inflationen

advertisement
I N F L AT I O N E N
(S.150-162)
INFLATIONEN I FINLAND
INFLATION
•  Inflation: är en allmän stegring av prisnivån. Penningvärdet försämras.
•  När inflationen hålls konstant kan man räkna med den så att
inkomstnivån är konstant. Inflationen äter då inte upp köpkraften och
är inte farlig
•  Hög och varierande inflationà relativa priserna förändras snabbtà
svårt att planera på längre sikt
•  Stagflation: hög inflation och hög arbetslöshet på samma gång
•  ECB:s mål är att alla euroländer skall hålla inflationen kring 2%
•  Grupper med “fasta löner” förlorar och det som har sina löner
indexerade kan hänga med och spararna ser sina pengar förlora
värde
•  Varför är Tyskland rädda för inflation och vill hålla den på en låg nivå?
•  För små länder betyder hög inflation sämre konkurrenskraft
•  Inflationà ond cirkel
DEFLATION
Fall av den
allmänna prisnivån
Motsats till inflation
Vänta med
konsumtionpriserna kan bli
ännu lägre
Depression
Gynnar spararen
PENGAR OCH CENTRALBANKEN
•  Alla moderna samhällen är penningekonomier
•  Pengar: betalningsmedel, värdemätare och värdebevarare
•  Devalvering och revalvering
•  Centralbanken vs. Finlands bank
•  Kontrollera den monetära basen
•  Monetarister: riktar in sig på att kontrollerna penningmängden för
att hålla koll på inflationen
•  På lång sikt påverkas inflationen av tillgången på pengar
HUR ÖKAS PENNINGMÄNGDEN?
KOSTNADS- OCH
EFTERFRÅGEINFLATION
•  Kostnadsinflation: prishöjning som beror på en ökning av kostnader
p.g.a. t.ex. flaskhalsar i produktionen , vilket kan ha orsakats av brist på
nån produktionsfaktor. Brist på arbetskraft eller insatsvaror driver upp
kostnaderna
•  Pris-löne-spiral: höjda priser à löntagarna vill ha mer lön för att ha
råd med de dyrare varornaà företaget höjer sin priser för att ha råd
och behålla vinstà löntagarna vill ha ännu mer lön …
•  Löne-löne-spiral: löntagargrupper vill hålla samma löneutvecklingà
grupp A högre lönà grupp B vill också haà grupp A kräver igen
högre lön för att grupp B fick…
MARKNADSSTRUKTURENS ROLL
Prishöjningar:
marknaden går från
fri till monopol eller
oligopol
1980-90:ökad och
skärpt konkurrens
1960-70: stel
ekonomià ökad
monopoliseringsgrad
Prissänkningar:
marknaden går mot
hårdare och fri
konkurrens
Frihandel och
avregleringar
FÖRVÄNTNINGARNAS BETYDELSE
•  Förväntningarna om inflationen och dess utveckling spelar stor roll
•  Länder med låg inflation är ofta sådana länder som bestämt sig att
inflationen skall vara låg
•  Viktigt att knäcka förväntningarna om den fortsatta inflationen
•  Centralbanken spelar en central roll I skapandet och knäckandet av
förväntningar
•  Indexering: automatiska höjningar av bidrag och löner. Görs för att
inflationen antas vara oundviklig
•  Normer(staten) och inflationsmål(ECB) kan hjälpa och dämpa
inflationsförväntningarna
•  Importerad inflation: prishöjningarna som finns i omvärlden
importeras till hemlandet eftersom priset på importvarorna har stigit
BOTEMEDEL MOT INFLATION
• 
• 
• 
• 
• 
Expansiv
politik
Företagen och
löntagarna får
sköta det
själva
Ackomonderande
politik
Icke-ackomonderande
politik
Bryta förväntningarna on inflation
Avindexera ekonomin
Hålla tillbaka inhemsk kostnadsstegring
Begränsa budgetunderskottet
Stark konkurrenskraftà skydd mot importerad inflation genom
revalvering
Download