Laborationsrapportexempel BrorDuktig

advertisement
Letälvsskolan
Naturkunskap A
Av ”Bror Duktig”
Laborationsrapport: Energiomvandlingar
Syfte
Att undersöka olika energiomvandlingar
Teori
Energi är inget man direkt kan ta på. Man kan säga att energi är en sorts inneboende egenskap
hos olika fenomen. En egenskap som kan utför arbete. Kemis energi finns i vår föda i form av
kolhydrater. Även andra föreningar och grundämnen har ett slags inneboende kemisk energi.
Olja är ett exempel, uran ett annat. Lägesenergi är något som alla ting besitter ovanför ett visst
utgångsläge. Om en bok ligger på ett bord kan jag betrakta bordsnivån som nolläge. Om jag
lyfter boken kommer kemisk energi i mina muskler omvandlas till lägesenergi hos boken, då
den har ändrat sitt läge utifrån nolläget vid bordsskivan. Släpper jag boken kommer
lägesenergin omvandlas till rörelseenergi, boken ”rör” sig ju mot bordet igen. Fysikaliskt kan
man förklara omvandlingen med likheten:
mgh = (mν2)/2
Där:
m = föremålets massa
g = gravitationen
h = höjden (över referenspunkten)
ν = hastigheten
När boken åter landat har rörelseenergin omvandlats till värmeenergi i form av friktionsvärme
mot bordsskivan. Solen är en outtömlig energikälla från vilken vi får elektromagnetisk energi
(eller strålning).
Elektrisk energi är egentligen rörelse av elektroner. Elektrisk energi har hög energikvalitet då
den kan användas till många olika ändamål.
Energi kan aldrig förstöras eller återskapas, den kan bara omvandlas från en form till en anan.
Material
Modellbil utrustad med solfångare och elmotor.
Metod
På modellbilen lös man med lampa. Bilen stod på ett plant underlag och lampan hade så pass
lång sladd att man kunde följa bilen med ljuskällan.
Resultat
Bilen rullade när man lös på dess solfångare med lampan.
Diskussion
En bil, utrustad med solfångare, kan drivas med elektromagnetisk strålning. Solfångaren
omvandlar ljus till elektrisk energi. Den elektriska energin omvandlas till rörelseenergi i
bilens elmotor. Bilen sätts i rörelse. När ljuskällan avlägsnas bromsas bilen in pga. friktionen
mot underlaget och luftmotståndet. Rörelseenergin omvandlas då till värme (friktionsvärme).
Letälvsskolan
Naturkunskap A
Av ”Bror Duktig”
Download