Politik för en trygg idrott

advertisement
Politik för en trygg idrott
En kartläggning över kommuners arbete mot kränkande behandling,
diskriminering och utanförskap inom idrotten 2013
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i
utsatta situationer – i Sverige och i världen.
Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras, där vi
lyssnar till barn och lär av dem och där alla barn har möjligheter och framtidstro.
Rädda Barnen ger ut böcker och rapporter för att sprida kunskap om barns
förhållanden, ge vägledning och inspirera till nya tankar och diskussioner.
Du hittar våra publikationer i Rädda Barnens resurscenter,
http://resourcecentre.savethechildren.se.
© Rädda Barnen september 2013
Författare: Rädda Barnen
Projektledare: Helene Olsson
Delprojektledare: Lisa Lyckborn
Layout och produktion: Hans Reuterskiöld
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg
Tel: 08-698 90 00
Fax: 08-698 90 10
www.rb.se
[email protected]
High Five är ett samarbete mellan Rädda Barnen, Skandia och Willys
Läs mer på www.raddabarnen.se/highfive
Innehåll
Innehållsförteckning
sida
Politik för en trygg idrott
3
Metod
5
Resultat
6
Sammanställning i tabell
9
Analys
11
Slutsats
13
Frågor kommunkartläggning 2013
14
Kommunernas svar
15
i
Politik för en trygg idrott
En kartläggning över kommuners arbete mot kränkande behandling,
diskriminering och utanförskap inom idrotten 2013.
Idrott är glädje, sammanhållning och stark kamratskap. I Sverige deltar nio av
tio barn och ungdomar någon gång i terminsvis idrottsverksamhet i
föreningsregi och för många blir idrotten en stor del av deras liv. De allra
flesta barn upplever sitt idrottande som något positivt och roligt.
Men precis som i skolan och i övriga samhället förekommer mobbning,
kränkningar och diskriminering. Det finns de som inte får vara med när ledare
”toppar” grupper och lag eller när pressen från föräldrar blir för stor. Det
finns också barn och ungdomar som blir kränkta av sina lagkamrater eller till
och med av sin ledare. Det finns barn som inte har ekonomiska möjligheter
att delta och även barn som inte kan delta på grund av en
funktionsnedsättning.
Varje år får den svenska idrotten omkring 7 miljarder i statligt och kommunalt
stöd via bland annat aktivitetsbidrag och hyressubventioner. I statens stöd till
svensk idrott är kraven tydliga: ”All verksamhet inom barn- och
ungdomsidrotten som får statliga bidrag ska vara förenlig med FN:s
konvention om barnets rättigheter. Ett barnrättsperspektiv bör därför ligga till
grund för statens stöd till idrotten. När idrotten fungerar som bäst bidrar den
till att barns lika värde stärks och utvecklas. Ordet barnrättsperspektiv ska
tolkas med utgångspunkt i barnkonventionen som utgår från respekten för
den enskilda flickans eller pojkens fulla människovärde och att barndomen har
ett egenvärde. Dessa resurser måste disponeras så att de kommer så många
barn som möjligt till del och ger barn bästa möjliga förutsättningar till god
hälsa.”
I en sifo-undersökning som Rädda Barnen låtit göra maj 2013 framgår att hela
72 % av de tillfrågade föräldrarna vill att idrottsföreningen ska arbeta mer
aktivt och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering.
Rädda Barnen har sedan 2010 haft fokus på barn och ungas rätt till en idrott fri från kränkande
behandling, diskriminering och utanförskap. Under den här perioden har Rädda Barnen utvecklat ett
stöd till idrottsföreningar som vill motverka diskriminering och kränkande behandling i sin verksamhet.
Materialet som Rädda Barnen har tagit fram heter ”Fem steg till en handlingsplan” och utgår från
Barnkonventionen och Idrotten vill. Idrottsföreningen processar själv fram upplägget för sitt
förebyggande arbete och det resulterar i en handlingsplan som innehåller beredskap och rutiner för att
förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar. Utgångspunkten för Rädda Barnens
arbete är att barn, ungdomar och deras föräldrar ska kunna lita på att idrotten är trygg att delta i,
ingen ska behöva fara illa, bli diskriminerad eller nekas möjlighet att vara med.
3
För att få en fördjupad bild och konkreta exempel på hur Sveriges kommuner
jobbar med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap inom idrotten har Rädda Barnen under april 2013 ringt runt till
Sveriges alla kommuner och ställt frågor om politiska beslut, stöd och
vägledning till idrottsföreningar, villkorade bidrag och samarbete med
socialtjänsten. Kartläggningens resultat visar att där det finns ett politiskt
beslut eller mål för kommunens arbete mot kränkande behandling,
diskriminering och utanförskap inom idrotten påverkas ofta kommunens
övriga arbete för att stärka idrottsföreningarnas värdegrundsarbete positivt.
De kommuner som har politiska beslut eller mål har oftare tagit fram
riktlinjer eller policies och även satt upp villkor för bidragen till
idrottsföreningarna än de kommuner som saknar ett sådant beslut.
4
Metod
I kartläggningen kontaktade Rädda Barnen ansvarig i samtliga 290 kommuner i
Sverige per telefon. Utifrån dessa 290 svarade 248 kommuner.
Respondenterna var framförallt tjänsteman på fritidsförvaltningen eller den
förvaltning som ansvarar för idrottsföreningarna i kommunen, i några enstaka
fall var respondenten politiker. I de flesta kommuner benämns denna
förvaltning som ”fritidsförvaltningen”, dock ej i alla. I denna sammanställning
används benämningen ”fritidsförvaltning” genomgående, och syftar då i texten
till den förvaltning som jobbar med idrottsföreningarna. Fem ja/nej-frågor
ställdes med förutbestämda följdfrågor för att kunna få en mer detaljerad bild
av kommunens arbete.
I enkätfrågorna används formuleringen ”frågor som rör kränkande behandling,
diskriminering och utanförskap”. Då många respondenter använder orden
”värdegrund” och ”värdegrundsarbete” i sina svar har även detta ord använts
i nedanstående text för att beskriva arbetet som rör kränkande behandling,
diskriminering och utanförskap. Exempel på värdegrundsarbete som nämns i
fritextsvaren, och som i rapporten beskrivs som arbete mot kränkande
behandling, diskriminering och utanförskap eller värdegrundsarbete är arbete
med integration, moral och etik, rasism, våld, jämställdhet, jämlikhet, hbtfrågor, sexuella trakasserier, toppning, diskriminering, trakasserier, annan
kränkandebehandling och fair play.
5
Resultat
Fråga 1: Finns det politiska beslut/mål för hur kommunen ska arbeta med
frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom
idrotten? Om ja, hur lyder den texten?
Kartläggningen visar att av de 248 kommuner som svarat uppger 101
kommuner (41 % av svaranden) att det finns politiska mål eller beslut för hur
kommunen ska arbeta med frågor som rör kränkande behandling,
diskriminering och utanförskap inom idrotten.
Av dessa uppger 34 stycken att beslutet är i form av idrottspolitiska mål,
program eller policys. 9 kommuner uppger att de fattat beslut om att
idrottsföreningarna ska ha en policy, plan eller regelverk kopplat till
värdegrundsfrågor. 8 kommuner uppger att de har fattat beslut om att ställa
krav eller skriva avtal med idrottsföreningarna om att de ska arbeta med
värdegrundsfrågor. 8 kommuner uppger att de fattat beslut att arbetar med
frågan genom olika typer av certifiering eller projekt. De
certifieringar/projekt/koncept som uppges är ”Utmärkt förening” (2) ”Trygg
och Säker” (4), ”Lika värde” (1) samt ”Hållbar idrott” (1). 7 kommuner
uppger att de beslutat om att följa Riksidrottsförbundets riktlinjer inom
området och 4 kommuner uppger att de fattat beslut om att jobba utifrån
FN:s konvention om barnets rättigheter. En kommun kan i undersökningen ha
uppgett fler än ett av ovanstående svar.
Från 143 kommuner (57 % av svaranden) uppger man att denna typ av beslut
eller mål inte finns inom deras kommun. 4 av respondenterna uppger att de
inte vet om något sådant beslut eller mål finns i deras kommun.
Fråga 2: Har kommunen krav, policy eller riktlinjer för hur idrottsföreningar
ska jobba med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap? Om ja, hur lyder den texten?
I 80 kommuner (32 % av svaranden) svarar man ja på frågan om kommunen
har krav, riktlinjer eller policys för hur idrottsföreningarna ska jobba mot
kränkande behandling, diskriminering och utanförskap.
I 19 kommuner beskriver man att dessa krav, riktlinjer eller policys handlar
om att idrottsföreningen ska ha ett värdegrundsarbete på ett strukturerat sätt
genom exempelvis en handlingsplan, värdegrund eller riktlinjer. 6 kommuner
anger att deras riktlinjer kring idrottsföreningarnas praktiska arbete är
kopplat till Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas riktlinjer i frågan.
En kommun kan i undersökningen ha angett fler än ett av ovanstående svar.
Från 163 kommuner (66 % av svaranden) uppges att de inte ställer krav eller
har någon form av riktlinjer eller policy för idrottsföreningarnas arbete mot
6
kränkande behandling, diskriminering och utanförskap. 3 respondenter uppger
att de inte vet hur kommunen gör i frågan. 2 kommuner har inte svarat på
denna fråga.
Fråga 3: Stödjer/uppmuntrar kommunen idrottsföreningarna i det
förebyggande arbetet som rör kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap? Hur?
I 204 kommuner (82 % av svaranden) svarar man ja på frågan om de stödjer
eller uppmuntrar idrottsföreningarna i deras förebyggande arbete mot
kränkande behandling, diskriminering och utanförskap. Stödet anges i 130 fall
ske i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och distriktsidrottsförbunden. 9
kommuner uppger att stödet sker i samarbete med utomstående
organisationer så som Rädda Barnen, Majblomman eller Stiftelsen Friends.
Andra former för stöd som anges är utbildningar/föreläsningar,
föreningsträffar, bidrag och stipendier, direktkontakt och direktstöd och
idrottsråd. En kommun kan i undersökningen ha angett fler än ett av
ovanstående svar för stöd och uppmuntran.
Från 44 kommuner (18 % av svaranden) uppges att de inte stödjer eller
uppmuntrar idrottsföreningarna i deras arbete mot kränkande behandlig,
diskriminering och utanförskap.
