Anders Bolmstedt

advertisement
Anders Bolmstedt
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Bedövningsmedel
(Etocain)
förväxlades med
Konserveringsmedel
(Kvicksilveroxicyanid)
Fyra patienter dog.
Detta gav upphov till
Lex-Maria
Kemiska hälsorisker
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Theophrastus Bombastus Philippus Aureolus Paracelsus von
Hohenheim:
Paracelsus dosbegrepp:
”Allting är gift endast dosen avgör vad som ej är giftigt”
…..hade han helt rätt?
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Dos - Respons
Dos
Ingen risk el. låg risk
Respons
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Hälsorisker
Kemikalier:
• Akut giftiga
• Kroniskt giftiga (ex. kronisk toxisk encefalopati – ”målarsjuka”)
• Frätande
• CMR: Cancerogen, Mutagena, Reproduktionsstörande
• Allergiframkallande/sensibiliserande
Partiklar: (damm, nanopartiklar)
• Kan ge kroniska hälsoeffekter, cancer, astma,
hjärtproblem etc.
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Hälsorisker
Kemikalier:
• Akut giftiga
• Kroniskt giftiga (ex. kronisk toxisk encefalopati – ”målarsjuka”)
• Frätande
• CMR: Cancerogen, Mutagena, Reproduktionsstörande
• Allergiframkallande/sensibiliserande
Partiklar: (damm, nanopartiklar)
• Kan ge kroniska hälsoeffekter, cancer, astma,
hjärtproblem etc.
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Hur påverkas vi?
Lokala effekter
Frätskador
Irritation i hud/slemhinnor
Snuva
Eksem
Systemiska effekter
Förgiftning
Cancer
Fosterskador
Astma/allergier
Nervskador
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Otäcka exempel på systemiska effekter
Störningar i energiproduktionen:
• Kolmonoxid: tar syrets plats i hemoglobinmolekylen – kvävning.
• Nitrit (NO2-): förändrar järnatomen i hemoglobinet så att den inte
kan binda syre. Det bildas methemoglobin och förgiftningen
methemoglobinimi. (Även anilin kan orsaka detta, förmodligen en
metabolit av anilinet).Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Otäcka exempel på systemiska effekter
Störningar i nervsystemet:
• Botulinumtoxin: hindrar nervcellen att frigöra acetylkolin, och
blockerar alltså nervimpulsen.
• Nikotin och atropin: är så lika acetylkolin kemiskt att de kan bindas
till den receptor som ska ta emot det frigjorda acetylkolinet. Ger
också en blockering.
• Organiska lösningsmedel: som är fettlösliga påverkar
myelinskidorna så att de kan släppa in fel ämnen, eller förhindra
insläpp av rätt. Oftast försvinner effekten när ämnet gått ur
kroppen, men vissa ämnen t ex n-hexan kan orsaka en
tillbakabildning av nervcellernas axoner.
Otäcka exempel på systemiska effekter
Förstörelse av cellmembranen:
• En del kemikalier verkar kunna stimulera nedbrytningen av bland
annat de fetter som bygger upp cellmembranen.
• Exempel på dessa:
ozon, kvävedioxid och hydrokinon.
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Otäcka exempel på systemiska effekter
Flourvätesyra:
•
•
•
•
•
•
Plasttillverkning, rengöringsprodukter, svetsning i rostfritt (”Betpasta”)
Vissa tandvårdsprodukter
Utspädd HF kan passera huden utan att det märks
F- jonen binder Ca2+. Inducerar nekros, kan ge hjärtskador
Ca2+ joner måste ges snabbt (<30s) som antidot
Läs mer här:
www.vgregion.se/upload/PKMC/behandlingsanvisningar%20reviderade%20jan%202011.pdf
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Otäcka exempel på systemiska effekter
Kemiska reaktioner med DNA:
• Påverkar de enzymsystem som kopierar och reparerar DNA
• Störningar av mekanismer som fördelar arvsmassan vid
celldelning. Exempel på ämnen:
Metyljodid, β-propiolakton, dimeylnitrosamin.
• Ämnen som tränger in i celler bör man alltid vara försiktig med,
exv. Etidiumbromid, Trypanblått – Läs säkerhetsdatablad!
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Otäcka exempel på systemiska effekter
Reproduktionsstörande ämnen:
• Ämnen som påverkar fertiliteten och/eller det ofödda barnet.
• Ex. Bly, dimetylformamid, kvicksilver, cykloheximid
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Ofta är det metaboliter av ämnen som är
farliga
• Metanol blir myrsyra – kan orsaka blindhet. (Ge etanol (antidot) vid
metanolförgiftning).
• N-hexan bildar haxandion och pyrroler – orsakar bl.a neuropati
• Metoxietanol bildar metoxiättiksyra – orsakar bl.a immunsuppr.
fosterskador, fertilitetsproblem. (B-ämne = tillstånd krävs!)
