717-2:2000/AC:2003. ”Träbaserade skivor Formaldehydemission - Del 2: Provning enligt gasanalysmetoden” (nedan kallad LST EN 2:2000).
4.25. LST EN 12149:2002. ”Väggbeklädnader - Tapeter i rullform - Bestämningav
migrering från tungmetall, vinylklorid och formaldehyd”.
4.26. LST EN 15102:2007+A1:2011. ”Tapeter - Rulle och paneler”.
4.27. LST EN 14041:2004. ”Golvmaterial - Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv Väsentliga egenskaper”. LST EN 14041:2004/AC:2007. ”Golvmaterial – Halvhårda golv, textila
golv och laminatgolv - Väsentliga egenskaper”.
4.28. LST EN 10580:2012. ”Golvmaterial – Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv
- Provningsmetod för avgivning av flyktiga organiska ämnen (VOC) (ISO 10580:2010)”.
4.29. LST EN 14342:2013. ”Trägolv - Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och
märkning”.
4,30. LST EN 14411:2013. ”Keramiska plattor - Definitioner, klassificering, egenskaper,
bedömning av överensstämmelse och märkning”.
4.31. LST CEN/TS 16516:2013. ”Byggprodukter: Utvärdering av emission av farliga
ämnen. Bestämning av föroreningar i inomhusluft”.
4.32. CEN/TR 16496:2013. ”Byggprodukter: Utvärdering av emission av farliga ämnen.
Tillämpning av harmoniserade övergripande utvärderingsmetoder”.
4.33. CEN/TR 16045:2010. ”Byggprodukter: Utvärdering av emission av farliga ämnen.
Halten av reglerade farliga ämnen. Val av analysmetod”.
4.34. LST EN ISO 16000-1:2006. ”Inomhusluft – Del 1: Allmänna riktlinjer för
provtagningsstrategi (ISO 16000-1:2004)”.
4.35. LST EN ISO 16000-2:2006. ”Inomhusluft – Del 2: Provtagningsstrategi för
formaldehyd (ISO 16000-2:2004)”.
4.36. LST EN ISO 16000-5:2007. ”Inomhusluft – Del 5: Mätstrategi för flyktiga
organiska ämnen (VOC) (ISO 16000-5:2007)”.
4.37. LST EN ISO 16000-6:2011. ”Inomhusluft – Del 6: Bestämning av flyktiga
organiska ämnen i inomhusluft och testkammarluft med aktiv provtagning på Tenax TA
adsorbent, termisk desorption och gaskromatografi med MS eller MS-FID” (nedan kallad EN
ISO 16000-6:2011).
4.38. LST EN ISO 16000-7:2007. ”Inomhusluft – Del 7: Provtagning för bestämning av
koncentrationen av asbestfibrer (ISO 16000-7:2007)”.
4.39. LST EN ISO 16000-9:2006. ”Inomhusluft – Del 9: Bestämning av flyktiga
organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provning med
emissionskammare (ISO 16000-9:2006)”. LST EN ISO 16000-9:2006/AC:2008. ”Inomhusluft Del 9: Bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och
inredning - Provning med emissionskammare (ISO 16000-9:2006)” (nedan kallad LST EN ISO
16000-9:2006).
4.40. LST EN ISO 16000-10:2006. ”Inomhusluft – Del 10: Bestämning av flyktiga
organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provning med
emissionscell (ISO 16000-10:2006)”.
4.41. LST EN ISO 16000-11:2006. ”Inomhusluft – Del 11: Bestämning av flyktiga
organiska föreningar (VOC) avgivna från byggprodukter och inredning - Provtagning, lagring av
prov och beredning av provstycken (ISO 16000-11:2006)”.
4.42. LST EN ISO 16000-12:2008. ”Inomhusluft – Del 12: Provtagning av polyklorerade
bifenyler (PCB), polyklorerade dibensodioxiner (PCDD) polyklorerade dibensodioxiner (PCDF)
och polycykliska aromatiska kolväten (ISO 16000-12:2008)”.
4.43. LST EN ISO 16000-15:2008. ”Inomhusluft – Del 15: Provtagningsstrategi för
kvävedioxid (NO2) (ISO 16000-15:2008)” (nedan kallad LST EN ISO 16000-15:2008).
