Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt

advertisement
Ekonomi betyder
hushållning
Att hushålla med
pengarna på
bästa sätt
Familjeekonomi
Det är många saker man behöver i en familj, t ex
kläder, men hyran höjs!
Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete
och istället införa dagtid vilket gör att ob-tillägg tas
bort. Det gör att lönen minskar.
Man behöver lägga upp en budget, en förteckning
över inkomster och utgifter över ett år.
Hela
samhällets
ekonomi
Vad behöver en person som
tänker starta upp ett företag?
Realkapital (man investerar i t ex
maskiner, fabrikslokal och utrustning,
dessa används om och om igen.
Man behöver också material och
arbetskraft.
Dessa tre understrukna kallas
produktionsfaktorer.
Marknaden
Fri konkurrens → låga priser, bra varor och marknadsföring.
Oligopol → bara ett fåtal företag på marknaden tillverkar
varan.
Monopol → det finns bara en tillverkare.
Monopol kan vara bra men om det inte finns någon efterfrågan
så spelar det ingen roll. Kanske har du monopol på julgranar,
du kan ta höga priser för dem några dagar före jul, men efter jul
får du sälja dem för 10 kronor för det finns ingen efterfrågan,
ingen vill ha en julgran efter julafton.
Utbud och efterfrågan
• Utbud, d v s det som finns att köpa, om
det finns god tillgång på en vara så
sjunker ofta priserna (särskilt om det är
många säljare som bjuder under
varandra).
• Efterfrågan, d v s folk måste vilja köpa
varan. Om det är en stor efterfrågan så
drivs priserna upp.
Priset är alltså
beroende både
av utbud och
efterfrågan.
Hur mycket och när är man villig att sälja?
När är kunden villig att köpa varan och för hur mycket?
Vad blir priset?
• Priset sätts där utbud och
efterfrågan möts.
Banken
När man sätter in pengar på en bank så får man en ränta på de
pengar man sätter in, en avkastning.
När man lånar pengar på en bank så får man betala en ränta på de
pengar man har lånat, en kostnad.
Fråga: Varför är utlåningsräntan högre än inlåningsräntan?
Svar: Det är den skillnaden som bekostar bankens verksamhet och
ger banken vinst.
Bankinspektionen som är en statlig myndighet, har till uppgift att
kontrollera denna verksamhet och att lagarna följs.
Fråga: Vad skulle det innebära om det inte sattes in några pengar på
banken? Se utifrån företagen och i nästa led personalen.
Sveriges ekonomi
Vilka är de samhällsekonomiska målen?
1. Ekonomisk tillväxt – produktionen av varor och tjänster ökar.
•
•
Värdet av alla varor och tjänster som tillverkas i ett land under ett år kallas
för BNP (bruttonationalprodukt) och brukar användas för att visa den
ekonomiska tillväxten
För att jämföra mellan olika länder används måttet BNP per capita, BNP
utslaget per person i landet.
BNP är missvisande.
•
•
Den säger inget om inkomstskillnader, som kan finnas i landet.
Den säger inget om antalet fattiga och rika, landet kan tyckas rikt
enligt måttet men kan innehålla ett fåtal miljardärer medans övriga
befolkningen svälter.
2. Hög och jämn sysselsättning
-Varför blir det arbetslöshet?
Svar:
-Alltför höga löner gör att företagens kostnader för att
producera varorna blir för stora. Det blir billigare för
konsumenterna att köpa utländska varor. När ingen köper
företagens varor tvingar de så småningom slå igen och säga
upp de anställda.
-Alltför liten efterfrågan tvingar företagen att dra ner
produktionen. De avskedar arbetskraft som inte kan köpa lika
mycket varor och tjänster som tidigare när de blir arbetslösa.
Efterfrågan minskar ytterligare och företagen tvingas avskeda
ännu fler. En spiral har startat som kan leda till
massarbetslöshet.
Vad kan göras för att minska arbetslösheten?
1.Det är viktigt att företagen är konkurrenskraftiga och att
produktionskostnaderna hålls nere.
Staten kan lägga in åtgärder t ex:
* Sätta igång statliga arbeten, om folk får pengar så ökar
efterfrågan då vill företagen producera mer. Då måste de
anställa fler folk.
Det låter enkelt, men det är det inte. Det kan vara så att
staten har ett budgetunderskott då kanske det inte finns
utrymme för dessa nämnda utgifter.
* Riksbanken påverkar bankerna att sänka räntan. Då blir
det billigare för företagen att låna pengar till att investera i
nya realkapital. Om företagen bygger ut så behöver de mer
arbetskraft, de anställer folk som då får större köpkraft och
även här så är den positiva utvecklingen igång igen.
3. Stabilt penningvärde
Om penningvärdet försämras så kallas det för
inflation.
Varför är inflation skadlig?
-Den som sparar pengar i en bank märker att
sparkapitalet blir värt mindre och mindre.
Sparpengarna växer med räntan men inte alls i
samma takt som inflationen. Avståndet mellan
sparkapital och båtpriser blir större för varje år.
- Dock kan den som köper båten eller sommarstugan
direkt för de lånade pengarna tjäna på det. Detta då
låntagarens lön stiger snabbare i och med inflationen
än vad skulden gör genom räntan. Lånet blir alltså
mindre i förhållande till lönen och därmed lättare att
betala igen.
Det är allvarligt om inflationen i
Sverige är högre än i andra länder,
d v s att svenska varor stiger
snabbare än de utländska
konkurrenternas varor.
Följden kan bli att de svenska företagen blir
utkonkurrerade med arbetslöshet som följd.
Varför blir det inflation?
● Stor efterfrågan kan vara en orsak.
Om det är en stor efterfrågan så är folk villiga att betala lite mer och
det blir en allmän prispress uppåt.
● Stora löneökningar kan vara en orsak.
För att kompensera för de ökade kostnaderna så höjer företagen
priserna på sina varor. Då ställs krav på ännu högre löner o s v.
● Inflationen kan komma från utlandet.
Viktiga importvaror som vi måste ha stiger i pris, det gör att
inflationen drivs upp. Detta gör att andra varor och tjänster stiger.
Hur stoppar man inflationen?
• Det finns inget enkelt svar, men…
•
Man kan försöka minska hushållens efterfrågan. Att höja skatten, att införa
tvångssparande, att höja räntan eller att minska bidragen. Dessa åtgärder
leder dock oftast till arbetslöshet.
1.
Besluta om pris- och lönestopp, detta är bara en tillfällig lösning.
2.
Regeringen kan också försöka hålla tillbaka med löner och priser genom att
övertyga arbetsmarknadens parter om att komma överens om små
löneökningar och dessutom få företagen att låta bli prishöjningar.
Sverige och världen
• Varför handlar vi med utlandet?
Svar: Länder har olika förutsättningar att producera varor. Avgörande
för ländernas produktion är tillgång på råvaror och utbildad
arbetskraft samt klimatet och jordens bördighet.
Sveriges viktigast exportvaror
Produkter från skogs-, verkstads-, elektronikoch kemisk industri. Det kan vara varor som
papper, pappersmassa, bilar, mobiltelefoner,
maskiner och läkemedel
Download