Nyckeltal - arbetslöshet och sysselsättning Prognos

advertisement
2016-04-08
Nyckeltal - arbetslöshet och sysselsättning
Prognos ur 2016 års ekonomiska vårproposition (grått = prognos i december 2015)
Arbetslöshet,
procent av arbetskraften
Sysselsättningsgrad,
procent av befolkningen
Sysselsättning,
procentuell förändring
2016
6,8
7,0
2017
6,3
6,5
2018
6,4
6,6
2019
6,5
6,8
2020
6,6
67,1
66,9
67,5
66,8
67,2
66,4
67,0
65,9
67,0
1,7
1,6
1,6
1,6
0,8
1,3
0,7
1,0
0,9
Anm. Avser åldersgruppen 15-74 år enligt populationen i arbetskraftsundersökningarna
(AKU), prognoser givet hittills föreslagna och genomförda reformer
Källor: SCB och Finansdepartementet
Download