4.44. LST EN 12673:2000. ”Vattenundersökningar - Gaskromatografisk bestämning av
ett antal klorfenoler i vatten” (nedan kallad LST EN 12673:2000).
4.45. LST EN 13893:2003. ”Golvmaterial - Mätning av dynamisk friktionskoefficient på
torra golvytor” (nedan kallad LST EN 13893:2003).
4.46. LST CEN/TS 16165:2012. ”Halksäkerhet - Bestämning av halkmotstånd på
gångytor – Provningsmetoder” (nedan kallad LST CEN/TS 16165:2012).
KAPITEL III
BEGREPP OCH DERAS DEFINITIONER
5. Följande begrepp och definitioner används i hygiennormen:
5.1. byggprodukt av polymerer – en byggprodukt som huvudsakligen består av en
organisk polymer (makromolekylär organisk förening) eller som har en sådan polymer som
bindemedel,
5.2. möbelmaterial av polymerer – ett möbelmaterial som huvudsakligen består av en
organisk polymer (makromolekylär organisk förening) eller som har en sådan polymer som
bindemedel,
5.3. överensstämmelse – det faktum att en produkt, process eller tjänst överensstämmer
med fastställda krav,
5.4. CAS-nummer – ett registreringsnummer för ett ämne som tillhandahålls av
Chemical Abstracts Service,
5.5. EG-nummer – ett nummer på den europeiska handelsförteckningen över befintliga
kemikalier eller nya kemikalier,
5.6. flyktig organisk förening (VOC) – en organisk förening som vid en temperatur på
293,15 K har ett ångtryck som är lika med eller större än 0,01 kPa eller har en motsvarande
flyktighet under vissa användningsförhållanden. En kreosotfraktion som vid en temperatur på
293,15 K har ett ångtryck som är högre än detta ska anses vara en flyktig organisk förening.
5.7. beklädnad – ett preparat, inklusive de organiska lösningsmedel och de preparat som
innehåller organiska lösningsmedel som är nödvändiga för lämplig användning av preparatet,
som används för att klä en yta i skyddssyfte eller för dekorativa eller andra funktionella ändamål,
5.8. kvantitet VOC – vikten av de flyktiga organiska föreningarna i gram för en liter av
den produkt som beretts för användning (massan av produktens flyktiga organiska föreningar
som utgör en del av beklädnaden när den har torkat anses inte ingå i kvantiteten VOC),
5.9. Lägsta koncentration av intresse (LCI) – värdet uttryckt i μg/m3 för
koncentrationen av de flyktiga organiska kemikalier som avges från byggprodukter och
möbelmaterial av polymerer beräknat under 28 dagars analys genom kammarmetoden, vilken har
validerats enligt harmoniserade normer. Detta värde används för utvärdering av
produktsäkerheten i syfte att undvika långtidsexponering som innebär hälsorisker för den
allmänna befolkningen,
5.10. Andra definitioner som används i hygiennormen beskrivs i Republiken Litauens
bygglag [4.3], förordning (EU) nr 305/2011 [4.7], byggtekniska föreskrifter [4.9 –4.11] och
andra rättsakter.
KAPITEL IV
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
6. Enheter som tillverkar och tillhandahåller byggprodukter av polymerer och
möbelmaterial av polymerer på marknaden ska vara ansvariga för de tillhandahållna
produkternas säkerhet för den allmänna hälsan enligt det förfarande som fastställts i Republiken
Litauens rättsakter [4.1, 4.2, 4.4, 4.7].
7. Byggprodukterna av polymerer och möbelmaterialen av polymerer som tillhandahålls
på marknaden i Republiken Litauen ska uppfylla kraven i de rättsakter som reglerar
produktsäkerheten [4.1, 4.2–4.8, 4.13–4.21, 4.25–4.27, 4.29–4.30, 4.33].
7.1. Byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av polymerer ska uppfylla kraven i
de rättsakter som fastställer egenskaperna för de byggprodukter av polymerer och möbelmaterial
av polymerer som tillhandahålls på marknaden [4.3, 4.12, 4.13] samt, i tillämpliga fall, [4.2, 4.4
–4.6].