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Organiska lösningsmedel
----
+++
++
Polära
• Tex. etanol, metanol
• Ingen ackumulation i
fettvävnad
• Vattenlösl. – snabb
utsöndring
-++- --++
-+-++- --+
Opolära
• Tex. toluen, xylen
• Långsam inlagring i
fettvävnad
• Långsam utsöndring efter
exponering !
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
CMR-ämnen
Cancerogen, Mutagena, Reproduktionstörande
H 350 Kan orsaka cancer
H 340 Kan orsaka genetiska defekter
H 360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2014:43 (Kemiska
arbetsmiljörisker) får kemiska produkter med de faroangivelser och
riskfraser som anges i § 38 inte användas om det saknas
dokumenterad utredning som visar att det är tekniskt omöjligt att
ersätta produkten.
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Otäcka exempel på systemiska effekter
Allergiframkallande ämnen:
• Epoxi och andra härdplaster
• Formaldehyd, glutaraldehyd
• Vissa metaller exv. nickel
• Gummikemikalier
• Se upp med vatten (våtarbete) – minskar huden skyddande effekt
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Reducera exponering!
Dos
Ingen risk el. låg risk
Respons
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Hur exponeras jag för kemikalier?
Tre huvudsakliga exponeringsvägar:
1. Inandning
2. Hudkontakt
3. Oralt
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Kemisk lunginflammation
P 331 Framkalla inte kräkning.
Kräkning kan leda till att kemikalien kommer ned i lungorna och där orsaka kemisk lunginflammation
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Vad är hygieniska gränsvärden (HGV)?
• Det hygieniska gränsvärdet gäller för vad som finns i luften, alltså
sådant som man kan andas in. Gränsvärdet för ett ämne gäller för
både damm, rök, dimma, gas och ånga.
• Tänk på att man andas in mer vid tungt arbete
• Arbetstiden - exponeringstiden viktigt att ta hänsyn till
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Gränsvärden
Nivågränsvärde: – mäts under 8 timmar
• Nivågränsvärden är de värden som man vanligen menar när man
talar om hygieniska gränsvärden. De gäller för åtta timmars
arbetspass.
• Prov tas under en hel arbetsdag, men man mäter inte under
raster.
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Gränsvärden
Korttidsgränsvärden: - mäts som regel under 15 min.
• Används för ämnen som är snabbverkande eller på annat sätt
speciellt farliga.
• I några fall är mätperioden fem minuter.
• Korttidsgränsvärden kan vara bindande eller vägledande.
• Bindande gränsvärden får inte överskridas. Vägledande
korttidsgränsvärden är märkta med V i gränsvärdeslistan.
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Anmärkningar i gränsvärdeslistan
Anm. B: Kemikalier kan orsaka hörselskada
Styren, toluen, koldisulfid, metallerna bly och kvicksilver samt
kolmonoxid.
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Nya bra begrepp att känna till
• LD50: Letal dos hos 50%. Dos av ett ämne som dödar 50% av
försöksdjuren under en given tid – akut toxicitet.
• EC50: effektiv dos hos 50%. Den dos av ett ämne som ger effekt
hos 50% av djuren.
• NO(A)EL: No Observed (Adverse) Effect Level. Den dos där inga
skadliga effekter observeras.
• LOEL: Den lägsta dos som ger en given effekt.
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Nanopartiklar
• < 100nm
• Unika egenskaper
• Finns ingen möjlighet att hinna utforska ev. risker innan
de släpps ut på marknaden
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Nanopartiklar
• Kan ha olika effekt beroende på konformation
• Ingen märkning krävs
• Fantastiska egenskaper, men tillämpa försiktighetsprincipen
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Ok. Vi har koll på jobbet, men….
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Kemikalieexponering i hemmet….
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Konserveringsmedel
• (Giftiga för mikroorganismer)
- Kan vara hormonstörande
- Allergiframkallande
- Giftiga i naturen
- Större förpackningar kräver ofta mer
konserveringsmedel
- Tuber bättre än burkar
- Naturliga ämnen oxiderar lättare än syntetiska
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Lite om Hormonstörande ämnen (EDC)
• (EDC) Endocrine Disruptive Chemicals:
Ex. Bisfenoler, ftalater i plast
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Hur kan så lite vara så farligt?
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Tillbaka på jobbet
•
•
•
•
•
•
•
•
Genomför regelbundna skyddsronder
Uppdatera kemikalieförteckningar (rensa bort onödiga
kemikalier!)
Har ni A- eller B-ämnen?
Läs säkerhetsdatablad
Gör riskbedömningar/riskvärderingar
Gör CMR-utredningar
Tillämpa försiktighetsprincipen
Reducera exponering !
Anders Bolmstedt Hälsan & Arbetslivet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards