Amoxival vet 400 mg tablet PL

advertisement
BIPACKSEDEL FÖR
Amoxival vet 400 mg tabletter för hund
1.
NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR
FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV
TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV
TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA
Innehavare av godkännande för försäljning:
SOGEVAL SA
200 Avenue de Mayenne-BP 222753022 LAVAL CEDEX 9
FRANKRIKE
Tel: +33 2 43 49 51 51
Fax: +33 2 43 53 97 00
E-post: [email protected]
Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:
Ceva Santé Animale
200 avenue de Mayenne
Zone Industrielle des Touches
53000 LAVAL
Frankrike
2.
Ceva Santé Animale
Boulevard de la Communication
Zone Autoroutière
53950 LOUVERNE
Frankrike
DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN
Amoxival vet 400 mg tabletter för hund
Amoxicillin
3.
DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER
En tablett innehåller:
Amoxicillin .................................................................................. ..400 mg
Hjälpämne innehållande natriumbensoat (E211)
4.
INDIKATION(ER)
Hund: Behandling av bakteriella infektioner i mag-tarmkanal, andningsvägar och urogenitalia samt
hud och sårinfektioner orsakade av mikroorganismer känsliga för amoxicillin.
5.
KONTRAINDIKATIONER
Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot penicilliner eller andra beta-laktamer eller
något hjälpämne.
Skall inte ges till djur med kraftigt nedsatt njurfunktion och samtidig onormalt låg urinproduktion.
Skall inte användas till kanin, marsvin, hamster, ökenråttor eller chinchillor.
Skall inte användas vid infektioner med beta-laktamasproducerande bakterier eller när resistens mot
beta-laktamantibiotika föreligger.
1
6.
BIVERKNINGAR
Efter administrering kan symtom från mag-tarmkanalen (diarré, kräkning) förekomma. Allergiska
reaktioner kan någon gång uppträda. Vid allergiska reaktioner skall behandlingen avbrytas.
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala
om det för veterinären.
7.
DJURSLAG
Hund.
8.
DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH
ADMINISTRERINGSVÄG(AR)
Oralt intag (via munnen).
10 mg amoxicillin/kg kroppsvikt två gånger dagligen under 5 på varandra följande dagar, eller längre,
beroende på effekt.
Tabletterna kan delas på mitten:
Kroppsvikt (kg)
10-20
20-40
40-60
60 -80
9.
Antal tabletter två gånger
dagligen
0,5
1
1,5
2
ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING
Tabletterna är smaksatta och kan ges direkt i munnen eller blandas i maten om det är nödvändigt. För
bästa möjliga upptag av amoxicillin, är det första administreringssättet att föredra och tabletterna bör
då administreras skiljt från fodergiva.
10.
KARENSTID
Ej relevant
11.
SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25° C.
Kvarvarande tablettdel skall förvaras i blistret och användas inom 12 timmar.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på blistret och den yttre kartongen.
12.
SÄRSKILD(A) VARNING(AR)
Särskilda försiktighetsåtgärder för djur
2
Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande korrekt användning av bredspektrumantibiotika
bör beaktas.
Användning av produkten skall om möjligt baseras på bestämningar av känslighet för antibiotika.
Användning av denna produkt på annat sätt än vad som anges i produktresumén kan öka förekomsten
av bakterier vilka är resistenta mot amoxicillin. Effekten av behandling med betalaktamantibiotika kan
också minska.
Försiktighet skall iakttagas vid användning till andra små växtätare än de som nämns under avsnitt 5 ”
KONTRAINDIKATIONER”.
Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur
Penicilliner och cefalosporiner kan orsaka överkänslighet (allergi) vid injektion, inandning, intag eller
hudkontakt.
Överkänslighet mot penicilliner kan leda till korsreaktioner med cefalosporiner och vice versa.
Allergiska reaktioner mot dessa ämnen kan ibland vara allvarliga.
Personer som är överkänsliga för amoxicillin skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska
läkemedlet.
Hantera detta läkemedel med stor försiktighet för att undvika exponering, och vidta alla
rekommenderade skyddsåtgärder.
Om du utvecklar symtom efter en exponering, såsom hudutslag, uppsök genast läkare och visa
bipacksedeln eller etiketten. Svullnad i ansikte, läppar eller ögon eller andningssvårigheter, är mer
allvarliga symtom och kräver akut medicinsk vård.
Tvätta händerna efter administrering.
Användning under dräktighet och digivning
Det veterinärmedecinska läkemedlet skall användas under dräktighet och digivning först efter risknyttabedömning utförd av veterinären.
Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Den baktericida (bakteriedödande) effekten av amoxicillin kan påverkas vid samtidig användning av
bakteriostatiskt verkande (tillväxthämmande) antibiotika (makrolider, sulfonamider och tetracykliner).
Penicilliner kan öka effekten av aminoglykosider.
Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)
Amoxicillin har mycket låg toxicitet hos domesticerade köttätare. Bortsett från enstaka fall av diarré,
som finns rapporterat vid användning av rekommenderad dos, finns det inga biverkningar att vänta sig
från en oavsiktlig överdosering. Vid fall av överdosering, skulle ytterligare symtom som centralnervös
excitation eller kramper kunna förekomma.
13.
SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT
LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL
Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att
skydda miljön.
3
14.
DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES
2016-09-13
4
15.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Förpackningsstorlekar :
Kartong med 1 blister x 10 tabletter
Kartong med 2 blister x 10 tabletter
Kartong med 20 blister x 10 tabletter
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Tillhandahålls endast efter förskrivning från veterinär.
Ytterligare upplysningar om detta veterinärmedicinska läkemedel kan erhållas hos ombudet för
innehavaren av godkännandet för försäljning.
5
Download