Ekologisk odling och faktabaserade beslut

Dnr N2017/01352/JM
Näringsdepartementet
Till riksdagen
Landsbygdsministern
Svar på fråga 2016/17:894 av Betty Malmberg (M)
Ekologisk odling och faktabaserade beslut
Betty Malmberg har frågat mig på vilken forskning jag och regeringen
baserat vårt beslut om att öka andelen ekologiskt odlade livsmedel.
Jag instämmer i Betty Malmbergs resonemang om att faktabaserade
beslut är viktiga. Det finns mycket som kan göras för att stärka
konkurrenskraften i livsmedelskedjan och vi har nu tagit de första
stegen i genomförandet av de mål som regeringen, tillsammans med
Vänsterpartiet och den borgerliga oppositionen, enats kring. Vi har
bland annat enats om att produktionsökningen, både konventionell
och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. Regeringen
lanserade den sjunde februari sin handlingsplan för
livsmedelsstrategin. I denna presenterar regeringen åtgärder för hela
livsmedelskedjan för att uppnå målen i livsmedelsstrategin. Vi pekar
bland annat ut områden så som regelförenkling för företagen i
livsmedelskedjan, insatser för ökad export av livsmedel, likvärdig
kontroll- och tillståndsverksamhet i hela landet, ökad ekologisk
produktion och konsumtion och satsningar på forskning och
innovation.
Jag tror på svensk landsbygd och svensk livsmedelsproduktion och är
övertygad om att mer mat kan produceras i Sverige. Den ökande
efterfrågan på ekologiska livsmedel kan bidra till tillväxt och
konkurrenskraft i svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion.
Det är ett faktum att det idag råder brist på flera svenska ekologiska
produkter. Den växande marknaden för ekologiska livsmedel skapar
möjligheter på marknaden för små och stora svenska jordbruks- och
livsmedelsföretag.
2
Det är också en realitet att en ökad svensk produktion av ekologiska
livsmedel skulle bidra till att uppnå flera av miljökvalitetsmålen, t.ex.
Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.
Ekologisk odling innebär en produktion utan bekämpningsmedel. Det
finns idag ett EU-regelverk som ekologiska lantbrukare är tvungna att
följa för att få ta del av EU-stöd i Landsbygdsprogrammet i form av
miljöersättningar.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram att regeringen och jag vill möta
konsumenternas efterfrågan som gör att marknaden för ekologiska
livsmedel växer lokalt och globalt. Det finns möjligheter till fler
arbetstillfällen, ökad svensk export och ökad lönsamhet. Vi har nu
chansen att öka den svenska produktionen. Jag vill att vi producerar
mer mat i vårt land. Det gäller både konventionell och ekologisk mat.
Det handlar om att det finns konsumenter som efterfrågar vissa
produkter. Det finns en enorm efterfrågan på ekologiska livsmedel och
den ska kunna mötas bättre av svenska producenter.
Stockholm den 1 mars 2017
Sven-Erik Bucht