Minnesnoteringar från DUST-träffen i Karlstad den 5 maj 2014 Vi

advertisement
Minnesnoteringar från DUST-träffen i Karlstad den 5 maj 2014
Vi började dagen kl10,00 med fika fram till kl. 10,30.
Antal deltagare var 22 st.
Kl. 10,30 – 12,00 så fick vi en hel del information av Wenche Willumsen
enligt följande:
Hänt sen sist:
Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos
personer som ger stöd.
Betänkandet Förändrad assistansersättning
Föreslås en schabloniserad ersättning
Standardisering av personlig assistansbedömning
Dokumentation och IVO
Inget hänt sen sist:
Sjukhusvistelse
FS ställningstagande:
avd och distrikt avråds från att
samarbeta med vinstdrivande
assistansbolag
Om vi har samarbete kan vår opartiskhet
i förhållande till våra medlemmar och
andra assistansberättigade och de råd vi
ger dem i olika sammanhang ifrågasättas. Det vill vi inte.
Vi vill att DHR ska vara en organisation
som stolt kan säga –Vi har inget
egenintresse eller särskilda band till
något assistansföretag. Till oss kan du
vända dig utan att riskera att vårt stöd
har ett dolt motiv.
Är bristande tillgänglighet diskriminering?
Ja säger regeringsförslaget, när
skälighetsbedömning är gjord, när alla
företag med mindre än10 anställda har
undantagits, när varaktighetsprincipen
klarlagts.
Torsdag blev tisdag
Torsdagsaktionen är flyttad till en tisdag
Bidde det månne en fingertutt?
Målet är uppnått säger vår
förbundsordförande –först- när en
diskrimineringslag har presenterats, men
alla undantag gör den tandlös.
12,00 – 13,00
Lunch
13,00-15,00
FN:s övervakningskommittés rapport till svenska regeringen
Först hölls två dagars möte med
representanter från Sveriges regering där
representanter från de olika
departementen beskrev vad Sverige
åstadkommit inom olika områden
kopplade till konventionen.
Därefter hölls ett möte där
övervakningskommittén enades om vad
de ville ge svenska regeringen för svar
på de rapporter, skriftliga och muntliga
som presenterats.
Bakgrund
Sveriges regering har skickat en rapport
till FN:s övervakningskommitté.
Funktionshinderrörelsen har skickat en
så kallad ”skuggrapport”. Rapporterna
behandlar hur Sverige lever upp till
målen i konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättningar.
Övergripande
Kommittén tackar Sveriges regering för
att rapporteringen skötts i enlighet med
de riktlinjer som FN tagit fram för
ändamålet.
Kommittén tackar också för den fruktbara
dialogen och för styrkan och relevansen i
rapporteringsgruppens sammansättning
som representerar flera departement.
Positiva kommentarer:
Beröm för att teckenspråk är klassat som
ett eget språk på samma grundvalar som
de fem nationella minoritetsspråken.
Beröm för vårt inkluderade skolsystem.
Beröm för att det finns förslag om en
diskrimineringslagstiftning.
Beröm för att det finns system för att
kunna rösta konfidentiellt.
Beröm för att funktionshinderperspektivet
förts in i det internationella samarbetet.
Artikel 5, jämlikhet och icke diskriminering
Ris
Förslaget till svensk diskrimineringslagstiftning kritiseras utifrån undantaget
att företag med färre än 10 anställda inte
behöver leva upp till tillgänglighetskraven
Kommittén uppmanar Sverige att
harmonisera lagstiftningen med den 5:artikeln i konventionen.
Allmänna principer och åtagande
Ris
Kommittén kritiserar Sveriges regering
för att indikatorerna för att bevaka efterlevnaden av konventionen håller sig
kring funktionshinderpolitiska områden
och inte till den breda bas som
konventionen bygger på.
Sverige uppmanas rätta till detta
Artikel 5, jämlikhet och icke diskriminering
Ris
Sverige behöver utveckla verktyg för att
kunna upptäcka och motverka hur
överlappande diskrimineringsgrunder
påverkar varandra –t.ex. etnicitet och kön
i kombination med funktionsnedsättning.
Allmänna principer och åtagande
Ris
Övervakningskommittén konstaterar att
konventionen inte har inarbetats i svensk
lagstiftning som den borde ha gjorts.
Sverige uppmanas att tillse att detta görs.
Artikel 6 Kvinnor och funktionsnedsättning
Ris
Kommittén är bekymrad över att det
saknas kunskaper kring diskriminering
p.g.a. kön och funktionsnedsättning hos
kvinnor och heller inga jämförelser
mellan könen –är kvinnor och flickor med
funktionsnedsättning mer utsatta än män
och pojkar?
Kommittén uppmanar Sverige att tillse att
dessa variabler går att utläsa ur
undersökningar av olika slag.
Artikel 7 Barn med funktionsnedsättning
Kommittén rekommenderar Sverige att
utveckla undersökningsmetoder och
samla data som kan påvisa om barn med
funktionsnedsättning är utsatta för
diskriminering eller våld.
Vidare rekommenderas att stärka
strategier och initiativ för att ge utbildning
till föräldrar, personal inom
barnverksamheten samt generella
medvetandehöjande åtgärder riktade till
allmänheten.
Även övriga artiklar som 8, 9,19,11,23, 24 och 29 gicks igenom.
Till sist
Sverige kritiseras för låg nivå vad gäller insamling av data kring
Människor med funktionsnedsättning samt
Övervakningskommittén rekommenderar att staten systematiserar
samlandet.
analyserandet och spridande av data utifrån kön, ålder och
Funktionsnedsättning.
Kl. 15,00 – 15,20
Vi tackade Wenche Willumsen för en
mycket informativ dag. Avbrott för Kaffe,
Kl. 15,20- 16,30
Återsamling för enskilda överläggningar
där bl.a beslut togs om var nästa DUSTmöte ska vara. Sörmland erbjöd sig att
arrangera detta, någon gång i början av
oktober, även tänkbara ämnen
diskuterades, bl.a. LOV, Hjälpmedel,
Tillgänglighet. Beslutades också att tid
ska avsättas för diskussion om
eventuella motioner till Förbundsmötet
2015. Sörmland fick i uppdrag att göra en
planering och då se om ett eller flera av
de tänkbara ämnena kan behandlas vid
detta möte.
Vid pennan dag som ovan
Sven-Gustaf Nilsson
Download