Hjälpmedelskommitté

advertisement
Datum 2009-05-19
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ann-Christine Kullberg
Hjälpmedelskommitté
Uppdrag
Hjälpmedelskommittén ska, utifrån brukarnas behov, verka för samordnad,
kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess inom Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Kommitténs råd och rekommendationer ska grundas på vetenskap/evidens,
beprövad erfarenhet, lagar, styrande dokument och Gotlands Kommuns
hjälpmedelspolicy samt erfarenheter från samverkan med andra Landsting
och Kommuner.
Kommittén ska;
 Tolka Hjälpmedelspolicy för Gotlands Kommun samt lämna förslag på
revidering.
 Analysera trender avseende hjälpmedelsförskrivning på övergripande
nivå.
 Analysera resultatet av kostnadsutfall.
 Systematiskt analysera avvikelser där hjälpmedel (MTP) är inblandat
på övergripande nivå.
 Samordna kompetensbehov.
 Samverka kring regelverk, avgifter samt upphandling.
 Lämna årsredovisning.
Organisation
Kommittén ska rapportera samt vara rådgivande till hälso- och
sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp.
Sammansättning
Ordförande (sammankallande);
 Verksamhetschef HabRehab.
Ledamöter;
 Primärvårdschef
 Verksamhetschef Ortopeden
 Verksamhetschef Infektion, adjungerad
 Verksamhetsledare hjälpmedelsförsörjningsprocessen
 Avdelningschef HabRehab
 Hjälpmedelskonsulent
 Urokonsulent
 Ständig Sekreterare
Arbetsformer
Kommittén ska sammanträda minst 4 gånger per år. Sammanträden ska
protokollföras.
1(1)
Dnr
Download