Fråga 4: Är någon del av bidraget till idrottsföreningarna villkorade? Om ja, på
vilket sätt? Om nej, finns den diskussionen/intentionen?
I 131 kommuner (53 % av svaranden) anges att någon del av bidragen till
idrottsföreningarna är villkorade, det vill säga att idrottsföreningen kan
påverka sitt bidrag genom att jobba på ett visst sätt. 44 kommuner uppger att
idrottsföreningarna måsta ha en alkohol- och drogpolicy för att få bidrag. 28
kommuner anger att idrottsföreningarna måste kunna visa på ett
värdegrundsarbete för att få bidrag och 19 kommuner anger att
idrottsföreningarna ska ha en policy inom området för värdegrund för att få
hela sitt bidrag. En kommun kan använda sig av flera av ovanstående kriterier i
bidragsvillkoren. 45 kommuner av de som uppger att bidragen är villkorade
uppger inte hur.
Från 114 kommuner (46 % av svaranden) uppges att de inte har villkorade
bidrag. 3 kommuner har inte svarat på denna fråga.
Fråga 5: Har ni något etablerat samarbete med socialtjänsten rörande barn
som idrottar? Ex kring anmälningsplikt och barn som lever i ekonomisk
utsatthet?
I kartläggningen uppger 89 kommuner (36 % av svaranden) att det finns ett
etablerat samarbete mellan fritidsförvaltningen och socialtjänsten rörande
barn som idrottar. 31 av dessa 89 kommuner uppger att samverkan sker i
7
form av att socialtjänsten betalar avgifter och/eller utrustning för barn som
lever i familjer som inte själva har råd. 17 kommuner uppger att de i
samarbete med socialtjänsten ordnar gratis idrottsaktiviteter så som läger,
spontanidrott eller idrottsgrupper. 2 kommuner uppger att de samverkar
kring att skapa generellt låga avgifter för alla. Exempel på andra former för
samverkan som uppges i fritextsvaren är samverkansgrupper, samverkan
genom projekt och gemensamma utbildningar.
Från 154 kommuner (62 % av svaranden) uppges att det inte finns ett
etablerat samarbete mellan fritidsförvaltningen och socialtjänsten. 2
kommuner uppger att de inte kan svara på frågan. 3 kommuner har inte
svarat på denna fråga.
8
Sammanställning i tabell över samtliga svarande
kommuners svar på samtliga enkätfrågor
Enkätfrågor
Fråga 1 ang beslut/mål om kommunens…
Fråga 2 ang kommunala riktlinjer för…
Ja
Fråga 3 ang stöd och uppmuntran till…
Nej
Fråga 4 ang bidragsvillkor
Vet ej
Fråga 5 ang samverkan med…
0%
Inget svar
20%
40%
60%
80%
100%
Antal kommuner i procent
Sambandet mellan politiska beslut och värdegrundsarbete
Tabell nr 1 nedan visar siffror på hur stor del av de kommuner som svarat ja
på fråga 1 om det finns politiska mål eller beslut om att kommunen ska arbeta
med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och utanförskap
inom idrotten, som också svarat ja på övriga frågor i enkäten och därmed
angett att de har riktlinjer för hur idrottsföreningarna ska arbeta (fråga 2), att
de stödjer idrottsföreningarna i deras värdegrundsarbete (fråga 3), att
bidragen är villkorade (fråga 4) och att samverkan med socialtjänsten finns
(fråga 5).
Tabell nr 1
Antal kommuner som uppger att de har beslut/mål ang.
kommunens arbete rörande kränkande behandling, diskriminering
och utanförskap inom idrotten.
Antal kommuner uppger att de har beslut/mål ang. kommunens
arbete rörande kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap inom idrotten som även uppger att de har riktlinjer
för idrottsföreningarnas värdegrundsarbete.
Antal kommuner uppger att de har beslut/mål ang. kommunens
arbete rörande kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap inom idrotten som även uppger att de ger stöd och
uppmuntran till idrottsföreningarna i deras värdegrundsarbete.
Antal kommuner uppger att de har beslut/mål ang. kommunens
arbete rörande kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap inom idrotten som även uppger att de har villkorade
bidrag.
9
Antal
kommun
er
Antal
kommuner i
procent
101
100 %
59
58 %
84
83 %
70
68 %
Antal kommuner uppger att de har beslut/mål ang. kommunens
arbete rörande kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap inom idrotten som även uppger att
fritidsförvaltningen samverkar med socialtjänsten.
39
39 %
Antal
kommun
er
Antal
kommuner i
procent
143
100 %
17
12 %
109
76 %
55
38 %
46
32 %
Tabell nr 2 visar siffror på hur stor del av de kommuner som svarat nej på
fråga 1 om det finns politiska mål eller beslut kring att kommunen ska arbeta
med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och utanförskap
inom idrotten, men som samtidigt svarat ja på övriga frågor och därmed
angett att de har riktlinjer för hur idrottsföreningarna ska arbeta (fråga 2), att
de stödjer idrottsföreningarna i deras värdegrundsarbete (fråga 3), att
bidragen är villkorade (fråga 4) och att samverkan med socialtjänsten finns
(fråga 5).
Tabell nr 2
Antal kommuner som uppger att de inte har beslut/mål ang.
kommunens arbete rörande kränkande behandling, diskriminering
och utanförskap inom idrotten.
Antal kommuner som uppger att de inte har beslut/mål ang.
kommunens arbete rörande kränkande behandling, diskriminering
och utanförskap inom idrotten, men som samtidigt uppger att de
har riktlinjer för idrottsföreningarnas värdegrundsarbete.
Antal kommuner som uppger att de inte har beslut/mål ang.
kommunens arbete rörande kränkande behandling, diskriminering
och utanförskap inom idrotten, men som samtidigt uppger att de
ger stöd och uppmuntran till idrottsföreningarna i deras
värdegrundsarbete.
Antal kommuner som uppgett att de inte har beslut/mål ang.
kommunens arbete rörande kränkande behandling, diskriminering
och utanförskap inom idrotten, men som samtidigt uppger att de
har villkorade bidrag.
Antal kommuner som uppgett att de inte har beslut/mål ang.
kommunens arbete rörande kränkande behandling, diskriminering
och utanförskap inom idrotten, men som samtidigt uppger att
fritidsförvaltningen samverkar med socialtjänsten.
10
Analys
Det politiska beslutets påverkan
Vid en jämförelse av procentenheterna i tabell 1 och 2 ovan framkommer att
kommuner som fattat ett politiskt beslut eller har mål i frågan rörande
värdegrundsarbete inom idrotten, i större utsträckning ställer krav på, eller
har riktlinjer för, idrottsföreningarnas värdegrundsarbete, än de kommuner
som inte fattat beslut i frågan. De ger även mer stöd och uppmuntran till
idrottsföreningarna, har bidragsvillkor samt uppger att förvaltningen som
jobbar med idrottsföreningar samverkar med socialtjänsten i större
utsträckning än de kommuner som inte fattat beslut eller har mål kopplat till
värdegrund inom idrotten.
Störst skillnad syns på fråga 2 angående krav, riktlinjer eller policy för
idrottsföreningarnas arbete mot kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap. 58 % av de kommuner som fattat ett politiskt beslut om
kommunens arbete om värdegrundsarbete inom idrotten har också krav,
riktlinjer eller policys för idrottsföreningarnas arbete mot kränkande
behandling, diskriminering och utanförskap. Av de kommuner som inte fattat
ett sådant politiskt beslut uppger 12 % att de trots detta ställer krav eller har
riktlinjer eller policys om idrottsföreningarnas värdegrundsarbete.
Även vid fråga 4 angående om kommunen har villkorade bidrag för
idrottsföreningarna syns en tydlig skillnad mellan de kommuner som fattat ett
politiskt beslut eller har mål om kommunens arbete mot kränkande
behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten och de som inte har
ett sådant beslut eller mål. 68 % av de kommuner som fattat ett politiskt
beslut angående värdegrundsarbete inom idrotten uppger att de har
villkorade bidrag för idrottsföreningarna. Av de kommuner som inte fattat ett
sådant beslut uppger 38 % att de har villkorade bidrag.
Enligt fritextsvaren uppger 130 kommuner av de 204 som uppger att de ger
stöd och uppmuntran till idrottsföreningarna att de samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna/distriktsidrottsförbundet. Totalt i enkäten uppger 134
kommuner, dvs. 54 % av samtliga svaranden, att de samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna/distriktsidrottsförbundet. Endast 9 kommuner anger i
fritextsvaren att de samarbetar med andra organisationer, utöver SISU
Idrottsutbildarna.
I 39 % av de kommuner som fattat ett politiskt beslut angående kommunens
arbete om kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom
idrotten, uppger att förvaltningen samverkar med socialtjänsten kring barn
som idrottar. Av de kommuner som inte fattat ett sådant beslut uppger 32 %
att fritidsförvaltningen samverkar med socialtjänsten kring barn som idrottar.
11
Vilka villkor?
Drygt 50 % av alla kommuner uppger att idrottsföreningarnas bidrag är
villkorade. Här visar fritextsvaren att 44 kommuner villkorar bidragen utifrån
om idrottsföreningarna har en alkohol- och drogpolicy. 19 kommuner av de
som har villkorade bidrag uppger att kraven är villkorade utifrån att
idrottsföreningarna har en policy inom värdegrundsarbete kopplat till
exempelvis jämställdhet, icke-våld, hbt-frågor, integration, rasism, kränkande
behandling, toppning med mera. 28 kommuner uppger att idrottsföreningarna
ska visa på ett praktiskt arbete med värdegrundsfrågor för att få bidrag. 3
kommuner uppger att villkoren sätts i dialog med idrottsföreningarna bland
annat om deras värdegrundsarbete.
Totalt uppger således 50 kommuner, dvs. 20 %, att de har bidrag villkorade
utifrån idrottsföreningens värdegrundsarbete. Detta innebär samtidigt att 80
% av de svarande kommunerna idag inte villkorar sina bidrag utifrån
idrottsföreningarnas värdegrundsarbete.
12
Slutsats
Sammanfattningsvis visar kartläggningen att ett kommunalt politiskt beslut
eller mål för hur kommunen ska arbeta med frågor som rör kränkande
behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten påverkar
kommunens övriga arbete för att stärka idrottsföreningarnas
värdegrundsarbete positivt.
De kommuner som har politiska beslut eller mål har oftare tagit fram
riktlinjer eller policys och även satt upp villkor för bidragen till
idrottsföreningarna än de kommuner som saknar ett sådant beslut.
Minst påverkan har ett sådant politiskt beslut på om kommunen ger stöd och
uppmuntran till idrottsföreningarnas i deras arbete mot kränkande
behandling, diskriminering och utanförskap. Detta kan enligt fritextsvaren
härledas till att många kommuner tar hjälp av SISU Idrottsutbildarna i deras
stöd till idrottsföreningarna, oberoende av om det finns ett politiskt beslut
om kommunens arbete i frågan eller ej. Ett politiskt beslut om kommunens
arbete med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap inom idrotten verkar inte heller i någon större utsträckning
påverka fritidsförvaltningens samverkan med socialtjänsten kring barn som
idrottar.
Rädda Barnen uppmanar alla Sveriges kommuner att ta politiska beslut och
ställningstaganden som stärker varje barns rätt till en idrott fri från kränkande
behandling, diskriminering och utanförskap.
Rädda Barnen uppmanar alla Sveriges kommuner att i sina bidrag till
idrottsföreningar premiera gott värdegrundsarbete som ett sätt att ge alla
barn rätt till en idrott fri från kränkande behandling, diskriminering och
utanförskap.
Rädda Barnen bidrar till att ge alla barn rätt till en idrott fri från kränkande behandling,
diskriminering och utanförskap genom föreläsningar, information och stöd i att genomföra fem
steg till en handlingsplan. Vi samverkar gärna med fritidsförvaltningar och SISU Idrottsutbildarna i
det arbetet. Tillsammans blir vi starka!
13
Frågor kommunkartläggning 2013
1. Finns det politiska beslut och/eller mål för hur kommunen ska arbeta
med frågor som rör kränkande behandling, diskriminerig eller
utanförskap inom idrotten?
Om ja, hur lyder den texten?
2. Har kommunen krav, policy eller riktlinjer för hur idrottsföreningar
ska jobba med frågor som rör kränkande behandling, diskriminering
eller utanförskap?
Om ja, hur lyder den texten?
3. Stödjer eller uppmuntrar kommunen idrottsidrottsföreningarna i det
förbyggande arbetet som rör kränkande behandling, diskriminering
eller utanförskap? Hur?
4. Är någon del av bidraget till idrottsidrottsföreningarna villkorade?
Om ja, på vilket sätt?
Om nej, finns den diskussionen och/eller intentionen?
5. Har ni något etablerat samarbete med socialtjänsten rörande barn
som idrottar?
Ex. kring anmälningsplikt och barn som lever i ekonomisk utsatthet?
14
Län/Kommun
Blekinge län
Fråga 1
Karlshamn
Nej
Om ja
Fråga 2
Om ja
Nej
Fråga 3
Om ja
Fråga 4
Om ja
Fråga 5
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Vet ej om
diskussion
funnits.
Nej
Ett samarbete
har påbörjats.
Karlskrona
Olofström
Nej
Föreningar ska
förhålla sig till
Riksidrottsförbundet.
Ja
Ronneby
Nej
Man är på gång att ta Ja
ett nytt beslut i
nämnden angående
detta.
Sölvesborg
Ja
Verksamheten ska
vara jämlik och fri
från kränkande
behandling.
Ja
Ska förhålla sig till
Riksidrottsförbundet
Ja
Nej
Nej
Ja
Utbildar ledare i
samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Drogpolicy.
Idrottsföreningarna
Ja
har ett stöddokument.
Jobbar med
värdegrundsfrågor i
samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Främjande och
förebyggande.
Ja
IdrottsJa
föreningen ska
vara drogfri.
Bidraget kan
även dras in
om idrottsföreningen inte
uppfyller krav
gällande
likabehandling.
15
Ja
Samverkansråd
med
socialtjänsten.
Betalat
exempelvis
badkort.
Dalarnas län
Avesta
Ja
Krav på alla
Nej
idrottsföreningar att
göra en policy.
Borlänge
Nej
Ja
Falun
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Gagnef
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Hedemora
Nej
Leksand
Nej
Nej
Ludvika
Nej
Ja
Arbetar med "Säker & Ja
Trygg Förening".
Malung-Sälen
Ja
Ja
Ja
Osäker, men tror
inte det.
Nej
Krav finns, dock ingen
uppföljning.
Ja
Åtgärdsprogram finns. Ja
Genomför i dagsläget
en översyn av dessa
frågor.
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Samarbete med SISU Nej
Idrottsutbildarna samt
skolidrotten.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Ja
Utbildningar genom
SISU Idrottsutbildarna
och Dalarnas
idrottsförbund.
Nej
Ger stöd inför
certifiering av "Säker
& Trygg Förening".
Nej
16
Ja
Ja
Diskussioner
pågår.
Diskussioner
finns om att se
över bidragen.
Nytt
bidragssystem
arbetas fram
och är troligen
klart under
våren 2014.
Nej
Till hösten
påbörjas arbetet
"Alla får vara
med".
Vissa föreningar
har ett
samarbete med
socialtjänsten.
Nej
Indirekt, dock
inget samarbete.
Ja
Sommarjobb går
före till barn som
är kopplade till
socialtjänsten.
Nej
Vet ej
Mora
Ja
Ja
Orsa
Ja
Föreningar ska jobba Ja
aktivt för
jämställdhet och
mänskliga
rättigheter.
Rättvik
Ja
Smedjebacken
Nej
Alla ska ha tillträde
Ja
till verksamheten
samt att man ska
motverka kränkande
behandling.
Nej
ja
Föreningar ska ha en
handlingsplan samt
redovisa hur de
jobbar.
Ja
Ja
Särskilt bidrag för
integration.
Ja
Ja
17
Ja
Ja
Idrottsföreningen
måste ställa
upp på
kommunens
villkor om
mänskliga
rättigheter och
jämställdhet.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Integrationsprojekt med
ensamkommande
flyktingbarn och
fotbollen.
Nej
Nej
Diskussioner
finns.
Nej
Etablerat
samarbete
saknas, men man
tar inga avgifter
till föreningar
som hyr lokaler
av kommunen
för att hålla ner
kostnaderna.
Säter
Ja
Vansbro
Nej
Älvdalen
Nej
Har antagit riktlinjer
för hur föreningar
ska motverka
kränkande
behandling.
Ja
Föreningar ska följa de Ja
riktlinjer som finns.
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Nya riktlinjer
ska tas i
fullmäktige
inom kort.
Nej
Nej
Ja
Precis startat upp ett
samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Nej
Nej
Nej
Samarbete med SISU Nej
Idrottsutbildarna är på
gång.
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Jobbar med
värdegrund och
Riksidrottsförbundets
material.
Gotlands län
Region Gotland
Nej
Barnkonventionen
genomsyrar
verksamheten samt
att man jobbar med
barnkonsekvensanalys.
18
Nej
Uppmanar
föreningar att
aktivt jobba
med
jämställdhet.
Nej
Det har
förekommit att
socialtjänsten har
betalat för barn
som inte har råd
med avgifter till
olika idrotter.
Gävleborgs län
Bollnäs
Ja
Idrottspolitiskt
program.
Nej
Gävle
Nej
Ett nytt
idrottspolitiskt
program ska antas
där dessa frågor
lyfts.
Nej
Hofors
Nej
Hudiksvall
Ja
Inte i dagsläget, men
det är på gång.
Nej
Idrottspolitiskt
program som tar
upp frågor kring
jämställdhet,
mångfald och
funktionsnedsättning.
Ja
Ja
Utbildningar
tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Utbildningar
tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Alkoholpolicy.
Kommunen anordnar
föreningsmöten
tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna och
Helsinglands
idrottsförbund om
bland annat rent spel
och
Barnkonventionen.
Ja
IdrottsJa
föreningen ska
ha en alkohol
och drogpolicy, jobba
för grundvärderingar
inom etik och
moral samt
följa
Riksidrottsförbundets och
SISU Idrottsutbildarnas
riktlinjer för att
få bidrag.
Riktlinjer för bidrag till Ja
föreningsverksamhet.
Idrottsföreningen ska
ha en alkohol och
drogpolicy samt jobba
för grundvärderingar
inom etik och moral.
Följa Riksidrottsförbundets och SISU
Idrottsutbildarnas
riktlinjer.
19
Nej
Nej
Inget officiellt
samarbete, men
har spontanidrott som är till
för alla där
socialtjänsten är
inkopplade.
Nej
Socialtjänsten
och fritidsförvaltningen är
samma
förvaltning och
de samarbetar
bland annat kring
aktiviteter på
fritidsgårdar.
Ljusdal
Nej
Nej
Ja
Ja
Drogpolicy och Nej
diskriminering.
Ovanåker
Nej
Nej
Nej
Ja
Drogpolicy.
Sandviken
Ja
Dokument om
jämställdhet och
kränkande
behandling.
Ja
Ja
Avtal upprättas Nej
med varje
enskild
förening om
hur de ska
jobba mot
kränkande
behandling.
Söderhamn
Ja
Idrottspolitiskt
Ja
program som ska
motverka kränkande
behandling och
diskriminering.
Nordanstig
Ockelbo
Ja
Sandvikenmodellen.
Samtal med varje
förening över tre år
om hur de ska jobba
med frågor utöver
bara idrotten. Kan då
ge extra resurser för
det arbetet.
Föreningar ska förhålla Ja
sig till Riksidrottsförbundets riktlinjer.
20
Nära samarbete med Nej
SISU Idrottsutbildarna.
Ja
Nej
Betalar till
exempel badkort
till familjer med
barn som inte
annars har råd.
Ej etablerat
samarbete.
Förekommer
diskussioner och
stödjer med
föreningsavgifter
till ett antal
familjer.
Frågan diskuteras, det ska ej
vara en klassfråga
att hålla på med
idrott. En
materialpool
finns där man
kan låna
utrustning över
en längre period
för att pröva på.
Hallands län
Falkenberg
Ja
Varje idrottsförening Nej
ska ha en
värdegrund där de
beskriver hur de
arbetar med dessa
frågor.
Varje förening ska ha
en värdegrund, dock
ej specificerat hur.
Ja
Ledarutbildning med
Ja
SISU Idrottsutbildarna.
Ska uppvisa ett Ja
värdegrundsarb
ete, hur man
jobbar.
