Tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ

Tillståndsanvisning
Användning av förseglingar av
en särskild typ
tulli.fi
15.4.2016
Tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ
Tullen kan ge den som svarar för transiteringen tillstånd att använda förseglingar av en särskild typ för transportmedel eller kollin. Förseglingarna ska vara godkända av Tullen. Förseglingarna ska uppfylla ISO-standard
17712:2013 eller de krav som ställs i artikel 301.1 i genomförandeförordningen för unionstullkodexen.
Förutsättningar för beviljande av tillstånd är:
• att sökanden regelbundet använder förfarandet för unionstransitering och är etablerad i unionens
tullområde
• att företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
• ett system för bokföring av transporter
• att den person vid företaget som ansvarar för tullärenden har praktiska kunskaper eller yrkeskompetens i fråga om transiteringsförfarandet.
Förseglingarnas egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
de ska förbli intakta och säkert fästade vid normal användning
de ska vara lätta att kontrollera och känna igen
de ska vara tillverkade på sådant sätt att varje form av brytning, manipulering eller avlägsnande
lämnar spår som kan ses med blotta ögat
de ska vara utformade för engångsanvändning eller, om de är avsedda att användas flera gånger,
utformade på sådant sätt att varje enskilt anbringande tydligt kan identifieras genom ett separat
identifieringsmärke
de ska ha individuella förseglingsidentifieringar som är permanenta, tydligt läsbara och individuellt
numrerade
deras form och storlek får variera alltefter typ av försegling, men storleken ska vara sådan att identifieringsmärkena är väl läsbara
deras identifieringsmärken ska inte gå att förfalska och ska vara svåra att kopiera
det material som används ska motstå att de oavsiktligt bryts och förhindra att de obemärkt förfalskas eller återanvänds.
Förseglingarna ska innehålla följande märkningar:
•
•
EORI-nummer (exempel: FI1234567-8)
förseglingens identifieringsnummer