7.2. Byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av polymerer som tillhandahålls på
marknaden ska märkas enligt det förfarande som fastställs av rättsakter [4.2, 4.4–4.7, 4.18–4.21,
4.26, 4.29, 4.30].
8. Vid bedömningen av överensstämmelsen för byggprodukter av polymerer och
möbelmaterial av polymerer med krav rörande folkhälsa och -säkerhet är det nödvändigt att
beakta de farliga kemikalier som ingår i produkten och deras kvantiteter, emissionen av farliga
kemikalier till luften, ändringar i emissionen av kemikalier beroende på temperatursänkningar,
och de förbud och restriktioner för farliga kemikalier som fastställts av rättsakter [4.2, 4.4, 4.6,
4.7, 4.8, 4.21–4.33].
9. Med avseende på syftet för byggprodukten av polymerer ska en bedömning göras av
dess resistens mot inverkan av fysiska, kemiska och biologiska faktorer, värmekonduktivitet,
ljudets absorption i den kringliggande luften, akustisk absorption, det elektrostatiska fältets
spänning och andra egenskaper rörande byggnaden i fråga och dess syfte, och
överensstämmelsen ska därmed garanteras i den fastställda blanketten [4.12, 4.13].
10. Kvantiteten VOC i byggprodukterna av polymerer ska inte överstiga de gränsvärden
för VOC som fastställts för produkternas separata underkategorier. Överensstämmelsen för
kvantiteten VOC i produkten med de fastställda gränsvärdena för VOC ska verifieras genom
användning av de angivna analysmetoderna. För produkter som endast kan användas efter det att
lösningsmedel eller andra komponenter som innehåller lösningsmedel har tillsatts, ska
gränsvärdena gälla för kvantiteten VOC i den tillredda produkten.
11. Biocidprodukter som uppfyller kraven i förordning (EU) nr 528/2012 [4.8] ska
användas för att skydda byggprodukter av polymerer från att brytas ned av mikroorganismer.
12. Särskilda naturligt förekommande radionuklider i byggprodukter av polymerer och
möbelmaterial av polymerer ska uppfylla kraven i den litauiska hygiennormen HN 85:2001
[4.16].
KAPITEL V
SÄRSKILDA HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR BYGGPRODUKTER AV
POLYMERER OCH MÖBELMATERIAL AV POLYMERER
13. Byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av polymerer ska tillverkas i enlighet
med bestämmelserna i Reach-förordningen [4.4] och (eller) deras användningsegenskaper ska
utvärderas i enlighet med tillverkarens deklarerade tekniska specifikationer, normer, produktens
innehållsförteckning och tekniska föreskrifter.
14. Den totala mängden flyktiga organiska föreningar (VOC) och halvflyktiga organiska
föreningar (SVOC), cancerframkallande flyktiga organiska föreningar av kategorierna 1A och
1B som avges av byggprodukter av polymerer och som fastställs genom kammarmetoden i
enlighet med EN ISO 16000-62011 [4.36, 4.37] och LST EN ISO 16000-9:2006 [4.39] på den
tredje och tjugoåttonde dagen av analysen ska inte överskrida de värden som anges i tabell 1 i
hygiennormen.
Tabell 1. Totala värden av emissionen till inomhusmiljön av flyktiga organiska
föreningar (VOC), halvflyktiga organiska föreningar och cancerframkallande flyktiga organiska
föreningar av kategorierna 1A och 1B
Artikelnummer Kemikalie
1.
Total mängd flyktiga organiska
föreningar (retentionstid C6–C16)
Total
mängd
halvflyktiga
organiska föreningar (retentionstid
C16–C22)
Mängden
cancerframkallande
flyktiga organiska föreningar av
kategorierna 1A och 1B
2.
3.
Emissionsvärde
3:e dagen (mg/m3)
<10
Emissionsvärde
28:e dagen (mg/m3)
<1
-
<0,1
<0,01
<0,001
15. Mängden enskilda flyktiga organiska föreningar (VOC) som avges från byggprodukter
av polymerer och som fastställs genom kammarmetoden i enlighet med normer [4.31–4.37,
4.39–4.42] på den 28:e dagen av analysen ska inte överstiga de värden för lägsta koncentration
av intresse (LCI) som anges i bilagan till hygiennormen.