Barn- och
ungdomsgrupp
som träffas
regelbundet.
Halmstad
Nej
Jobbar nu fram ett
nytt koncept:
"Ledarguide 2015".
Ja
Varje förening ska
jobba fram en
ledarguide som ska
innehålla bland annat
dessa frågor.
Ja
Jobbar med SISU
Idrottsutbildarna och
Idrotten vill.
Ja
Diskussioner
förs, dock inget
konkret i
dagsläget.
Hylte
Nej
Ja
Krav som säger att
alla ska behandlas lika
och ingen ska utsättas
för kränkande
särbehandling.
Ja
Kommunen håller
frågan levande genom
att alltid lyfta den i
kontakt med
idrottsföreningarna.
Nej
De ska ha
Nej
policy kring
alkohol,
droger,
integration och
jämställdhet.
Ska ersättas av
den nya
ledarguiden.
Diskussion
Nej
finns ej.
21
De arrangerar
idrottsskola för
alla i år 2 till
subventionerat
pris. Dock inte i
samarbete med
socialtjänsten.
Kungsbacka
Ja
Laholm
Nej
Berg
Beslut att man som
idrottsförening kan
få en idrotts- och
hälsocertifiering har
antagits sedan fyra
år tillbaka. Handlar
om en tryggare
idrott för barn och
unga. Noll tolerans
mot fysiskt och
psykiskt våld.
Ja
Riktlinjer från
kommunen.
Ja
Samarbete med till
exempel Rädda
Barnen och SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Utökat bidrag
Nej
50 sek per
medlem för alla
certifierade
föreningar.
Nej
Ja
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna i
treårigt projekt.
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Bräcke
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Härjedalen
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Tankar finns
dock kring detta.
Nej
Varberg
Jämtlands län
Krokom
22
Avtal med SISU
Idrottsutbildarna.
Dock ej inom
detta ämne.
Det är upp till
idrottsföreningarna
själva att hantera
de frågorna.
Ragunda
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Strömsund
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna,
utbildningar, träffar.
Nej
Ej villkorat
Nej
bidrag, men nya
bestämmelser
att idrottsföreningarna
ska jobba med
jämställdhet
och
integration.
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Nej
Samarbete med
Smålandsidrotten.
Ja
Policy.
Nej
Åre
Östersund
Ja
Alla som får bidrag
Ja
måste ansluta sig till
Riksidrottsförbundets riktlinjer.
Jönköpings län
Aneby
Ja
Nej
Ja
Eksjö
Nej
Nej
Nej
Ja
Bidragsregler.
Ja
Gislaved
Ja
Ja
Ja
Ja
Extra bidrag
om man är en
så kallad
"policyförening".
Ja
Gnosjö
Nej
Nej
Ja
Nej
Habo
23
Nej
Går in och
stöttar om
familjer inte har
råd med
utrustning.
Jönköping
Nej
Nej
Nej
Har samarbete med
Nej
SISU Idrottsutbildarna,
dock ej specifikt kring
dessa frågor.
Nej
Mullsjö
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Sävsjö
Nej
Nej
I förekommande fall
har det varit på
idrottsföreningarnas
initiativ.
Ja
Föreläsningar med
Nej
Rädda Barnen och
SISU Idrottsutbildarna.
Nej
Tranås
Ja
I policyn ska det
framgå hur de jobbar
med dessa frågor.
Ja
Samarbetar aktivt med Ja
Smålandsidrotten,
vilket alla föreningar
ska ta del av.
Vill gärna jobba
kring de här
frågorna men har
stött på en del
motstånd mellan
förvaltningarna,
främst rörande
sekretess.
Nässjö
Nämnden har tagit
Ja
beslut om att alla
föreningar ska införa
en policy kring
frågorna.
24
För att idrotts- Nej
föreningen ska
få bidrag krävs
att det finns en
policy kring
kränkande
behandling.
Inget etablerat
samarbete, men
det går att söka
hjälp och de har
som mål att
ingen ska behöva
stå tillbaka på
grund av
ekonomiska
förutsättningar.
Indirekt hjälp.
Vaggeryd
Ja
Beslut att alla
Ja
föreningar ska ha en
plan för deras arbete
mot mobbing,
alkohol och droger.
Vetlanda
Nej
Nej
Borgholm
Ja
Emmaboda
Kommunen har
utgångspunkter som
föreningar ska jobba
efter.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Positiv
särbehandling,
de som lämnar
in policy/plan
får högre
bidrag.
Nej
Ett samarbete
finns mellan flera
förvaltningar,
dock inget
specifikt rörande
idrotten.
Ja
Ja
Idrotten ska
vara tillgänglig
för alla och ska
motverka
diskriminering.
Nej
Diskussioner
finns kring att få
in ensamkommande
flyktingbarn i
föreningslivet.
Nej
Nej
Ja
Mot droger
och alkohol.
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Diskussioner
har funnits.
Ja
Hultsfred
Ja
Nej
Ja
Högsby
Nej
Nej
Ja
Kalmar län
25
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna,
föreläsningar med till
exempel Patrik
Sjöberg.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Ensamkommande
flyktingbarn får
gratis sim- och
gymkort.
Nej
Arbetar med
frågan.
Ja
Samverkan finns.
Kalmar
Nej
Nej
Ja
Mönsterås
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Mörbylånga
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Arbetar med "Säker
& Trygg Förening".
12 föreningar håller
är just nu i
processen och nio
är i dagsläget
certifierade.
Nybro
26
Arbetar med "Säker &
Trygg Förening"certifikat, där
Smålandsidrotten
utbildar idrottsföreningarna. I
dagsläget är 23
föreningar
certifierade.
Föreningar stöttas
även av kommuntjänstemän. Idrottsföreningen ges
utbildning om
mobbning, jämställdhet, trafiksäkerhet
med mera. Arbetet
liknar Rädda Barnens
High Five.
Nej
Oskarshamn
Nej
Torsås
Ja
Vimmerby
Västervik
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Ja
Ja
Bedriver olika projekt
med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Alvesta
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Lessebo
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Idrotten ska vara
öppen för alla som
vill delta.
Idrottsföreningarna
ska ha en policy för
hur de jobbar mot
sexuella trakasserier.
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Drogpolicy
samt policy
mot sexuella
trakasserier.
För dialog och
genomför en
översyn
tillsammans
med idrottsföreningarna,
vilket krävs för
att de ska få
bidrag.
Nej
Nej
Kronobergs län
27
Inget samarbete
men fått pengar
för att jobba mot
barnfattigdom,
till exempel
gratis bad för alla
barn.
Inget officiellt,
men det händer
att socialtjänsten
stöttar med
utrustning och
medlemsavgifter
vid behov.
Ljungby
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU Nej
Idrottsutbildarna samt
kontinuerliga
föreningsträffar.
Markaryd
Ja
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Tingsryd
Ja
Jobbar aktivt mot
mobbning.
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Alkohol- och
drogpolicy.
Uppvidinge
Ja
Har antagit att alla
Ja
föreningar ska lämna
in en drog- och
mobbningsplan.
Ja
Samarbetar mycket
med SISU
Idrottsutbildarna och
ser till olika behov i
olika föreningar.
Ja
Drog- och
Nej
mobbningspolicy krävs för
att idrottsföreningarna
ska få bidrag.
Föreningar ska jobba
med sin handlingsplan
för att motverka
mobbing.
28
Vi kräver att
verksamhetsberättelserna
ska lämnas in.
En process
kring att se
över detta har
dock nu
startats.
Ja
Samverkan där
idrottsföreningar bjuds
in för att
diskutera
förebyggande
arbete.
Nej
Ja
Bidrag till
kommunal
simskola.
Jobbar övrigt
mycket med
jämställdhet och
ställer krav på
det när de rustar
upp arenor, som
en
motprestation.
Växjö
Ja
Policydokument
Ja
kopplat till bidragen
om etik och moral.
Beslutat att följa
Riksidrottsförbundets riktlinjer.
Se fråga 1.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Krav på drogjämställdhetintegrationoch
antimobbingpolicys från
idrottsföreningarna,
Älmhult
Ja
Beslut om att
föreningar måste
jobba med dessa
frågor för att få
bidrag.
Föreningar får hjälp
att skriva policys,
coachning, support,
utbildning med mera i
frågorna.
Ja
Jobbar bland annat
med SISU
Idrottsutbildarna, se
även fråga 2.
Ja
IdrottsJa
föreningarna
måste visa upp
en
handlingsplan
mot mobbning.
Ja
29
Nej
Inget officiellt
samarbete, men
om de får de
uppdagat från
socialtjänsten tar
de kontakt med
den förening
problemet gäller.
Stöttar med
medlemsavgifter
till ekonomiskt
utsatta.
Norrbottens län
Arjeplog
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Arvidsjaur
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Boden
Ja
Krav vid sponsring
på att man arbetar
mot kränkande
behandling.
Inte hur men att de
ska.
Nej
Ja
Nej
Gällivare
Nej
Det finns dock ett
Nej
icke politiskt
samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
värdegrundsarbete.
Se fråga 1
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna
Nej
Haparanda
Nej
Nej
Ja
Samarbet med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Nej
Jokkmokk
30
Diskussion har
funnits
Ja
Nej
Träff i höst med
SISU Idrottsutbildarna
planeras.
De har enheten
UNGA som
arbetar med
frågor som rör
kränkande
behandling. De
planerar att ha
föreställningen
Fotbollsbögen
med Mårten
Fredberg.
Spontanidrott för
år 4-6, 7-9
arrangeras gratis
en gång per
vecka; "Kom som
du är"
Kalix
Ja
Nollvision!
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna,
föreläsningar.
Ja
Vid förenings- Nej
bidraget skall
man redovisa
hur man
arbetar mot
toppning,
mobbning,
doping med
mera. Visar det
sig att någon
förening har
fått
anmälningar
om toppning på
sig kan detta
resultera i ett
avdrag på 25 %
av föreningsbidraget.
Fortsätter
toppningen kan
hela bidraget
dras in.
Kiruna
Ja
Policy angående
idrottsetik (finns på
kommunens
hemsida).
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Fair play-policy
som måste
visas upp för
att få bidrag av
kommunen.
Handlingsplan
hur man ska
agera.
Luleå
ja
Nej
Ja
31
Ja
Nej
Nej
Planer finns på
att samverka.
