ÖVERVAKNING AV LIVSMEDEL OCH KONSUMTIONS

advertisement
Kundanvisning för import 10/2014
Förhandsförfrågan och förhandsanmälan
vid importförtullning
tulli.fi
version 1.3, 28.4.2016
ersätter version 28.5.2015
ÖVERVAKNING AV LIVSMEDEL OCH KONSUMTIONSVAROR VID IMPORT – FÖRHANDSFÖRFRÅGAN OCH
FÖRHANDSANMÄLAN
Denna anvisning ersätter tidigare EDI- och Manu-anvisningar 1/2008 om förhandsförfrågan.
Förhandsförfrågan kräver inte längre något separat tillstånd.
Tullen utför produktsäkerhetstillsyn vid import av vissa livsmedel och konsumtionsvaror. Tillsynen
grundar sig på livsmedelslagen (23/2006), konsumentsäkerhetslagen (920/2011) och kemikalielagen
(744/1989). De främsta tillsynsmetoderna är provtagning och undersökning av prover vid Tullaboratoriet samt dokumentkontroller. Produktsäkerhetstillsynen och laboratorieundersökningarna riktas mot
livsmedel som används som människoföda (utom animaliska livsmedel), mot vissa livsmedelsblandningar (tidigare kombinationsprodukter), mot råvaror till livsmedel samt mot vissa konsumtionsvaror.
Tullen utför också fytosanitära tillsynsuppgifter som grundar sig på lagen om skydd för växters sundhet
(702/2003) samt på lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 999/2012. En fytosanitär
gränskontroll och kontroll av överensstämmelse med handelsnormerna för frukt och grönsaker utgör
villkor för import och riktar sig mot vissa grönsaker, frukter och bär i kapitlen 7 och 8 i brukstariffen.
Förteckningar över de produktgrupper som omfattas av tillsynen finns i bilagorna till denna anvisning. I
bilaga 1 ingår produkter som omfattas av den fytosanitära tillsynen och i bilaga 2 förtecknas produkter
som omfattas av kontrollen av överensstämmelse med handelsnormerna för frukt och grönsaker. Bilaga
3 utgör en riktgivande förteckning över de produktgrupper som omfattas av produktsäkerhetstillsynen,
dvs. provtagning och laboratorieundersökningar.
Obligatoriska förhandsanmälningar
Vissa livsmedel och konsumtionsvaror får inte importeras eller hänföras till ett tullförfarande förrän
Tullens konsumentskydd riktat behövliga dokumentkontroller och andra åtgärder mot dem. Sådana
varor är bl.a. de livsmedel och konsumtionsvaror som omfattas av EU:s effektiverade kontroll samt
färska grönsaker, frukter och bär enligt lagstiftningen om växters sundhet. Mera information om EU:s
bestämmelser om effektiverad kontroll finns på Tullens webbplats www.tulli.fi. För produkter som omfattas av EU:s bestämmelser om effektiverad kontroll ska en förhandsanmälan i regel lämnas in med
formbundna handlingar (t.ex. gemensam handling vid införsel CED).
För färska produkter som omfattas av lagstiftningen om växters sundhet ska en importdeklaration alltid
lämnas till Tullen 24 timmar före försändelsens ankomst till landet. Deklarationen ska göras med blanketten ”Förhandsförfrågan/Importdeklaration, som finns att få hos Tullens konsumentskydd.
2 (3)
Frivillig förhandsförfrågan om provtagning
Utöver obligatoriska förhandsanmälningar kan man hos Tullens konsumentskydd göra en förhandsförfrågan om provtagning i fråga om alla livsmedel och konsumtionsvaror som omfattas av Tullens produktsäkerhetstillsyn. På basis av förhandsförfrågan beslutar man om en eventuell provtagning på importförsändelsen redan innan försändelsen anländer till landet och varan hänförs till ett tullförfarande.
Med hjälp av förhandsförfrågan kan man göra förtullningen snabbare när varan anländer till landet.
Uppgifter som ska anges i förhandanmälan/förhandsförfrågan:
-
företagets namn
namn och kontaktuppgifter för den person som sköter ärendet
försändelsens ankomstdag (även enligt uppskattning)
typ av tulldeklaration (EDI/Manu/webb)varukoder för alla varuposter med 10 siffrors noggrannhet (kan anges på fakturan eller i en separat bilaga).