16. Mängden andra kemikalier som inte anges i punkt 16 i hygiennormen och som avges
från byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av polymerer ska inte överstiga högsta
tillåtna koncentration för ämnen som förorenar luften i inomhusmiljön.
17. När två eller fler kemikalier med kumulativ effekt avges från byggprodukter av
polymerer och möbelmaterial av polymerer ska summan av den faktiska koncentrationen och
den högsta tillåtna koncentrationen för varje enskild kemikalie inte överstiga värdet för en
kemikalie [4.15].
18. Koncentrationen av tungmetaller som avges från väggbeklädnader på rulle ska inte
överstiga de gränsvärden för koncentrationen som anges i tabell 1 i hygiennormen [4.26, 4.27].
Tabell 2. Koncentrationsgränsvärden för tungmetaller som avges från väggbeklädnader på
rulle
Koncentrationsgränsv
Analyskorrigeri
Metall
CAS-nummer EG-nummer ärde för metaller,
ng, procent
mg/kg
1.
Arsenik (As)
7440-38-2
231-148-6
25
60
2.
Barium
7440-38-3
231-149-1
500
30
3.
Krom (Cr)
7440-47-3
231-157-5
60
30
4.
Kvicksilver (Hg)
7439-37-6
231-106-7
20
50
5.
Kadmium (Cd)
7440-43-9
231-152-8
25
30
6.
Selen (Se)
7782-49-2
231-957-4
165
60
7.
Bly (Pb)
7439-92-1
231-100-4
90
30
Kommentar 1. För att få fram korrigerade analysresultat ska värdet av analyskorrigeringen dras
ifrån resultatet av materialanalysen.
Kommentar 2. Ett material anses uppfylla kraven i de europeiska normerna om det korrigerade
analysresultatet är mindre än eller lika med koncentrationsgränsvärdena.
Artikeln
ummer
19. Mängden formaldehyd som avges från väggbeklädnader på rulle ska inte överskrida
koncentrationsgränsvärdet – 120 mg/kg [4.25, 4.26].
20. Mängden vinylkloridmonomer som avges från väggbeklädnader på rulle ska inte
överskrida koncentrationsgränsvärdet – 0,2 mg/kg [4.25, 4.26].
21. Mängden pentaklorfenol och dess derivat i elastiska och laminerade golvbeläggningar
samt golvbeläggningar av textil som fastställs med hjälp av gaskromatografimetoden i enlighet
med LST EN 126673:2000 [4.44] ska inte överstiga 0,1 viktprocent. Mängden pentaklorfenol
och dess derivat i träpaneler avsedda för ytbeklädnad av de byggnader och lokaler som anges i
punkt 1 av hygiennormen ska inte överstiga 5 ppm.
22. Mängden formaldehyd som avges från elastiska och laminerade golvbeläggningar
samt golvbeläggningar av textil avsedda för täckning av golvytor i de byggnader och lokaler som
anges i punkt 1 i hygiennormen ska inte överstiga de gränsvärden för formaldehyd av klass E1
som anges i tabell 3 i hygiennormen [4.27].
Tabell 3. Värden för mängden formaldehyd som avges från elastiska och laminerade
golvbeläggningar samt golvbeläggningar av textil
Formaldehydk
Provningstyp
Provningsmetod
Gränsvärde
lass
E1
Initial
provning
av LST EN 717-1:2004 ≤ 0,124 mg/m3
1
produkttypen
Produktionskontroll
hos LST EN 717-1:2004 ≤ 0,124 mg/m3
företaget
LST EN 717-2:2000 ≤ 3,5 mg/m2
E2
Initial
provning
av LST EN 717-1:2004 ≤ 0,124 mg/m3
produkttypen
LST EN 717-2:2000 >3,5 mg/m2h, men ≤ 8
mg/m2h
Produktionskontroll
hos LST EN 717-1:2004 ≤ 0,124 mg/m3
företaget
LST EN 717-2:2000 >3,5 mg/m2h,
men
≤
8 mg/m2h
Kommentar Den initiala provningen av produkttypen kan även utföras på grundval av befintliga
provningsdata i enlighet med LST EN 717-2:2000 som erhölls när produktionskontrollen
utfördes hos företaget eller av andra kontrollinstitutioner.
