Handel och butik - Länsstyrelserna

advertisement
Tips för hållbar besöksnäring
- Handel och butik
Vad gör du för Gotlands hållbara besöksnäring?
För att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, behöver hela samhället hjälpas åt. Sveriges riksdag har beslutat
om 16 miljömål och ett generationsmål. Alla kan göra något för att vi ska nå målen, och
Gotlands besöksnäring spelar en viktig roll i Gotlands resa mot hållbarhet.
Hållbarhetsarbete bidrar ofta till att utveckla verksamheten och öka lönsamheten.
Denna lilla åtgärdslista är till för mindre företag som står i början av sitt hållbarhetsarbete
och vill ta några enkla steg framåt. Om du vill göra en mer grundläggande genomgång av
din verksamhet kan du miljöcertifiera den enligt något av de system som finns tillgängliga.
Vad är enkelt att göra inom ditt företag? Vad har mest effekt ekonomiskt, socialt och
miljömässigt? Börja med något som känns lockande och är relativt lätt att genomföra i din
verksamhet. Kryssa i en eller flera åtgärder som du tror att du kommer att genomföra, och
kryssa i eventuella saker du redan gör/har gjort.
Exempel på miljöcertifieringar och nätverk
•
•
•
•
KRAV – miljömärkning av livsmedel och alla typer av matproduktion
Naturens Bästa – kvalitetsmärke för ansvarfull upplevelseturism i
naturen i Sverige
Svanen – miljömärkning för varor och tjänster, allt från hotell och
restauranger till rengörinsmedel och butiker
Gå med i nätverket ”Köp miljömärkt”
Redan Ska
avklarat påbörjas
JA
Ekologiskt och närproducerat
Öka utbudet av ekologiska och närproducerade produkter och
exponera dem i butiken.
Energi
Återanvänd värme från kyldiskar.
Byt till LED-lampor (se tex Energimyndighetens app Lampguiden)
Om du har möjlighet, gör en energikartläggning. De stora
eltjuvarna finns ofta i ventilation och köksutrustning.
Livsmedelsbutik
Exponera varor med kort datum:
- Förklara skillnad på ”bäst-före” och ”sista förbrukningsdag”
- Ha rutiner på datuminventering för att slippa kassera varor som
går ut.
Sälj ut dagsfärskt bröd billigt framåt kvällen.
Frukt & grönt som är stötskadade – exponera dem i egen låda med
prissänkning istället för kassering och marknadsför användningsområden för dem (ex. djurutfodring, bakning och matlagning).
Samarbeta med restaurang – sälj varor som har kort datum till
dem som kan förbruka stora partier på kort tid.
Engagera personalen i arbetet med minskat matsvinn – visa på
nyttan, både ekonomiskt och miljömässigt.
Transport
Samordna leveranser från minst två leverantörer.
Samordna några leveranser med en närliggande verksamhet.
Sätt upp en laddstolpe för elbil.
Avfall och städning
Källsortera och öka andelen avfall som går till materialåtervinning
Använd miljömärkta städprodukter och diskmedel.
Tjänster och underleverantörer
Ställ miljökrav vid inköp/upphandling, be leverantörer om hjälp
att hitta hållbarare produkter.
NEJ
Länsstyrelsen får kontakta mig om cirka 3 månader för att fråga
hur det gått.
Detta material är framtaget av Länsstyrelsen i
Gotlands län i samarbete med Region Gotland,
Inspiration Gotland och Gotlands Förenade
Besöksnäring.
Länsstyrelsen i Gotlands län
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 VISBY
Telefon: 010-223 90 00, e-post: [email protected]
Utgiven av: Länsstyrelsen i Gotlands län. Foto, omslagsbild: Pixabay. Illustration: Tobias Flygar. Tryckår: 2016. Tryckeri: Länsstyrelsen i Gotlands län, Visby.
Arbetet ingår i Länsstyrelsens uppdrag att verka
för att de nationella miljökvalitetsmålen nås i
länet. Mer information om miljömålen hittar du
på: www.miljomal.se
Download