Normal-mall Microsoft Word XP

advertisement
1(2)
Förebyggande av tillväxt av Legionellabakterie, inom särskilda
boendeformer enligt SoL (2001:453 kap5 §5 andra stycket eller
kap5 §7 tredje stycket) i Varbergs kommun - riktlinje och rutiner
Allmänt
Detta dokument fastställer rutiner för kontroll och förebyggande åtgärder avseende
varmvattenberedare och ledningssystem för varmvattencirkulation samt provtagning/ kontroll
av tempererat vatten vid tappställen och är ett förtydligande av gällande handlingsprogram.
Ny- och ombyggnad
- Nybyggda fastigheter ska ha sådan varmvattenkapacitet att hela volymen i
varmvattenberedaren och utgående vatten från varmvattenberedaren ej understiger
60°C
- Vatten skall hålla 50°C vid tappstället och ledningssystemet ska vara konstruerat på ett
sådant sätt att stillastående vatten undvikes.
- Duschslangar ska vara korta och av ej ljusgenomsläppligt material. Duschstril ska ha
stora hål som medger kraftigt vattenflöde. Snålspolning kan inte accepteras.
- Vid ombyggnation ska ledningsnät för varmvatten konstrueras och installeras på ett
sådant sätt att ”blindledningar” undvikes.
Ansvarsfördelning
Hyresvärdens ansvar i Varbergs Kommuns fastigheter
Serviceförvaltningen
- Ansvarar för byggnader med tillhörande tekniska installationer
- Svarar för funktions och prestanda kontroller samt förebyggande och avhjälpande
underhåll.
- Dokumentering av checklista för tappvarmvattensystem.
Dokumenttyp:
Riktlinje
Giltligt f.r.o.m:
Klicka här för att ange text.
Befattning:
Klicka här för att ange text.
Sida 1 av 3
Version/D.nr:
Klicka här för att ange text.
Upprättad av:
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
Följande kontroller utförs 1 ggr/år med checklista dokumentering i DuNet.
1. Temperatur i varmvattenberedare närmast blandningsventil är lägst 60 grader.
2. Varmvattentemperaturen efter blandnings ventil ligger på lägst 55 grader och högst 65
grader i anläggningar för personlig hygien.
3. Temperatur på samtliga VVC-slingor lägst 50 grader.
4. Varmvattenberedarnas temperatur ska avläsas varje kvartal.
Initiera till att legionella provtagning blir utförd vid avvikande vattentemperatur i
samband med kontroll.
Ingrepp i tappvarmvattensystem
Vid ingrepp i varmvattenberedare eller vattenledningssystem ska åtgärderna dokumenteras i
DuNet.
Kontroll av anläggningen utföres som ovan i punkt 1.2.3 efter driftsättning av tappvarmvatten
system.
Enhetschefens ansvar
Information till samtliga baspersonal gällande morgonrutin:
-
Höj termostaten till varmaste
Låt vattnet spola 3 min, eller tills det blir riktigt varmt
Sänk termostaten till önskad temperatur
Vädra ut ev. vattenånga
Kontrollera att vattnet inte är för varmt före duschning !
Daglig spolning av kranvatten enligt ”morgonrutin” då lägenhet står obebodd.
Se ovan !
Nytappat kranvatten ska användas i fuktflaskor i de fall befuktning erfordras i samband
med hårvård.
Sterilt vatten ska användas i fuktflaskor i de fall befuktning erfordras i samband med
oxygenbehandling. För detta ansvarar även sjuksköterskan.
Hälso- och miljökonsekvenser av legionella bakterier
Legionella bakterier är vanligt förekommande i jord och vattensamlingar. Bakterien anhopar
sig lätt i stillastående vatten och tillväxer som mest i vattentemperaturer mellan +18° C och
+45°C. De kan tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och
bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som nästan alltid finns på väggarna inne i
vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar.
Bakterien anses generellt ganska ofarlig och för att bli sjuk måste man i regel andas in den
och samtidigt ha någon nedsättning i immunförsvaret. Legionärssjuka yttrar sig som en
lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk, muskelvärk och ibland även diarré.
Sjukdomsbilden kan bli mycket allvarlig och dödsfall inträffar trots modern intensivvård.
På äldreboenden enligt Socialtjänstlagen 2001:453 5 kap § 5 och § 7 befinner sig en
målgrupp som är speciellt utsatt för att drabbas av legionärssjuka. Det är därför av stor vikt att
förebygga möjlighet av tillväxt av legionella i vattensystemet för att förhindra insjuknande i
legionärssjuka.
Kärnan i legionella tillväxten och därmed ökad risk för insjuknande är vatten temperaturen.
Temperaturer á minst +60°C i varmvattenberedaren och minst +50° C vid tappstället samt
ledningssystem som är konstruerade på ett sådant sätt att stillastående vatten undviks och
försvårar bakterietillväxten.
Download