23. Mängden formaldehyd som avges från spånskivor avsedda för möbeltillverkning
(med undantag för utomhusmöbler), torra träfiberskivor, plywood, paneler av naturträ och
belagda spånskivor och som fastställs genom externa kontrollprovningar med kammarmetoden i
enlighet med LST EN 717-1:2004 [4.23] ska inte överskrida 0,124 mg/m3. Mängden
formaldehyd som under kontrollprovningar på företagsnivå fastställs genom extraktionsmetoden
i enlighet med EN 120:1999 [4.22.] och genom gasanalysmetoden i enlighet med LST EN 7172:2000 [4.24] ska inte överskrida de gränsvärden för formaldehydklass E1 som anges i tabell 4 i
hygiennormen.
24. Mängden formaldehyd som avges från träpaneler som tillverkats av material som
innehåller formaldehyd, i synnerhet konsthartser av aminoplast avsedda för uppförande av de
byggnader och lokaler som avses i punkt 1 i hygiennormen och för möbeltillverkning, när
mängden formaldehyd som avges från de belagda träpanelerna fastställs genom externa
kontrollprovningar i enlighet med LST EN 717-1:2004 [4.23], ska inte överskrida 0,124 mg/m3.
Mängden formaldehyd som under kontrollprovningar på företagsnivå fastställs genom
gasanalysmetoden i enlighet med LST EN 717-2:2000 [4.24] ska inte överskrida de gränsvärden
för formaldehydklass E1 som anges i tabell 4 i hygiennormen.
Tabell 4. Formaldehydklass E1
Panelprodukt
Panelprodukt
Ej belagd
Belagd eller impregnerad
Spånskiva
Plywood,
Spånskiva
OSB-skiva2
paneler av OSB-skiva2
MDF-skiva3
naturträ
MDF-skiva3
Fanérlamina Plywood, paneler av
tträ (LVL)4 naturträ, fiberskivor (våt
tillverkning),
cementbundna
spånskivor,
fanérlaminatträ4
Provningar
Initial
provning
av
produkttypen1
Produktionsko
ntroll
hos
företaget
Provningsmet
od
Gränsvärde
Provningsmet
od
Gränsvärde
LST EN 717-1:2004
≤ 0,124 mg/m3
LST
EN
120:1999.
Mängd
≤ 8 mg/100 g helt
torra skivor
LST EN 717-2:2000
Emission ≤ 3,5 mg/m2
eller ≤ 5 mg/m2h
inom högst 3
dagar efter
tillverkning
Kommentar 1. Den initiala provningen av produkttypen för normprodukter kan även utföras på
grundval av befintliga provningsdata i enlighet med LST EN 120:1999 eller LST EN 7172:2000 som erhölls när produktionskontrollen utfördes hos företaget eller av andra
kontrollinstitutioner.
Kommentar 2. OSB – ”oriented strand board”.
Kommentar 3. MDF – ”medium density fibreboard”.
Kommentar 4. LVL – ”laminated veneer lumber”.
25. Möbelmaterial av polymerer avsedda för möbler för barn eller sammansatta delar som
är lätt tillgängliga för barn i möbler och som kan sugas eller slickas på eller som utsätts för
långvarig hudkontakt ska uppfylla kraven i LST EN 71-3:2013 [4.17]. Koncentrationer av
kemiska grundämnen eller deras derivat som fastställs i enlighet med [4.17] i sammansatta
möbeldelar som består av spån och som är lättillgängliga för barn ska inte överstiga de
koncentrationsgränsvärden som anges i tabell 5 i hygiennormen.
Tabell 5. Värden för koncentrationen av kemiska grundämnen och deras derivat i
material som består av spån
Artikelnummer Kemiskt grundämne
Koncentrationsgränsvärde, mg/kg
1.
Aluminium
70 000
2.
Antimon
560
3.
Arsenik
47
4.
Barium
56 000
5.
Bor
15 000
6.
Kadmium
23
7.
Krom (III)
460
8.
Krom (VI)
0,2
9.
Kobolt
130
10.
Koppar
7 700
11.
Bly
160
12.
