PR - Europa EU

advertisement
P/01/102
Bryssel den 29 maj 2001
9117/01 (Presse 202)
102/01
Uttalande från ordförandeskapet på Europeiska unionens vägnar om
Angola
Europeiska unionen fördömer med kraft Unitas överfall nära staden Caxito och kidnappningen av
barn. EU kräver att alla kidnappade barn omedelbart skall frisläppas och få återvända under säkra
förhållanden samt betonar vikten av att förövarnas ställs inför rätta. Angreppet är ytterligare ett
exempel på den fruktansvärda hemsökelse som kriget i Angola innebär för flertalet av landets
invånare.
En fredlig och varaktig lösning av konflikten grundad på Lusakaprotokollet är en nödvändig
förutsättning för demokratisk och ekonomisk utveckling av landet till gagn för hela dess befolkning.
EU konstaterar att val senast hölls i Angola 1992 och framhåller åter den betydelse unionen fäster
vid regeringens utfästelse att under det andra halvåret 2002 hålla fria och rättvisa allmänna val.
Dessa val måste föregås av en period av intensiva förberedelser så att en sådan demokratisk kultur
kan växa fram som är nödvändig för att framgångsrika val skall kunna genomföras.
EU ser med tillfredsställelse på vissa framsteg som gjorts under den senaste tiden, bland annat lagen
om amnesti och nationalförsamlingens inrättande av en permanent fredskommitté. EU välkomnar
att president dos Santos i sitt tal i Luanda den 2 maj förklarade att hans regering är beredd att inleda
en dialog om hur fred grundad på Lusakaprotokollet skall kunna uppnås. EU noterar att presidenten
yttrade sig som svar på en tidigare given radiointervju med Jonas Savimbi och anmodar bestämt och
enträget Unitas ledare att seriöst och i handling medverka i strävan efter fred och att följa
Lusakaprotokollet.
EU ger sitt stöd till den roll som kyrkorna och det civila samhället spelar när det gäller att främja
tillämpningen av öppenhet och dialog. EU välkomnar FN:s generalsekreterares fortsatta
engagemang för fred och bekräftar åter sitt fasthållande vid att FN:s säkerhetsråds sanktioner mot
Unita skall verkställas på grund av Unitas underlåtenhet att följa bestämmelserna i
Lusakaprotokollet.
Internet: http://ue.eu.int/Newsroom
E-mail: [email protected]
9117/01 (Presse 202 - G)
1
SV
Regeringens beslut att inrätta en fond för fred och nationell försoning för att stödja f.d. soldaters
återanpassning i samhället kan spela en värdefull roll förutsatt att fondens hela verksamhet är rättvis
och öppen. Fonden bör bedriva verksamhet i anslutning till en strategi för minskad fattigdom som
tillgodoser behoven i de samhällen till vilka de f.d. stridande kommer att återvända.
EU upprepar i detta sammanhang den vikt den fäster vid att ekonomiska och sociala reformer
genomförs. Unionen välkomnar regeringens engagemang för att med IMF delta i ett
personalövervakat program ("Staff Monitored Programme") och uppmuntrar den att uppnå de
ekonomiska målen så att ett avtal om en mekanism för fattigdomsminskning och tillväxt kan ingås.
EU anmodar regeringen att så snart som möjligt genomföra de åtgärder som avtalats enligt dessa
program och att aktivt främja ett gott styre särskilt när det gäller frågor om öppenhet och kamp mot
korruption.
EU fortsätter att vara djupt oroad över den långvariga allvarliga humanitära kris som har gjort att
tre miljoner människor förklarats vara internflyktingar . Unionen vädjar till regeringen att utvidga
sitt humanitära biståndsprogram (PNEAH) som uttryck för att den har det yttersta ansvaret för alla
angolanska medborgares välfärd. EU beklagar de fortsatta problemen i fråga om distributionen av
humanitärt bistånd till de fördrivna personerna. Unionen uppmanar regeringen att inte lämna någon
möda osparad för att humanitärt bistånd bättre skall kunna säkerställas inom de
regeringskontrollerade områdena. EU uppmanar alla parter i konflikten, och i synnerhet Unita, att
upphöra med att placera ut minor.
EU förklarar sig för sin del villig att fortsätta hjälpen för att lindra det lidande som kriget ger
upphov till och bidra till ett bättre liv för alla angolaner.
Länderna i Central- och Östeuropa som är associerade med Europeiska unionen, de associerade
länderna Cypern, Malta och Turkiet samt de Efta-länder som är medlemmar i Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet ansluter sig till detta uttalande.
________________________
9117/01 (Presse 202 - G)
2
SV
Download