Uttalande frnn ordförandeskapet pn Europeiska

advertisement
3
Bryssel den 14 oktober 2002
13026/02 (Presse 322)
8WWDODQGHIUnQRUGI|UDQGHVNDSHWSn(XURSHLVNDXQLRQHQVYlJQDUPHG
DQOHGQLQJDYYDOHWL-DPDLFDGHQRNWREHU
Europeiska unionen följer uppmärksamt valprocessen i Jamaica och det val som skall äga rum
den 16 oktober, och välkomnar de större politiska partiernas vädjan om fria och fredliga val.
Europeiska unionen ser likaledes med tillfredsställelse att de politiska partierna antagit en
"uppförandekod" för valprocessen och att en politisk ombudsman utnämnts för att säkerställa att
valet är öppet, med full insyn. Dessa åtgärder är ett positivt tecken på partiernas engagemang för att
göra slut på det politiska våldet.
Europeiska unionen noterar dock med oro de brutala mord som ägt rum under de senaste veckorna.
Europeiska unionen hoppas att det kommande valet skall bidra till att skapa ett samhälle i Jamaica
som är fritt från våld.
De länder i Central- och Östeuropa som är associerade med Europeiska unionen, de
associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet och de Eftaländer som är medlemmar av
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansluter sig till detta uttalande.
http://ue.eu.int/
[email protected]
,QWHUQHW
(PDLO
Download