Pajala
Piteå
Ja
Dokument om
jämställdhet samt
motverkan av
kränkande
behandling. Jobbar
med "Säker & Trygg
Förening"certifiering för de
föreningar som vill
fördjupa sig.
Ja
Ja
Föreningskonsulenter Nej
utbildar, föreläser och
ger stöd till
idrottsföreningarna i
dessa frågor.
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Inte än, men
diskussioner
finns från
näringsliv som
sponsrar
pengar till
idrottsföreningar.
Nej
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå
Nej
32
Nej
Nej
Samarbete sker i
enskilda fall, dock
inget etablerat.
Skåne län
Bjuv
Bromölla
Burlöv
Nej
Nej
Nej
Nej
Båstad
Nej
Nej
Ja
Nej
Eslöv
Nej
Man ser just nu över Nej
sitt idrottspolitiska
program.
Ja
Hässleholm
Nej
Nej
Ja
Höganäs
Nej
Nej
Ja
Hörby
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Diskussion har
funnits, men
inget har ännu
beslutats.
Ja
Nej
Ja
Helsingborg
33
Nej
Diskussion
finns ej.
Nej
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Diskussion
finns ej.
Ja
Nätverk för
folkhälsa, låga
taxor på badhus.
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Krav på
alkohol- och
drogpolicy.
Nej
Dialog med
socialtjänsten
från fall till fall
samt att socialtjänsten
sponsrar med
medlemsavgifter.
Höör
Ja
Klippan
Nej
Kristianstad
Ja
Beslut att följa
Riksidrottsförbundets riktlinjer
och direktiv.
Arbetar med "Säker
& Trygg Förening"certifiering.
Nej
Inte mer detaljerat än
att de ska följa
Riksidrottsförbundets
riktlinjer.
Nej
Ja
Nej
Ja
Genomför
föreningsträffar/
Kategoriträffar.
Ja
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna
Skåneidrotten,
anordnar
föreläsningar.
Nej
34
Alkohol- och
Nej
drogpolicy. Har
inte sett behov
till andra
policys.
Högre
Ja
aktivitetsstöd
till dem med
drogpolicy,
samt högre
stöd till de
föreningar som
anordnar
sommaraktiviteter.
Nej
Socialtjänst, skola
och fritidsförvaltning
samarbetar kring
sommaraktiviteterna.
Det händer även
att socialtjänsten går in
och betalar
medlemsavgift
vid specialfall där
enskild medlem
ej kan betala
själv.
Vill gärna ha ett
samarbete men
har inte kommit
dit ännu.
Kävlinge
Ja
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna
Skåneidrotten,
anordnar
föreläsningar.
Nej
Diskussioner
finns.
Nej
Landskrona
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Diskussioner
finns ej.
Nej
Lomma
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Malmö
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Osby
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Perstorp
Nej
Simrishamn
Ja
Lund
Policy utifrån
diskrimineringsgrunderna.
Politiskt mål om att
öka jämställdhetsarbetet inom
idrotten.
Ja
Idrottsföreningarna
måste ställa upp på
diskrimineringsgrunderna för att få
bidrag.
Ja
Kommunen håller
Ja
olika utbildningar varje
termin.
Idrottsföreningarna
måste ställa
upp på
diskriminerings
-grunderna för
att få bidrag.
Ja
I bidragsbestämmelser ingår
att de ska jobba för
integration och
motverka rasism.
Nej
Ambitionen finns, man Ja
gör insatser vid behov.
Det råder resursbrist,
underbemannade.
I bidragsJa
bestämmelser
ingår att de ska
jobba för
integration och
motverka
rasism.
Sjöbo
35
Ja
Finns olika
projekt mellan
socialtjänsten
och fritidsförvaltningen .
Samverkansråd
mellan
socialtjänst och
fritidsförvaltning
för utsatta barn.
Skurup
Ja
Staffanstorp
Alla ska ha samma
möjligheter inom
idrotten utifrån
diskrimineringsgrunderna.
Nej
Nej
Ja
Utvecklingsfond som
jobbar för
jämställdhet.
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna,
värdegrundsfrågor,
föreläsningar.
Svalöv
Nej
Inget beslut, men ett Nej
ställningstagande att
de ska följa Idrotten
vill.
Ja
Samarbete med
Nej
Smålandsidrotten och
SISU Idrottsutbildarna.
Diskussionen
Ja
har funnits och
landat i att det
vore värdefullt.
Uppföljning
anses viktigt,
vilket det inte
finns resurser
för.
Svedala
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna, de
får utbildningsbidrag.
Ja
Alkohol- och
drogpolicy.
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Det görs
särskilda
satsningar
kopplade till
bidragen.
Ja
Nej
Nej
Nej
Det finns mycket
samverkan i
kommunen.
Ibland stöttar
kommunen
dagläger för att
sänka deltagaravgiften.
Tomelilla
Trelleborg
36
Ordnar idrottsaktiviteter på
sommaren och
erbjuder
bekymringssamtal.
Vellinge
Nej
Nej
Ja
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Ystad
Ja
Åstorp
Ja
Ängelholm
Ja
Nej
Allmän värdegrund
som gäller både
skola och
föreningslivet har
antagits.
Nej
Ja
Jobbar med
policyfrågor,
uppföljning, SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Drogpolicy.
Riktlinjer som alla
föreningar måste
förhålla sig till i sin
verksamhet.
Ja
Nej
Nära samarbete med
föreningslivet och
ordnar aktiviteter vid
behov.
Ja
Finns tydliga
Nej
riktlinjer vad
idrottsföreningarna
ska verka för,
för att få bidrag
av kommunen.
Nej
Påbörjar ett nytt
Nej
arbete kring detta och
ska ta hjälp av SISU
Idrottsutbildarna att
bilda ett idrottsforum.
Örkelljunga
Nej
Nej
Ja
Avtal med SISU
Idrottsutbildarna.
Hänvisar till
Riksidrottsförbundets
stadgar.
37
Ja
Nej
Ja
Olika
verksamhetsgrupper,
samarbete med
Majblomman.
Det finns
Majblomman
som ger stöd till
utsatta familjer,
men inget
samarbete
Nej
Föreningen
Nej
måste lämna in
en alkohol- och
drogpolicy.
Ej formaliserat,
men frågan att ge
stöd till
medlemsavgifter
diskuteras.
Östra Göinge
Nej
Arbetar i dagsläget
med att anta nya
regler där de här
frågorna ska lyftas.
Nej
Botkyrka
Ja
Arbetar med
"utmärkt förening"
som är en
certifiering.
Danderyd
Nej
Ekerö
Ja
Se fråga 1.
Nej
Avtal med SISU
Ja
Idrottsutbildarna,
dock ej specificerat
vad de ska jobba med.
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna,
föreläsningar.
Nej
Nej
Nej
Ja
Diskussioner
finns om att
revidera.
Nej
Stockholms län
Idrottspolitiska mål.
Haninge
38
Ja
Ja
Stöd i
utvecklingsarbetet.
Nej
Dialog med
socialförvaltningen
finns. Socialförvaltningen har
bidrag för unga
med
försörjningsstöd,
bidrar till
medlemsavgifter i
föreningar.
Nej
Finns
diskussioner.
Nej
Har PRISMA som
handlar om att
skapa de bästa
förutsättningarna för
Ekerös unga.
Huddinge
Ja
Järfälla
Nej
Lidingö
Idrottspolitiskt
program som ska
revideras våren
2013.
Ja
I det idrottspolitiska
programmet samt att
material har tagits
fram via
undersökningar.
Ja
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna och
håller föreläsningar av
olika slag.
Ja
Det finns olika Nej
bidrag. Idrottsföreningen ska
inte tillåta
droger eller
alkohol och ska
motverka våld
och rasism.
Nej
ja
Föreläsning har
anordnats.
Nej
Diskussioner
Ja
har funnits men
politiken sa nej.
Tjänstemännen
ville dock.
Nej
Nej
Ja
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna och
Rädda Barnen.
Nej
Bidragsöversyn
pågår.
Nacka
Ja
Ja
Arbetar med
Ja
utmärkelsen "Utmärkt
förening".
Anordnar årligen
ledarhelg då ledare
samlas och får
seminarier,
workshops, föreläsningar kring bland
annat ämnet om
mobbning inom
idrotten. Arrangeras
tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Diskussioner
Vet ej
finns. De är
intresserade av
att veta om
idrottsföreningarna
själva jobbar
med frågan, så
detta ber de
årligen om att
få ta del av.
Norrtälje
Ja
Ja
Ja
39
Nej
Nej
Ja
Ett nätverk finns
där deras
fritidskonsulent
sitter med.
Nykvarn
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nynäshamn
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Salem
Nej
Nej
Nej
Särskilt bidrag kring
Nej
materialstöd och kring
arbete mot kränkande
behandling.
Sigtuna
Ja
Ja
Föreningar måste
lämna in en plan hur
de ska jobba med
likabehandling och
mot diskriminering.
Ja
Integrationsprojekt.
Ja
Sollentuna
Nej
Ja
Idrottsföreningarna
ska vara positiva till
alla som uppsöker
föreningslivet.
Ja
Föreningsträffar med
föreläsningar.
Nej
Idrottsföreningen
måste uppvisa
likabehandlingsplan
för att erhålla
kommunalt bidrag.
Jobbar med ett
regelverk om alla
barns rätt.
40
Idrottsföreningen
måste lämna in
en plan mot
kränkningar
och diskriminering för att
vara
berättigade
bidrag.
Nej
Det finns till
exempel drive infotboll som är
öppen för alla,
dock ej etablerat
samarbete.
Nej
Ej i dagsläget,
men
verksamheten
utvecklas
ständigt.
Ja
Gratis
hockeyläger,
sommarläger.
Avgifter inom
idrotten ska inte
vara ett hinder
för barn att
delta.
Solna
Ja
Det finns en plan för Ja
likabehandling där de
stödjer och följer
upp arbetet.
Stockholm
Ja
Baseras på FN:s
Ja
barnkonvention; en
verksamhet öppen
för alla, alla kan delta
på lika villkor. Utgår
från diskrimineringsgrunderna.
Sundbyberg
Nej
Generellt i
kommunen, men ej
specifikt mot
idrotten.
Södertälje
Ja
Tyresö
Ja
Barnkonventionen
och Riksidrottsförbundets riktlinjer
har antagits.
Ja
Riktlinjer om att
Ja
idrottsföreningarna
ska jobba strukturerat
med diskrimineringsgrunderna.
