Anvisningar för projektbidrag om mänskliga rättigheter

advertisement
Anvisningar för bidrag till projekt om mänskliga rättigheter
Bakgrund
Kommittén för rättighetsfrågor är en politisk kommitté inom Västra Götalandsregionen som
sedan 2011 ansvarar för att stödja arbetet för mänskliga rättigheter inom Västra Götaland.
Kommittén ska även uppmärksamma särskilt utsatta grupper och driva på arbetet mot
diskriminering. För att stödja arbetet med mänskliga rättigheter utlyser kommittén varje år
projektbidrag. Syftet med projektbidraget är att stödja föreningar som arbetar för mänskliga
rättigheter och människorättsbaserat arbetssätt i Västra Götaland. Det kan till exempel handla
om idrottsföreningar, kulturföreningar, barn- och ungdomsföreningar, handikappföreningar,
jämställdhetsföreningar, hbtq-föreningar, invandrarföreningar, nationella minoritetsföreningar
eller pensionärsföreningar.
OBS - sista ansökningsdag är den 4 december 2016. Beslutet om vilka projekt som får
bidrag fattas på kommittén för mänskliga rättigheters möte den 2 mars 2016.
Exempel på möjliga projektområden
För föreningar som inte till vardags brukar tänka på sitt arbete som arbete för mänskliga
rättigheter har vi formulerat ett antal förslag på möjliga inriktningar, för att rama in vad vi
menar. Det är viktigt att understryka att dessa exempel endast bör ses som en guide för att
orientera sig inom området. Projekt inom ramen mänskliga rättigheter skulle till exempel
kunna handla om att:












främja flyktingars mänskliga rättigheter
öka möjligheterna för de mest utsatta att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda
utforma metoder för att undvika diskriminerande och kränkande bemötande
främja lika rättigheter/möjligheter till arbete och utbildning
säkerställa att information är utformad så att alla kan ta del av den
arbeta för att alla ska få rätt till sjukvård
utforma verksamheter så att alla kan ta del av dem och vara delaktiga i den service som
ges och de beslut som fattas
stärkta möjligheter för alla att vara politiskt aktiva
säkerställa allas rätt att kunna utöva sin religion
utforma kultur- och fritidsutbud på ett sätt så att alla kan ta del av dem.
öka kunskapen om mänskliga rättigheter genom utbildningar, seminarier och konferenser
bredda rekrytering av medlemmar utifrån ett mångfaldsperspektiv
Särskilt prioriterade projekt




Projekt som ökar möjligheterna för människor med svagt skydd att få sina mänskliga
rättigheter tillgodosedda.
Projekt som utvecklar föreningars arbete med mänskliga rättigheter.
Projekt som främja samarbete/samverkan kring de mänskliga rättigheterna.
Projekt som förhindrar diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller
könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder
Sidan 1 av 2
Villkor för att söka projektbidrag:







Föreningen/föreningarna ska bedriva sin verksamhet i Västra Götalands län, som länsdistrikts-, kommun- eller lokalförening.
Projektet ska avse tillfälliga aktiviteter och inte ingå i löpande verksamhet.
Aktiviteten ska beskrivas i en projektplan.
Föreningen måste tydliggöra på vilket sätt mänskliga rättigheter tas med i det planerade
arbetet samt vilka rättigheter och/eller grupper som är i fokus.
Föreningen/föreningarna ska själva stå för en del av kostnaderna. Denna del kan bestå av
pengar eller i form av arbetad tid, lokaler, datorer eller liknande.
Föreningen ska redovisa vilka andra bidrag som sökts till samma projekt.
Projektet ska återapporteras till kommittén för mänskliga rättigheter enligt
kontrakt.
Projektbidrag ges inte för:




Spridning av allmän information om den egna föreningen.
Marknadsföring och resekostnader för föreningens allmänna verksamhet.
Medlemsträffar och allmänt informationsutbyte.
Deltagande i konferenser.
Tidplan för ansökningsförfarandet 2017



Ansökningsperiod: 24 oktober – 4 december 2016
Sista ansökningsdag: 4 december 2016
Beslut: Kommittén för mänskliga rättigheters sammanträde 2 mars 2017
Att fylla i blanketten
På kommittén för mänskliga rättigheters webbsida, www.vgregion.se/rattighet-kansli kan
ansökningsblanketten laddas ner till din dator. Klicka på ”Blankett – projektbidrag för arbete
med mänskliga rättigheter”. När dokumentet öppnas sparar du ner den i din dator genom att
använda knappen ”Spara som” i Arkivmenyn” i Word. Du kan sedan skriva in uppgifterna i
dokumentet på din dator.
Ansökan skickas till:
Vi tar gärna emot din ansökan på e-post: [email protected]
Det går även att skicka ansökan via post till:
Avdelning mänskliga rättigheter, Diariet
Regionens Hus
Lillhagsparken 5
405 44 Göteborg
Fler blanketter och anvisningar kan beställas från avdelning mänskliga rättigheter enligt
adressen ovan, eller laddas ner från enhetens webbplats: www.vgregion.se/rattighet-kansli.
För mer information om projektbidragen kan du kontakta ansvarig handläggare:
Emma Broberg, [email protected], 0768 09 19 54
Sista datum för att ansöka om projektbidrag är 2016-12-04.
Sidan 2 av 2
Download