Uppgifterna om de färskvaror som omfattas av växtskyddskontroller och kontroller av överensstämmelse ska anges på en separat blankett ”Förhandförfrågan/Importdeklaration”.
Bilagor till förhandanmälan/förhandsförfrågan:
-
-
faktura
sundhetscertifikat för växter (om försändelsen omfattas av fytosanitär gränskontroll)
handlingar som är obligatoriska enligt kommissionens bestämmelser om effektiverad kontroll,
t.ex. sundhetscertifikat, försäkringar eller analysintyg (om försändelser innehåller produkter som
omfattas av bestämmelserna om effektiverad kontroll)
andra eventuella handlingar som hänför sig till försändelsen
Att skicka förhandanmälan/förhandsförfrågan till Tullen:
-
Förfrågan skickas per e-post till [email protected]
Förfrågan kan skickas när försändelsen avgått från ursprungs-/avgångslandet, dock tidigast sju
dagar innan försändelsen anländer.
Förfrågan ska skickas senast 24 timmar före försändelsens ankomst, undantag utgör s.k. direkta
körningar, då förfrågan kan skickas när varupartiet redan anlänt till landet.
Alla handlingar gällande en försändelse ska skickas med ett och samma e-postmeddelande (eller
fax).
Ett e-postmeddelande (eller fax) får innehålla handlingar som bara gäller en försändelse.
I fråga om obligatoriska förhandanmälningar för produkter som omfattas av EU:s bestämmelser
om effektiverad kontroll har det separat bestämts om bl.a. tidsfrister.
Tullens konsumtentskyddsinspektörer handlägger förhandsanmälningar endast vardagar kl. 8.00–16.15.
Tullen undersöker i samband med handläggningen av tulldeklarationen att förhandsförfrågan har gjorts
enligt villkoren. Om man har brutit mot villkoren kan Tullen påföra sanktioner.
Tullens svar på förhandsförfrågan
Tullens konsumtentskydd svarar på förhandsförfrågningar senast vardagen före försändelsens ankomst,
om förfrågan har skickats enligt anvisningarna i tid. Svaret på förfrågan skickas på samma sätt som förfrågan skickats till Tullen (e-post eller fax). Svaret är det ena av följande alternativ:
3 (3)
a) Inga prover / Inga åtgärder, datum, förhandsförfrågans referensnummer, fakturans nummer,
konsumentskyddsinspektörens namn.
b) Provtagning / sundhetskontroll / kontroll av överensstämmelse, datum, förhandsförfrågans referensnummer, fakturans nummer, konsumentskyddsinspektörens namn samt närmare uppgifter om de produkter som omfattas av överlåtelseförbudet.
Om en förhandsanmälan enligt EU:s bestämmelser om effektiverad kontroll ska lämnas in för försändelsen med en formbunden handling, ska handlingen också förses med ett eget referensnummer som ska
anges i tulldeklarationen enligt separat givna anvisningar.
För produkter som omfattas av fytosanitära kontroller eller kontroller av överrensstämmelse ges svaret
på förhandsförfrågan på samma ”Förhandsförfrågan/Importdeklaration”-blankett som anmälan om försändelsens ankomst gjorts till konsumentskyddet.
Uppgifter som ska anges i tulldeklarationen:
I tilläggsuppgifterna om varuposten anges svaret på förhandsförfrågan från Tullens konsumentskydd
tillsammans med koden XXX på det sätt som presenterats ovan. T.ex. XXX Inga prover, 1.7.2013, referens
123456, konsumentskyddsinspektörens namn. På SAD-blanketten anges motsvarande uppgifter i fält 44.
Därtill ska man beakta att det finns separata anvisningar för angivande i tulldeklarationen av handlingar
i fråga om produkter som omfattas av EU:s bestämmelser om effektiverad kontroll. Mera information
finns på Tullens webbplats www.tulli.fi.
Svaret från Tullens konsumentskydd ska arkiveras tillsammans med andra förtullningsdokument.
Mera information ges av konsumentskyddsinspektörerna vid Tullens elektroniska servicecentral, tfn
0295 52336 och e-post [email protected]
Download