Utbildar
föreningsledare inom
området.
Nej
Idrottsalliansen - ett
forum för föreningar
där de ska redovisa
hur de jobbar med de
här frågorna.
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
41
Erbjuder stöd genom
SISU Idrottsutbildarna
för att utbilda
idrottsföreningarna.
Anordnar
föreläsningar.
Ja
Idrotts
Föreningen
måste uppfylla
krav kring
likabehandling
för att få
bidrag.
Nej
Man får ibland
signaler och
föreningar tar
initiativ, dock
inget formellt
samarbete.
Nej
Nej
Anordnar träffar
med
socialtjänsten,
dock inget
samarbete.
Nej
Ej aktivitetsNej
bidrag. Men för
att få extra
bidrag krävs att
idrottsföreningen
uppfyller
stadens regler.
Jobbar mycket
med
barnfattigdom,
samarbetar dock
ej.
Ja
Ja
Nej
Ja
Sommarläger,
gratis
spontanidrott.
Täby
Ja
Upplandsbro
Nej
Upplandsväsby
Ja
Vallentuna
Nej
Vaxholm
Nej
Arbete med att ta
fram ett nytt
dokument som
idrottsföreningarna
ska förhålla sig till
pågår.
Ja
Ja
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
I dagsläget
Nej
krävs en
drogpolicy,
detta ska
utvecklas under
2013.
Ja
Utbildningar genom
SISU
Idrottsutbildarna om
olika teman.
Nej
Föreningar kan Nej
söka extra
bidrag för
arbete kring
jämställdhet
och integration.
Ja
Samarbetar med SISU Nej
Idrottsutbildarna och
köper specialutbildningar som
idrottsföreningarna får
ta del av.
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Nej
Ja
Idrottspolitiskt
Ja
program som ska
motverka kränkande
behandling och
diskriminering.
Beslut om att
idrottsföreningarna
ska följa Riksidrottsförbundets riktlinjer.
42
Ja
Nej
Ja
Bidraget
betalas inte ut
om idrottsföreningarna
inte följer
bidragsnormer
eller om
kränkningar
förekommer.
Nej
Nej
Ett samarbete
riktat mot
funktionsnedsättning har
precis påbörjats.
Ett projekt pågår
att utveckla
arbetet mot
barnfattigdom
samt
jämställdhet.
Värmdö
Nej
Nej
Ja
Ordnar olika
föreläsningar om
bemötande och
HBTQ i samarbete
med SISU
Idrottsutbildarna.
Österåker
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU Nej
Idrottsutbildarna som
jobbar med
värdegrund och
förebyggande av
kränkande behandling.
43
Ja
En ny policy
som ska lyfta
mångfald är på
gång, i
dagsläget finns
en drog- och
alkoholpolicy.
Nej
Ett samarbete
för funktionsnedsatta är på
gång. Anordnar
årligen gratis
sportlovsaktiviteter i
kommunen samt
varit i kontakt
med Rädda
Barnen om det
här projektet.
Nej
Finns
diskussioner men
inget genomfört.
Det är upp till
idrottsföreningar
na själva att
hantera och
subventionerna.
Södermanlands
län
Eskilstuna
Flen
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Gnesta
Ja
Alla ska behandlas
lika.
Ja
För att få bidrag är det Ja
ett krav att
idrottsföreningarna
går bestämda
utbildningar.
Se fråga 1.
Ja
För att få
Ja
bidrag är det
ett krav att
idrottsföreningarna
går bestämda
utbildningar. Se
även svar på
fråga 5.
Följer
Södertäljemodellen, det vill
säga att de ska ha
riktade
aktiviteter som
anordnas av
idrottsföreningarna,
”gratisläger”.
Detta är ett krav
från kommunens
sida, annars får
idrottsföreningarna inga
bidrag.
Ja
Jobbar utifrån
Barnkonventionen.
Nej
Idrottsföreningarna
Ja
jobbar dock aktivt
med det då det är
praxis i verksamheten.
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna,
föreläsningar.
Ja
Föreningsråd,
träffar alla
föreningar för
att få bidrag
och pratar om
hur
verksamheten
ser ut.
Samarbetar bland
annat genom
läger på
sommaren med
prova-påidrotter och
olika
arrangemang
som är öppna för
alla.
Katrineholm
Nyköping
Oxelösund
44
Ja
Strängnäs
Nej
Nej
ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Nej
Trosa
Nej
Nej
Ja
Utbildningar med SISU Nej
Idrottsutbildarna.
Nej
Vingåker
Ja
Ja
Samarbetar både med
IOGT och SISU
Idrottsutbildarna, har
utbildningar.
Nämnden har
Ja
antagit ett dokument
kring kvalitetssäkring
av verksamheten om
bland annat
integration och mot
mobbning.
Det finns ett
dokument som alla
föreningar har tillgång
till och ska efterleva.
45
Ja
De premierar
Nej
de som jobbar
utifrån de
riktlinjer de har
satt upp.
Inget samarbete,
men man ordnar
prova-på-dagar
under sommaren
som är gratis för
alla barn.
Uppsala län
Enköping
Nej
Nej
Ja
Föreningar samlas på Ja
föreningsträffar där
man kan ta upp denna
fråga. Samarbete med
SISU Idrottsutbildarna.
Drogpolicy
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Diskussion
finns att ge
ökat bidrag till
dem som visar
upp en likabehandlingsplan.
Ja
Tierp
Nej
Nej
Ja
Avtal med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Idrottsförening
en ska
motverka
mobbning och
rasism.
Ja
Uppsala
Nej
Ja
Certifiering med
Nej
idrottsförbundet, SISU
Idrottsutbildarna.
Dagläger under
sommaren finns,
man kan även
söka pengar från
socialtjänsten för
att kunna idrotta.
Heby
Håbo
Knivsta
Ska ta ett
idrottspolitiskt
program senare i år
där de här frågorna
ska ingå.
Ja
Jobbar med
certifiering av
värdegrund och det
dokumentet ska de
jobba utifrån.
46
Föreningar som Nej
jobbar aktivt
med
värdegrundsfrågor kan söka
extra bidrag.
Till och från.
Stöttar med
medlemsavgifter
och utrustning
vid behov.
Älvkarleby
Nej
Nytt idrottspolitiskt
program är på gång.
Nej
Kommer i och med
det nya programmet.
Ja
Föreläsningar och nära Nej
dialog med
idrottsföreningarna.
Bidraget är ej
Ja
villkorat, men
idrottsföreningen kan
få extra bidrag
om de
genomför extra
satsningar.
Sommarläger
med hälften av
platserna till
utsatta barn,
finansierar olika
lovaktiviteter
som skid- och
badresor.
Drogpolicy
Stöd för sociala
insatser, bidrag
som föreningarna
kan söka av
Social- och
Fritidsförvaltningen om
de märker att
någon deltagare
inte kan köpa till
exempel
fotbollsskor.
Arvika kommun
har även lärt
nyanlända
kvinnor att cykla
tillsammans med
en av ortens
föreningar.
Östhammar
Värmlands län
Arvika
Nej
Nej
Ja
47
Ja
Ja
Eda
Nej
Nej
Ja
Filipsstad
Vet ej
Nej
Ja
Forshaga
Nej
Nej
Nej
Grums
Ja
Nej
Ja
Ej hur, men att de
ska jobba med
frågorna står i
bidragsbestämmelserna.
48
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Idrottsföreningarna
ska motverka
rasism,
kränkande
behandling,
toppning och
främja
jämställdhet.
Nej
Ja
Nej
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna,
dock ej ännu kring
dessa frågor.
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna,
ledarskapsutbildningar.
Ja
Krav att man
Nej
ska ha en
skriftlig
redogörelse
om hur man
jobbar för att
motverka
mobbning inom
idrottsföreningen.
Ett allmänt
samarbete finns,
dock ej kopplat
till föreningsidrotten
Jobbar
förebyggande
med socialtjänsten. Ordnar
prova-på-idrott
och läger som är
gratis.
Hagfors
Nej
Nej
Ja
Hammarö
Nej
Nej
Ja
Karlstad
Ja
Ja
Ja
Kil
Nej
Nej
Ja
Kristinehamn
Nej
Nej
Ja
Utbildningar.14 maj
Nej
2013 hade de
utbildning för
idrottsföreningar kring
Idrotten Vill.
Munkfors
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
De ska aktivt stötta
föreningar att
motverka
diskriminering/
utanförskap.
49
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna,
utbildningar.
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna och
säkerställer att de här
frågorna finns med i
utbildningarna.
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej
Idrotten ska
Ja
vara öppen för
alla, men det
finns ej
villkorat bidrag.
Ja
Ja
Nätverk i
Värmland där
vissa föreningar
låter ensamkommande
flyktingbarn delta
utan kostnad.
Idrottsskola på
områden som
socialtjänsten
påpekat att
aktiviteter
behövs. Prövapå-aktiviteter ute
i bostadsområdena.
Nej
Inga
diskussioner
har funnits,
men
fritidschefen
har haft
funderingar på
det.
Krav på
drogpolicy.
Ja
Gratis utlåning av
skridskor och
hjälmar på
ishallen,
ytterligare planer
och idéer finns.
Storfors
Ja
Bestämmelser kring
hur de ska jobba.
Ja
Nej
Ja
Kränkande
Nej
behandling eller
diskriminering
får ej
förekomma.
IdrottsJa
föreningen ska
uppfylla krav på
en öppen och
tillgänglig
verksamhet.
Sunne
Ja
Övergripande
handlingsplan som
utgår från
diskrimineringsgrunderna.
Ja
Riksidrottsförbundets
riktlinjer.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Torsby
Nej
På gång att ta ett
nytt beslut i
nämnden angående
detta.
Ja
Har tagits fram i
samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Diskussion
Nej
pågår angående
detta i samband
med att det ska
tas i nämnden.
Årjäng
Nej
Ja
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Frågan har varit Nej
upp och
diskuteras i
nämnden.
Går in med
resurser om
socialen gör
anspråk.
Säffle
Nej
50
Inget officiellt,
men man
arrangerar
sommar- och
sportlovsläger
som ska vara
gratis för alla att
delta på.
Västerbottens län
Bjurholm
Nej
Nej
Ja
Information kring
frågorna.
Nej
Lycksele
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Malå
Ja
Nej
Ja
Utbildningar genom
Ja
SISU Idrottsutbildarna.
