m1906 - Riksdagens öppna data

advertisement
2008/09
mnr: C375
pnr: m1906
Motion till riksdagen
2008/09:C375
av Betty Malmberg (m)
Bostadsanpassningsbidrag när man
flyttar från en kommun till en annan
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag, som ger
möjlighet att ansöka om bostadsanpassningsbidrag vid flytt från en kommun
till en annan.
Motivering
Denna motion behandlades under riksmötet 2006/2007 men undertecknad
anser att utskottets behandling inte uppmärksammar de problem som
nuvarande
regler
faktiskt
innebär.
Eftersom
lagen
om
bostadsanpassningsbidrag är en ramlag är den inte så detaljreglerad, vilket i
det här fallet vållar problem. Då man följer utvecklingen och hur praxis
tillämpas visar det att själva syftet med lagens ändamål till och med kan
motverkas. Också personer med funktionsnedsättning måste kunna ha
möjlighet att flytta till studier eller arbete i annan kommun och det på ett
enkelt sätt.
Lagen om bostadsanpassningsbidrag ger möjlighet för personer med
funktionsnedsättning att få ersättning för anpassningar av sin bostad. För att
kunna ansöka om bostadsanpassningsbidrag måste man vara folkbokförd i
den kommun där ansökan sker. Detta försvårar för personer som är i behov av
bostadsanpassning att flytta t.ex. för att arbeta eller studera. För att kunna
tacka ja till en utbildningsplats eller ett nytt jobb måste man veta att bostaden
är tillgänglig på den aktuella orten. Vissa bostadsanpassningar kan vara
mycket omfattande och således ta flera månader att åtgärda. Detta innebär att
delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med
funktionsnedsättning endast blir tomma ord.
1
2008/09:C375
Stockholm den 2 oktober 2008
Betty Malmberg (m)
2
Download