Bryssel den 24 april 1997
O/97/57
POLITIK FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Europeiska unionen behöver ett gemensamt synsätt
Europeiska unionens arbetsmarknadsanknutna organisationer vill bidra till att en
konsekvent politik för mänskliga rättigheter etableras. I detta sammanhang antog
Ekonomiska och sociala kommittén ett viktigt yttrande den 24 april (föredragande
Thomas Etty, grupp II, Nederländerna), främst med utgångspunkt i
kommissionens meddelande om EU och de yttre aspekterna av politiken för
mänskliga rättigheter.
Kommittén anser att regeringskonferensen bör försöka definiera målsättningar för
politiken på medellång och längre sikt, och utgå från tre grundläggande principer:
1. Det måste etableras nära kopplingar mellan denna rättighetsfrågas interna och
externa aspekter: Det är svårt att framstå som trovärdig utåt om de värden som
man säger sig försvara inte respekteras inom gemenskapen.
2. De mänskliga rättigheternas allmängiltiga karaktär måste erkännas. Detta
innebär att det inte står varje land fritt att definiera de kriterier som skall följas.
3. Inom
Europeiska
unionen
måste
beslutsprocessen
få
starkare
gemenskapsprägel med avseende på mänskliga rättigheter, till exempel genom
majoritetsbeslut och förstärkning av Europaparlamentets befogenheter.
Ekonomiska och sociala kommittén efterlyser i övrigt en dialog - med kommitténs
medverkan - mellan kommissionen och de företag som beslutat investera i länder
där det finns rättighetsproblem. Målet skulle vara att förmå företagen att själva
definiera en "uppförandekodex" som tar hänsyn till de grundläggande principer
som Europeiska unionen hyllar.
Man formulerade tre förslag för att uppnå de nämnda målen:
1. Att inrätta en rådgivande europeisk kommission för mänskliga rättigheter med
uppgift att kartlägga problemen och definiera de riktlinjer som skall följas:
2. Att aktualisera den referenshandbok om mänskliga rättigheter som
publicerades 1992, under det brittiska ordförandeskapet och på Nederländernas
initiativ.
3. Att göra gemensamma ingripanden inom unionens ram om tredje land inte
respekterar gällande konventioner.
Beträffande slutvoteringen om detta yttrande (89 röster för, 10 emot och 14
nedlagda röster) kan noteras att de flesta motröster och nedlagda röster avgavs
dels av ledamöter som hade önskat att yttrandet tydligare fördömde de länder som Kina - som inte respekterar de mänskliga rättigheterna, dels av ett antal
medlemmar av arbetsgivargruppen, som inte är tilltalade av någon
"uppförandekodex" för företagen.
2