Nordmaling
Ja
Nej
Ja
Ja
Norsjö
Ja
Ja
Ja
Robertsfors
Ja
Nej
Ja
Skellefteå
Nej
Nej
Ja
Ja
Stöttar med
medlems
avgifter, badkort.
Dorotea
Riksidrottsförbundet.
Sorsele
51
Föreningsträffar tre
gånger per år,
samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Temakväll med Rädda
Barnen och SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Diskussioner
har funnits.
Nej
Krav att
föreningar ska
arbeta mot
mobbning.
Nej
Vet ej
Policy mot
Nej
droger och
toppning upp
till 15 års ålder.
Nej
Ja
Nej
Ja
Integrationsbidrag för att
finansiera
utrustning och
avgifter till
idrottsföreningarna.
Storuman
Ja
Nej
Umeå
Ja
Ett koncept som
heter ”Hållbar
idrott”,
värdegrundsfrågor
och allas lika värde
inom idrotten.
Ja
Genom konceptet
"Hållbar idrott".
Ja
Vilhelmina
Nej
Allmän policy i
kommunen som rör
kränkande
behandling som
gäller alla, inget
specifikt till idrottsföreningarna.
Nej
Föreningslivet har
antagit sina egna
riktlinjer från
Vilhelmina IF.
Vindeln
Nej
Nej
Nej
Ja
Alkoholpolicy
Nej
och likabehandlingsplan
Erbjuder stöd genom
SISU Idrottsutbildarna
för att utbilda
idrottsföreningarna.
Nej
I dagsläget inte
aktuellt att
villkora
bidraget.
Ja
Anordnar
föreläsningar med
SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Ingen kränkning Nej
får förekomma.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Föreningar kan
få högre bidrag
om de jobbar
med
ledarskapsutbildningar.
52
Ja
Nej
Det finns ett
framtaget
material som
riktar sig till barn
som man ser far
illa inom idrottsföreningarna.
Finns en
fältgrupp i
kommunen som
samarbetar kring
olika frågor,
denna riktar sig
mer till
föreningslösa
ungdomar.
Vännäs
Ja
Nytt antaget
dokument om att
alla föreningar ska
anta en
jämställdhetspolicy.
Ja
Idrottsföreningarna
ska jobba utifrån en
handlingsplan.
Nej
Åsele
Nej
Nej
Ja
Kramfors
Nej
Ja
Ja
Sollefteå
Ja
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna,
dock ej ännu kring
dessa frågor.
Ja
IdrottsJa
föreningen ska
lämna in en
jämställdhetssamt alkoholoch drogpolicy.
Inget
samarbete, men
man ger extra
bidrag till
hockeyn för att
köpa in
utrustning för
allas deltagande.
Ja
Drogpolicy.
Ja
Samverkansgrupper.
Ja
Nej
Önskar att ett
sådant samarbete
fanns.
Nej
Nej
Västernorrlands
län
Härnösand
Dokument som
Nej
säger att idrottsföreningarna ska
jobba med
integrering, mångfald
och jämställdhet.
Nej
53
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Sundsvall
Ja
Ingår i ett projekt
som kallas ”Lika
värde”,
diskrimineringsgrunderna.
Nej
Ja
Samarbete med SISU Ja
Idrottsutbildarna.
Förebyggande insatser
med fokus på
mänskliga rättigheter.
Timrå
Ja
Finns med i bidragsbestämmelserna.
Ja
Genom
policydokument.
Ånge
Ja
Antar ett nytt
program i maj 2013
angående dessa
frågor.
Ja
Alla föreningar måste Ja
genomgå utbildning i
de här frågorna för att
få föreningsbidrag.
Örnsköldsvik
Ja
Utgår från
barnkonventionen i
sina bestämmelser.
Ja
Har antagit
Riksidrottsförbundets
riktlinjer Idrotten vill.
Ja
Ja
54
Idrottsföreningarna
ska lämna en
könsfördelning
i sin rapport.
Ja
Ja
Alkohol- och
drogpolicy.
Ja
Nytt påbörjat
samarbete med SISU
Idrottsutbildarna, ska
hålla utbildningar i
ämnet.
Ja
Alla föreningar Ja
måste genomgå
utbildning i de
här frågorna
för att få
bidrag.
Stöttar med
medlemsavgifter
vid behov.
Avtal med SISU
Idrottsutbildarna i
dessa frågor.
Ja
Lutar sig mot
Barnkonventionen
för att få
bidrag.
Stödjer med
medlemsavgifter
till ekonomiskt
utsatta samt
ordnar kollo på
somrarna.
Ja
Jobbar mot
barnfattigdom.
Att föreningarna
ska ha förutsättningarna att
ha så låga avgifter
som möjligt.
Västmanlands län
Arboga
Fagersta
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Hallstahammar
Nej
Nej
Ja
Ja
Nej
Kungsör
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Diskussioner
har funnits.
Nej
Köping
Ja
Ja
Arrangerar
utbildningar på lokal
nivå i samverkan med
SISU
Idrottsutbildarna.
Utbildar även unga
ledare under
sommarlovsaktiviteterna.
Ja
Alkohol- och
drogpolicy.
Ja
Lovaktiviteter
som är gratis för
alla barn.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Ja
Sommarläger där
social-tjänsten
kan betala för de
familjer som inte
har möjlighet till
det.
Idrottspolitiskt
program på tre år
har precis antagits,
baserat på Idrotten
vill.
Nej
Ej ännu.
Norberg
Sala
Nej
Nej
Skinnskatteberg
55
Surahammar
Nej
Nej
Västerås
Nej
Riktlinjer finns och
Nej
man arbetar med att
förtydliga detta
arbete.
Nej
Inget beslut, men
man jobbar med
kravmärkning av
föreningar som
bland annat tar upp
frågor kring rasism,
jämlikhet och
alkohol och droger.
Nej
Planerar att utbilda
barnpiloter inom
idrottsföreningarna
som en del i det
arbetet.
Ambitionen finns, men Ja
detta är ej genomfört
ännu.
Alkohol- och
drogpolicy.
Ja
Alla barn ska ha
tillgång till idrott.
Diskussion finns
att de ska
tillhandahålla
utrustning eller
föreningsavgifter.
Ja
Ja
Idrottsföreningen ska
uppfylla ett
antal artiklar
inom barnkonventionen
för att få
bidrag.
Ja
Pågående arbete
mot
barnfattigdom,
öppnar upp för
spontanidrott
som är gratis för
alla.
Ja
Samarbetar med SISU Ja
Idrottsutbildarna och
har projektbidrag som
föreningar kan söka.
Om en
förening
uppfyller
kravmärkning
ges extra
bidrag ut. Den
förening som
inte jobbar
med
kravmärkninge
n blir inte
bestraffade för
detta.
Nej
Det finns dock
ett etablerat
samarbete med
fokus på
främjande
folkhälsa. Det
finns i vissa fall
även samarbete
med
välgörenhetsorganisationer
för att subventionera avgifter
för vissa barn.
Västra Götalands
län
Ale
Alingsås
Nej
56
Bengtsfors
Vet ej
Vet ej
Ja
Gemensamma
föreläsningar med
skola och föreningar.
Ja
Drogpolicy.
Ja
Borås
Nej
Nej
Nej
Ja
Föreningar som Nej
har ett
värdegrundsarbete får extra
bidrag.
Dals-Ed
Nej
Nej
Ja
Essunga
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Färgelanda
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Grästorp
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Gullspång
Nej
Ja
Delar ut stipendier till Ja
föreningar som jobbar
med dessa frågor.
Nära samarbete med
SISU Idrottsutbildarna.
Bollebygd
Det finns, men ej
specifikt om
idrotten.
Samarbete med SISU Nej
Idrottsutbildarna, det
finns planer på en
ledarutbildning med
SISU Idrottsutbildarna där man tar
upp just detta ämne.
Diskussioner
har funnits.
Ja
Kommunen
arbetar med
Rädda Barnens
projekt Kulturplaneterna.
Falköping
Nytt idrottspolitiskt
program är på gång.
Nej
Nytt idrottspolitiskt
program är på gång.
57
Idrottsföreningarna
måste ha en
drog- och
alkoholpolicy.
Ja
Förvaltningarna
har ett bra
samarbete.
Göteborg
Ja
Götene
Beslut från nämnd
att de 90 större
idrottsföreningarna
(totalt 12000) ska
göra en åtgärdsplan
angående jämställdhet . Detta är
en början, tanken är
att alla idrottsföreningarna skall
genomföra detta.
Ja
Ja
Vet ej
Vet ej
Ja
Herrljunga
Nej
Nej
Hjo
Nej
Nej
Nej
Diskussioner
finns angående
detta, men inga
beslut har fattats
ännu.
Nej
Nej
På grund av att
kommunen inte
driver några
sporthallar själv
utan detta sköts
av idrottsföreningarna, är
det svårt att
ställa
bidragskrav.
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
58
Ja
Temakvällar.
Idrottsföreningen
måste ha en
jämställdhetsplan. Det finns
ej uppföljning
för detta men
hör man nåt så
kontaktar man
den idrottsföreningen.
Härryda
Ja
Karlsborg
Nej
Kungälv
Nej
Ny hälso- och
Nej
livsstilspolicy arbetas
i dagsläget fram.
Ja
En ledarvecka med
föreläsningar varje
kväll och helg
arrangeras årligen.
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
ja
Ett idrottsråd där
Nej
ungdomar från
föreningar finns
representerade.
Behandlar ämnen som
till exempel toppning.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Detta är på gång.
Nej
Detta är på gång.
59
Ja
Nej
Föreningar som Ja
vill arbeta mer
med till
exempel
mobbning och
jämlikhet kan
även söka ett
selektivt bidrag
från
kommunen.
Ja
Diskussioner
finns.
Ja
Kommunen
samarbetar med
Maj-blomman
och idrottsföreningarna kan
ansöka om
pengar om de
märker att någon
deltagare inte
har nog med
pengar. Det finns
även ett
fotbollslag för
pojkar som
"hamnat snett".
Samarbete med
socialtjänsten
och Rädda
Barnen. Fritidsnämnden
använder sig av
Barnchecklistan
vid varje beslut.
De har också
"mottot" fråga
barnen.
Lerum
Ja
Lidköping
Nej
Lilla Edet
Vet ej
Lysekil
Ja
Mariestad
Ja
Mark
Nej
Nej
Ja
Föreläsning om ämnet Nej
med Friends och
Rädda Barnen.
