Legionella

advertisement
Hämtat från Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/
Legionella
Legionella är namnet på en bakteriefamilj som orsakar två olika sorts sjukdomar: legionärssjuka,
som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande.
Namnet legionella kommer från att ett antal krigsveteraner (legionärer) höll en konferens i slutet
av juli 1977 i Philadelphia, där 221 personer insjuknade i lunginflammation och 34 stycken dog.
Ingen visste då vad som hade orsakat sjukdomen, men när bakterien identifierats gavs den namnet
Legionella pneumophila (den som älskar lungor). Sedan dess har man identifierat åtminstone
50 arter av legionella.
LEGIONELLA I VATTENINSTALLATIONER - TEKNISKA FAKTORER MED RISK FÖR
SAMHÄLLSFÖRVÄRVAD LEGIONELLAINFEKTION
Boverket, Smittskyddsinstitutet och VVS-företagen ( tidigare VVS-Installatörerna ) gick år
2000 samman och startade ett projekt för att ytterligare belysa några av de frågeställningar
vi ofta ställs inför. Projektets syfte har varit att identifiera faktorer i den fysikaliska miljön
som gör att närvaro av legionellabakterier i tappvarmvattensystem utgör en hälsorisk.
Datainsamlingen pågick mellan 2002-07-01 och 2004-06-30 och resulterade i rapporten
Tekniska faktorer med risk för samhällsförvärvad legionellainfektion Legionella i vatteninstallationer som kan laddas ner från vvs-företagens hemsida.
LEGIONÄRSSJUKA
Legionärssjuka är en allvarlig form av lunginflammation som yttrar sig med hög feber, frossa,
huvudvärk och muskelsmärtor, åtföljt av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom.
Internationell forskning visar att framför allt nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder har
betydelse för att utveckla sjukdomen. Beroende på hur stor mängd bakterier man inandas
kan dock även fullt friska människor utveckla legionärssjuka. Normalt brukar man insjukna
2-10 dagar efter smittillfället.
I vårt land är legionärssjukan anmälningspliktig, det vill säga att läkare måste anmäla till
Statens Smittskyddsinstitut om de träffar på något fall av sjukdomen. De senaste 10 åren
har det registrerats 100-150 fall per år varav 50-70% av dessa är smittade i Sverige
(Smittskyddsinstitutet om legionella). Av de mellan 10 000 och 20 000 fall av lunginflammation
ute i samhället och sedan läggs in på sjukhus (till skillnad mot när man får sjukdomen
på sjukhus) räknar Smittskyddsinstitutet med att cirka 2-5 procent är orsakade av l
egionellabakterier.
Internationella undersökningar visar på att mellan 5 och 30 procent av de legionärssjuka
dör av sin sjukdom.
Hämtat från Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/
PONTIACFEBER
Pontiacfeber orsakas också av legionellabakterier och ger influensaliknande symtom.
Sjukdomen är akut, kortlivad och går över av sig själv.
LEGIONELLABAKTERIER - FÖREKOMST, TILLVÄXT OCH AVDÖDNING
Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Bakterien
är vilande, det vill säga förökar sig inte, vid temperaturer under ca 20 °C. Bakterierna
förökar sig mellan ca 20°C -och 45 °C, framförallt mellan 35 °C - 40 °C. Avdödning av
bakterier sker vid högre temperaturer.
I dricksvatten och varmvatten finns tillräckligt med näringsämnen för att bakterien ska kunna
växa till. Förutom näring och temperatur är tiden en viktig faktor när det gäller tillväxten av
legionellabakterier. Tiden är också viktig när det gäller möjligheten att ta död på bakterierna.
Som exempel kan nämnas att om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det
mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur
på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent
på mindre än 10 sekunder.
SPRIDNING AV LEGIONELLABAKTERIER
Legionellabakterierna är så små att de kan följa med i vattendimma (aerosol). Vattendimma
uppstår överallt där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare,
i bubbelbad med mera. För att man ska bli sjuk krävs dock att bakterien ska komma ner i lungorna.
Att dricka vattnet anses inte farligt.
Exempel på tappvatteninstallationer i bostadshus där legionellabakterier kan växa:
• I beredare där inte hela vattenvolymen kan värmas upp till temperaturer över 50 °C,
till exempel beredare där värmestavar eller sköldar inte värmer bottenvattnet.
• I beredare där avlagringar (rost, smuts med mera) finns på bottnen och beredarna inte
är möjliga att rengöra.
• I ledningsdelar där vattnet blir stillastående, till exempel kopplingsledningar som används
sällan, avsättningar för tillkommande ledningar eller avstängda ledningar.
• På eller i material som möjliggör tillväxt av bakterier, till exempel vissa organiska material.
Hämtat från Boverkets hemsida: http://www.boverket.se/
Hämtat från ”Äntligen Hemmas” hemsida:
www.tv4.se/äntligen-hemm
Download