Eurobarometerundersökning 68: hösten 2007

advertisement
IP/07/1949
Bryssel den 18 december 2007
Eurobarometerundersökning 68: hösten 2007
Höstens Eurobarometerundersökning visar att medborgarnas allmänna
inställning till EU och dess institutioner fortfarande är mycket positiv. EU:s
medborgare blir dock mer och mer bekymrade över den ekonomiska
situationen i deras land och särskilt över inflationen.
Margot Wallström som är vice ordförande för Europeiska kommissionen och
ansvarig för kontakter mellan institutionerna och kommunikationsstrategi, sade om
undersökningen: ”Det är mycket uppmuntrande att se att stödet till medlemskapet i
Europeiska unionen har nått sin högsta nivå på mer än tio år, och att antalet
EU-medborgare som anser att deras land har fördel av EU-medlemskapet är dubbelt
så stort som det antal som anser motsatsen.”
De två viktigaste indikatorerna rörande befolkningens allmänna inställning till EU,
nämligen stödet till EU-medlemskapet (58 %, + 1) och fördelarna med
medlemskapet sett från medborgarnas synpunkt (58 %, - 1) har varit stabila sedan
våren 2007. En motsvarande tendens kan konstateras när det gäller förtroendet för
kommissionen (50 %, - 2) och Europaparlamentet (55 %, - 1).
- Sammanlagt anser 48 % (- 4) av EU:s medborgare att deras eget lands
ekonomi är god, medan 49 % anser motsatsen.
- EU:s medborgare betraktar alltmer inflationen (26 %, + 8) som ett av de
allvarligaste problemen i deras land just nu, precis efter arbetslösheten (27 %, 7).
- Medan 48 % av EU:s medborgare har förtroende för EU är det bara 34 % som
har förtroende för sin regering och 35 % för sitt parlament.
- I allmänhet är EU:s medborgare i allt högre grad positiva till gemensamma
beslut inom EU, men speciellt på följande områden: ”bekämpning av terrorism”
(81 %, ingen ändring), ”miljöskydd” (73 %, + 4), ”vetenskaplig och teknisk
forskning” (72 %, + 1) och energi (68 %, + 7).
- En majoritet av medborgarna (61 %, - 5) anser att deras land kan göra sin röst
hörd i EU, medan mindre än en tredjedel (30 %, - 5) anser detsamma om sin
egen förmåga att påverka.
- EU:s medborgare anser att för att kunna stärka Europeiska unionen i framtiden
bör EU-institutionerna inrikta sig på bekämpningen av kriminalitet (36 %),
miljöfrågorna (33 %) och invandringen (33 %).
Denna vanliga Eurobarometerundersökning gjordes av TNS opinion & Social som
intervjuade sammanlagt 30 281 personer under perioden mellan den 22 september
och den 3 november 2007. De första resultaten av undersökningen finns på följande
adress:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Download