Mangan
15 000
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kvicksilver
Nickel
Selen
Strontium
Tenn
Organiska tennföreningar
Zink
94
930
460
56 000
180
12
46 000
26. Det är förbjudet att använda de byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av
polymerer som anges i punkt 1 i hygiennormen och som på grund av deras kemiska
sammansättning klassificeras enligt GHS-förordningen [4.6] som cancerframkallande material av
kategorierna 1A och 1B, mutagena material av kategorierna 1A och 1B eller
reproduktionstoxiska material av kategorierna 1A och 1B, i synnerhet material som är toxiska för
ett viss kroppsligt organ efter en enstaka exponering av kategori 1 eller efter upprepad
exponering av kategori 1, material som är toxiska för ett viss kroppsligt organ efter en enstaka
exponering, och akut toxiska material av kategorierna 1, 2 eller 3.
27. Den kemiska sammansättningen av byggprodukter av polymerer och möbelmaterial av
polymerer ska uppfylla kraven i bilaga XVII till Reach-förordningen [4.4], samt restriktioner för
tillverkning, marknadstillgång och användning av farliga material.
28. Den dynamiska friktionskoefficienten för elastiska och laminerade golvbeläggningar
samt golvbeläggningar av textil som fastställs i enlighet med LST EN 13893:2003 [4.45], och
koefficienten för halkmotstånd för kakelplattor [4.30] som fastställs i enlighet med LST EN
13893:2003 [4.45] och LST CEN/TS 16165:2012 [4.46] ska inte vara lägre än 0,3.
[4.46]_________________
Bilaga till den litauiska hygiennormen
HN 105:2014 ”Byggprodukter av
polymerer och möbelmaterial av
polymerer”
LÄGSTA KONCENTRATION AV INTRESSE (LCI) FÖR FLYKTIGA ORGANISKA
FÖRENINGAR SOM AVGES FRÅN BYGGPRODUKTER AV POLYMERER OCH
MÖBELMATERIAL AV POLYMERER
Artikel
nr
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
Materialets benämning
Materialets
registreringsnummer
tilldelat av Chemical
Abstract Service
(CAS)
1. Aromatiska kolväten
n-Butylbensen
104-51-8
Toluen
108-88-3
Etylbensen
100-41-4
Xylen, o-, m-, p-, isomerblandning
1330-20-7
p-Xylen
106-42-3
m-Xylen
108-38-3
o-Xylen
95-47-6
Kumen (isopropylbensen)
98-82-8
n-Propylbensen
103-65-1
1-Propenylbensen (beta-metylstyren)
637-50-3
1,3,5-Trimetylbensen
108-67-8
1,2,4-Trimetylbensen
95-63-6
1,2,3-Trimetylbensen
526-73-8
2-Etyltoluen
611-14-3
1-Isopropyl-2-metylbensen (o-cymen)
527-84-4
1-Isopropyl-3-metylbensen (m-cymen)
535-77-3
1-Isopropyl-4-metylbensen (p-cymen)
99-87-6
1,2,4,5-Trimetylbensen
95-93-2
n-Butylbensen
104-51-8
1,3-Diisopropylbensen
99-62-7
1,4-Diisopropylbensen
100-18-5
1-Fenyldekan och isomerer
104-72-3
Fenyloktan och isomerer
2189-60-8
1-Fenylundekan och isomerer
6742-54-7
4-Fenylcyklohexen (4-PCH)
4994-16-5
Styren
100-42-5
Fenylacetylen
536-74-3
2-Fenylpropen (α-metylstyren)
98-83-9
Vinyltoluen (alla isomerer: o-, m-, p25013-15-4
metylstyren)
Övriga alkylbensener, med undantag för
isomerer som bedöms på annat sätt
Naftalen
91-20-3
Inden
95-13-6
Lägsta koncentration
av intresse [µg/m3]
1 100
1 900
4 400
2 200
2 200
2 200
2 200
1 000
1 000
2 400
1 000
1 000
1 000
1 000
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100
1 400
1 400
1 800
1 600
1 900
