Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom

advertisement
Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Kommittén om hållbara
försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet
(S 2010:04)
Dir.
2011:40
Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011
Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 29 april 2010 kommittédirektiv om
en översyn av de allmänna försäkringarna vid sjukdom och
arbetslöshet (dir. 2010:48). Kommittén ska senast den
15 september 2011 redovisa ett förslag till nya regler för
beräkning av sjukpenninggrundande inkomst baserad på historiska (faktiska) inkomster.
Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas
senast den 31 mars 2012.
(Socialdepartementet)
Download