Synulox vet. tablet PL

advertisement
Läkemedelsverket 2014-06-19
BIPACKSEDEL FÖR
Synulox vet 40 mg/ 10 mg, 200 mg/ 50 mg och 400 mg/ 100 mg tabletter
1.
NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR
FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV
TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV
TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA
Innehavare av godkännande för försäljning
Zoetis Finland Oy
Tietokuja 4
00330 Helsinki
Finland
Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Haupt Pharma Latina S.r.l
SS 156 Km 47, 600
04100 Borgo San Michele (Latina)
Italien
2.
DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN
Synulox vet 40 mg/ 10 mg tabletter
Synulox vet 200 mg/ 50 mg tabletter
Synulox vet 400 mg/ 100 mg tabletter
amoxicillin och klavulansyra
3.
DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER
1 tablett innehåller:
Aktiva substanser:
Amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 40 mg, 200 respektive 400 mg,
Kaliumklavulanat motsvarande klavulansyra 10 mg, 50 mg respektive 100 mg
Hjälpämne: färgämne E127 (erytrosin)
4.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)
Behandling av infektioner som orsakas av bakterier, speciellt sådana som kan bilda enzymet
beta-laktamas, t.ex. stafylokocker, hos hund och katt.
Synulox vet. tabletter innehåller en kombination av amoxicillin och klavulansyra.
Amoxicillin är ett penicillin med brett spektrum och med effekt mot ett flertal bakterier.
Klavulansyra har ingen direkt inverkan på bakterierna utan förhindrar att amoxicillinet bryts
ned av enzymer (beta–laktamas), som vissa bakterier (t.ex. stafylokocker) bildar.
Läkemedelsverket 2014-06-19
5.
KONTRAINDIKATIONER
Ges ej till djur som är penicillinöverkänsliga.
Skall ej ges till kanin, marsvin, hamster eller ökenråtta. Försiktighet rekommenderas även vid
använding till andra mycket små växtätare.
Skall ej ges till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion.
6.
BIVERKNINGAR
Symtom från magtarmkanalen kan förekomma.
I sällsynta fall kan allergiska reaktioner, t ex hudreaktioner eller överkänslighetsreaktion med
feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (anafylaxi) inträffa.
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna
bipacksedel, tala om det för veterinären.
7.
DJURSLAG
Hund, katt
8.
DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH
ADMINISTRERINGSVÄG(AR)
Följ alltid veterinärens dosering.
Normaldosen är 10 mg amoxicillin/kg kroppsvikt två gånger dagligen för båda djurslagen.
400 mg tabletter ges endast till hund.
Normal behandlingstid är 7 - 10 dagar. Vid kroniska infektioner i t.ex. hud och urinvägar kan
behandlingstiden behöva förlängas något.
9.
ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING
Tabletterna kan ges med eller utan foder.
10.
KARENSTID
Ej relevant
11.
SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Utgångsdatumet är den sista
dagen i angiven månad.
12.
SÄRSKILD(A) VARNING(AR)
Läkemedelsverket 2014-06-19
Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:
Felaktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta
(motståndskraftiga) mot kombinationen amoxicillin/kvalulansyra.
Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:
Personer som är överkänsliga mot penicillin skall hantera produkten med försiktighet.
Kontakta läkare vid misstänkt överkänslighetreaktion.
Andra läkemedel oc Synulox vet:
Andra antibiotika som inte är penicilliner och Synulox vet kan minska den antibakteriella
effekten om de ges samtidigt.
Dräktighet:
Kan ges till dräktiga djur.
13.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ
ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.
Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till
för att skydda miljön.
14.
DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES
2014-06-19
15.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
I Sverige information lämnas av
Orion Pharma Animal Health
Box 520
192 05 Sollentuna
Tel: 08 623 64 40
Download
Random flashcards
Create flashcards