1 300
860
840
2 500
4 900
1 000
5
450
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
2. Alifatiska kolväten
n-Hexan
110-54-3
Cyklohexan
110-82-7
Metylcyklohexan
108-87-2
n-Heptan
142-82-5
Andra mättade alifatiska kolväten, C6–
C8
Andra mättade alifatiska kolväten, C9–
C16
3. Terpener
3-Karen
498-15-7
α-Pinen
80-56-8
β-Pinen
127-91-3
Limonen
138-86-3
Andra terpenkolväten
4. Alifatiska alkoholer
tert-Butanol, 2-metyl-1-propanol
75-65-0
2-Metyl-1-propanol
78-83-1
1-Butanol
71-36-3
Pentanol (alla isomerer)
71-41-0
30899-19-5
94624-12-1
6032-29-7
548-02-1
137-32-6
123-51-3
598-75-4
75-85-4
75-84-3
1-Hexanol
111-27-3
Cyklohexanol
108-93-0
2-Etyl-1-hexanol
104-76-7
1-Oktanol
111-87-5
4-Hydroxi-4-metylpentan-2-on
123-42-2
(diacetonalkohol)
Andra mättade n- och iso-alkoholer,
C4–C10
Andra mättade n- och iso-alkoholer,
C11–C13
5. Aromatiska alkoholer
Fenol
108-95-2
BHT (2,6-di-tert-butyl-4-metylfenol)
128-37-0
Bensylalkohol
100-51-6
6. Glykoler, glykolestrar
1,4-Butandiol
110-63-4
Propylenglykol
57-55-6
(1,2-Dihydroxipropan)
Etandiol
107-21-1
Etylenglykolmonobutylester
111-76-2
Dietylenglykol
111-46-6
Dietylenglykolmonobutylester
112-34-5
72
7 000
8 100
21 000
15 000
6 000
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
620
3 100
3 100
730
2 100
2 100
540
500
960
500
500
10
100
440
2 000
2 500
260
490
440
670
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
2-Fenoxietanol
Etylenkarbonat
1-Metoxi-2-propanol
2,2,4-Trimetyl-1,3pentandiolmonoisobutyrat (Texanol)
Butylglykolat
Dietylenglykolmonometyleteracetat
Dipropylenglykolmonometylester
2-Metoxietanol
2-Etoxietanol
2-Propoxietanol
2-Isopropoxietanol
2-Hexyloxietanol
1,2-Dimetoxietan
1,2-Dietoxietan
2-Metoxietylacetat
2-Etoxietylacetat
2-Butoxietylacetat
2-(2-Hexyloxietoxi)etanol
1-Metoxi-2-(2-metoxietoxi)etan
2-Metoxi-1-propanol
2-Metoxi-1-propylacetat
Propylenglykoldiacetat
Dipropylenglykol
6.30.
6.31.
6.32.
Dipropylenglykol-monometyleteracetat
Dipropylenglykol-mono-n-propylester
Dipropylenglykol-mono-n-butylester
6.33.
Dipropylenglykol-mono-t-butylester
6.34.
6.35.
1,4-Butandiol
Tripropylenglykolmonometylester
6.36.
6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
Trietylenglykoldimetylester
1,2-Propylenglykoldimetylester
2,2,4-Trimetyl-1,3pentandioldiisobutyrat
Etyldiglykol
Dipropylenglykoldimetylester
6.41.
6.42.
6.43.
6.44.
Propylenkarbonat
Hexylenglykol (2-metyl-2,4-pentandiol)
2-Metoxi-1-butanal
1,2-Propylenglykol-n-propylester
6.45.
1,2-Propylenglykoln-butylester
122-99-6
96-49-1
107-98-2
25265-77-4
1 100
370
3 700
600
7397-62-8
124-17-4
34590-94-8
109-86-4
110-80-5
2807-30-9
109-59-1
112-25-4
110-71-4
629-14-1
110-49-6
111-15-9
112-07-2
112-59-4
111-96-6
1589-47-5
70657-70-4
623-84-7
110-98-5
25265-71-8
88917-22-0
29911-27-1
29911-28-2
35884-42-5
132739-31-2
(blandning)
110-63-4
20324-33-8
25498-49-1
112-49-2
7778-85-0
6846-50-0
550
850
3 100
3
8
860
220
1 200
4
10
5
11
1 300
740
28
19
28
670
670
111-90-0
63019-84-1
89399-28-0
111109-77-4
108-32-7
107-41-5
2517-43-3
03/01/1569
30136-13-1
5131-66-8
29387-86-8
15821-83-7
63716-40-5
350
1 300
3 900
740
810
810
2 000
1 200
7
25
450
250
490
500
1 400
1 600
6.46.