Ja
Utbildningar genom
Ja
SISU Idrottsutbildarna.
Ja
Ja
Samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna, ska
börja med "Säker &
Trygg Förening" höst
2013.
Nej
Inga
diskussioner,
dock enskilda
personer som
funderar kring
detta.
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Drog- och
Nej
dopingpolicy.
Diskussioner
har ej funnits
tidigare, men är
nu pågående.
Idrottspolitiskt
program sedan
2011, antagits i
fullmäktige.
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Ja
Diskussioner finns.
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Nej
Man jobbar på detta. Nej
Man jobbar på detta.
Mellerud
60
Diskussion har
funnits.
Nej
Fritidsförvaltningen ger
tips om
aktiviteter till
socialtjänsten.
Nej
Nej
Diskussioner
förs angående
detta men inga
beslut har fattats
ännu.
Munkedal
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Informellt
samarbete.
Ja
Socialtjänsten
kan betala
föreningsavgifter
och resor som
förekommer
inom idrotten.
Mölndal
Orust
Nej
Revideras i dagsläget Nej
samt att nya
dokument tas fram.
Partille
Nej
Skara
Nej
På gång att anta ett
idrottspolitiskt
program.
Under arbete.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Alkohol- och
drogpolicy.
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna och
Rädda Barnen
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Diskussioner pågår.
Nej
Nej
Det sker i
särskilda fall,
dock inget
samarbete.
Nej
Ja
Väl etablerat
samarbete.
Nej
Bidraget är ej
villkorat, men
idrottsföreningen ska
verka för att
idrott ska vara
tillgänglig för
alla.
Nej
Skövde
Sotenäs
Nej
Nej
Nej
Stenungsund
Nej
Ja
Ja
61
Strömstad
Ja
Ja
SISU Idrottsutbildarna Ja
har jobbat mycket
med värdegrund i
idrottsföreningarna.
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Drog- och
alkoholpolicy.
Nej
Svenljunga
Ja
Tanum
Tibro
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Alkohol- och
drogpolicy.
Nej
Nej
Inga mål, men en
Nej
ambition att idrotten
ska vara till för alla.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Ja
Jobbar mot
nätmobbning,
anordnar
skidresor,
socialtjänsten
kan sponsra
medlemskap till
föreningar.
Nej
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Ja
Förebyggande
arbete och
särklida insatser
med bland annat
avgifter.
62
Informellt
samarbete. Liten
kommun och
förvaltningarna
jobbar nära
varandra. Stödjer
utsatta
ungdomar och
det finns
diskussioner att
starta en
materialpool.
Tidaholm
Ja
Ett beslut om att
uppmana idrottsföreningarna att
jobba med frågan.
Ja
Genom riktlinjer och
policys.
Tjörn
Ja
Inskrivet i deras
regelsystem.
Ja
Ja
Samarbetar med
Ja
idrottsförbundet och
SISU Idrottsutbildarna.
Tranemo
Nej
Diskussioner förs
kring att ta fram ett
dokument.
Nej
Ja
Föreläsningar.
Ja
Trollhättan
Ja
Riktlinjer med mål
och värdegrund.
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Idrottsföreningarna
ska följa en
värdegrund.
63
Ja
Nej
Ja
Jobbar ständigt
med att utveckla
frågan och riktar
sig mycket till
ensamkommande
flyktingbarn som
ej har råd.
Idrottsföreningen
måste visa hur
man jobbar
med detta för
att få bidrag.
Ja
Socialtjänsten
kan betala
medlemsavgifter,
anordnar olika
nätverk för barn
och unga.
Alkohol- och
drogpolicy
samt dialog
med idrottsföreningarna
innan de får
bidrag.
Nej
Ja
Idrottsföreningar
na kan få stöd
för medlemsavgifter och ska
jobba med
verktyg för
utsatta barn.
Töreboda
Nej
Nytt idrottspolitiskt
program är på gång.
Nej
Uddevalla
Nej
Nej
Ja
Ulricehamn
Nej
Ska omarbeta bidrag Nej
och bestämmelser
kring detta.
Vara
Ja
"Säker & Trygg
Förening" certifiering är på
gång där dessa
frågor ska lyftas.
Vårgårda
Nej
Ja
Nej
Nytt idrottspolitiskt
program är på gång.
Det finns ett
dokument som
kommunerna kan ta
del av.
Ja
Delar ut stipendier till Ja
föreningar som jobbar
med de här frågorna,
även nära samarbete
med SISU
Idrottsutbildarna.
Samarbetar med SISU Ja
Idrottsutbildarna.
Idrottsförening
arna måste ha
en drogalkoholpolicy.
Bidragen är
Nej
villkorade
utifrån
jämställdhet
och att
idrotten ska
vara till för alla.
Inget samarbete,
men man jobbar i
utsatta områden
att öppna upp
verksamheter
och idrottshallar.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Diskussioner
finns.
Nej
Gör
punktinsatser
med bland annat
Rädda Barnen
och ordnar läger
på loven.
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Drogpolicy.
Nej
Nej
64
Nej
Ja
Nej
Förvaltningarna
har ett bra
samarbete.
Vänersborg
Ja
Nytt
policydokument i
frågan har precis
antagits.
Nej
Ja
Ja
Måste upprätta Nej
ett föreningsbokslut om hur
de jobbar med
likabehandling
för att få ut
bidrag .
Nej
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Ja
Ja
Ja
Idrottsråd,
föreningsträffar,
anordnar föredrag.
Ja
Nej
Diskussioner
finns. Idrottsföreningarna kan
göra
avbetalningsplaner vid behov.
Åmål
Öckerö
Ja
Händer att
idrottsföreningarna ej
tar ut avgifter vid
behov.
Örebro län
Askersund
Ja
Idrottspolitiskt
program.
Degerfors
Nej
Nej
BidragsNej
bestämmelserna säger
att idrotten ska vara
öppen för alla, inget
utöver detta.
Nej
Nej
Hallsberg
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Hällefors
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Karlskoga
Kumla
65
Finns en HBTpolicy.
Nej
Ett projekt
mellan skola,
socialtjänst och
fritidsförvaltningen är
på gång.
Laxå
Nej
Nej
Lekeberg
Nej
Lindesberg
Nej
Nej
Ja
Nej
Nora
Nej
Nej
Nej
Ja
Örebro
Nej
Man jobbar aktivt
med frågorna i olika
forum och
sammanhang, det
finns dock inget
politiskt beslut i
frågan.
Nej
Diskussioner förs att
ta fram riktlinjer.
Ja
Genomför två
Ja
föreningsträffar per år,
samarbetar med SISU
Idrottsutbildarna.
Drogpolicy
Ja
Ja
Samarbetar med SISU Ja
Idrottsutbildarna och
ett projekt
Ledarskapsakademien.
Ska finnas
Ja
drogpolicy. Det
förs
diskussioner
om nya
bestämmelser.
Två veckors
kollo på
sommaren,
gratis. Extra
tjejträffar på
våren.
Medvetet låga
avgifter till
idrottsföreningarna från
kommunens sida.
Samverkan
mellan flera
förvaltningar.
Nej
Ljusnarsberg
Riktlinjer och policys Ja
finns, dock inget om
hur föreningar ska
jobba med frågan.
Revision av liggande
beslut är på gång.
Idrotten ska vara
tillgänglig för alla och
ska behandlas lika. Ny
strategi på gång.
Ja
66
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Drogpolicy.
Nej
Nej
Pågår ett
kommunprojekt
att ha en
handlingsplan
kring
barnfattigdom.
Östergötlands län
Boxholm
Vet ej
Vet ej
Ja
Finspång
Nej
Nej
Ja
Kinda
Nej
Nej
Ja
Linköping
Ja
Idrottspolitiskt
program.
Nej
Ja
Mjölby
Ja
Nämnden har
antagit ett beslut att
alla föreningar ska
skriva på ett
förbindelseavtal där
man säger att man
jobbar aktivt mot
bland annat
mobbning.
Nej
Motala
Nej
Norrköping
Ja
Ej specificerat hur de
ska jobba med
frågorna.
Ja
Ja
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Nej
Diskussioner
har funnits,
vissa enskilda
föreningar har
policys till
exempel
drogpolicy.
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Föreläsningar och
utbildningar.
Ja
Nej
Ja
Extra bidrag till dem
som har en alkoholoch drogpolicy.
Ja
Ja
Ja
67
Nej
Ja
Extra bidrag till Nej
dem som har
en alkohol- och
drogpolicy.
Ja
SAMO, en
samverkansgrupp mellan
socialtjänstemän, föreningsledare och
fritidsledare.
Söderköping
Ja
Idrottspolitiskt
program som bland
annat ska motverka
mobbning.
Nej
Vadstena
Ja
Antaget av
fullmäktige.
Ja
Nej
Föreningar ska jobba
utifrån sin värdegrund
med dessa frågor.
Ja
Nej
Jobbar med
värdegrundsfrågor i
samarbete med SISU
Idrottsutbildarna och
BRÅ.
Ja
Nej
Det ska vara
inskrivet att
idrottsföreningen ska
motverka
diskriminering.
Bidraget kan
dras in om det
inte följs.
Nej
Diskussioner
finns angående
detta, men inga
beslut har ännu
fattats.
Valdermarsvik
Ydre
Nej
Åtvidaberg
Nej
Ödeshög
Nej
Nej
Politiskt beslut om
Ja
att alla ska ha en
policy. Dock inget
om praktiskt arbete.
Nej
Nej
Är framtaget
tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna.
Ja
Upp till
Ja
idrottsföreningarna
själva hur de ska jobba
med frågan.
68
Nej
Samarbete med SISU
Idrottsutbildarna.
Nej
Ja
De föreningar Ja
som har en
policy kring
dessa frågor får
ett högre
bidrag.
Sommarlovsläger tre veckor
per år. Har en
fond som ska
täcka medlemsavgifter och
utrustning för de
som ej har råd.
Föreningsråd som
Ja
jobbar med olika
frågor och
föreläsningar med
SISU Idrottsutbildarna.
För att idrotts- Ja
föreningen ska
få bidrag ska
den upprätta
en
jämställdhetsalkohol- och
Mini-BRÅ som
samverkar i
kommunen.
Stöttar
ekonomiskt
familjer som ej
har råd med
drogpolicys
samt jobba
aktivt med alla
diskriminerings
-grunder.
69
avgifter.
70
Download