6.47.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
Dietylenglykolfenylester
104-68-7
Neopentylglykol (2,2-dimetylpropan126-30-7
1,3-diol)
7. Aldehyder
Pentanal
110-62-3
Hexanal
66-25-1
Heptanal
111-71-7
2-Etylhexanal
123-05-7
Oktanal
124-13-0
Nonanal
124-19-6
Dekanal
112-31-2
2-Butenal (krotonaldehyd, blandning av 4170-30-3
cis-trans-isomerer)
123-73-9
15798-64-8
2-Pentenal
1576-87-0
764-39-6
31424-04-1
2-Hexenal
16635-54-4
6728-26-3
505-57-7
1335-39-3
2-Heptenal
2463-63-0
18829-55-5
29381-66-6
2-Oktenal
2363-89-5
25447-69-2
20664-46-4
2548-87-0
2-Nonenal
2463-53-8
30551-15-6
18829-56-6
60784-31-8
2-Dekenal
3913-71-1
2497-25-8
3913-81-3
2-Undekenal
2463-77-6
53448-07-0
2-Furankarbonal
98-01-1
Glutaraldehyd
111-30-8
Bensaldehyd
100-52-7
8. Ketoner
Etylmetylketon
78-93-3
3-Metylbutanon-2
563-80-4
Metylisobutylketon
108-10-1
Cyklopentanon
120-92-3
Cyklohexanon
108-94-1
2-Metylcyklopentanon
1120-72-5
2-Metylcyklohexanon
583-60-8
Acetofenon
98-86-2
1-Hydroxiaceton (1-hydroxi-2116-09-6
propanon)
1 450
1 000
1 700
890
1 000
1 100
1 100
1 300
1 400
1
12
14
16
18
20
22
24
20
2
90
6 000
7 000
830
900
410
1 000
2 300
490
2 400
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.
10.20.
10.21.
10.22.
10.23.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
9. Syror
64-19-7
79-09-4
79-31-2
107-92-6
75-98-9
109-52-4
142-62-1
111-14-8
124-07-02
149-57-5
10. Estrar och laktoner
Isopropylacetat
108-21-4
Propylacetat
109-60-4
2-Metoxi-1-metyletylacetat
108-65-6
n-Butylformiat
592-84-7
Metylmetakrylat
80-62-6
Andra metakrylater
Isobutylacetat
110-19-0
1-Butylacetat
123-86-4
2-Etylhexylacetat
103-09-3
Metylakrylat
96-33-3
Etylakrylat
140-88-5
n-Butylakrylat
141-32-2
2-Etylhexylakrylat
103-11-7
Andra akrylater (akrylsyraestrar)
Dimetyladipat
627-93-0
Dibutylfumarat
105-75-9
Dimetylsuccinat
106-65-0
Dimetylglutarat
1119-40-0
Hexametylendiakrylat
13048-33-4
Dibutylmaleat
105-76-0
Butyrolakton
96-48-0
Dibutylglutarat
71195-64-7
Dibutylsuccinat
925-06-4
11. Övrigt
1,4-Dioxan
123-91-1
Kaprolaktam
105-60-2
n-Metyl-2-pyrrolidon
872-50-4
Oktametylcyklotetrasiloxan
556-67-2
Hexametylentetramin
100-97-00
2-Butanonoxim
96-29-7
Trietylfosfat
78-40-0
5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on
26172-55-4
2-Metyl-4-isotiazolin-3-on
2682-20-4
Trietylamin
121-44-8
Dekametylcyklopentasiloxan (D5)
541-02-6
Dodekametylcyklohexasiloxan (D6)
540-97-6
Tetrahydrofuran
109-99-9
Dimetylformamid
68-12-2
Ättiksyra
Propansyra
Isobutansyra
Smörsyra
Pivalinsyra
Pentansyra
n-Hexansyra
n-Heptansyra
Oktansyra
2-Etylhexansyra
1 250
310
370
370
420
420
490
550
600
50
4 200
4 200
2 700
2 000
2 100
2 100
4 800
4 800
690
180
210
110
380
110
50
50
50
50
10
50
2 700
100
100
73
240
400
1 200
30
20
75
1
100
42
1 500
1 200
1 500
15
_______________________
Download