Information från KU-Råd och Analysgruppen 2017-01

regionvastmanland.se
Information från KU-Råd och Analysgruppen
2017-01-24
Margareta Ehnebom
Chefläkare
regionvastmanland.se
Analysgruppen – Region Västmanland
 Analysgruppen bör regelbundet värdera och rapportera hur väl vi i relation
till övriga sjukhus klarar av att ge god och säker vård och i rätt tid.
(Öppna Jämförelser, Vården i siffror, Målnivåer, Riktlinjer)
 Analysgruppen bör värdera nya metoder som står inför ett eventuellt
införande i vården men även existerande metoder som eventuellt bör
avvecklas.
 Analysgruppen bör stimulera
till uppbyggnad av lokal kunskap om och
tillämpning av vetenskaplig evidens i praktiskt sjukvårdsarbete.
 Analysgruppen bör sammanfatta
sina bedömningar på ett enkelt och
lättfattligt sätt och dessa bör utmynna i förslag från Analysgruppen för att
kommuniceras med de det berör.
regionvastmanland.se
Analysgruppen – Region Västmanland
 https://vardenisiffror.se
Socialstyrelsen fastställer målnivåer i nationella riktlinjer som hälso- och
sjukvården bör sträva efter i behandlingen av personer med kroniska eller
långvariga sjukdomar. Socialstyrelsen fastställer en målnivå för respektive
indikator och anger en andel på X procent för respektive indikator.
Rökavslut är ett viktigt område och en annan del där flera åtgärder krävs är diabetes.
 Nationella riktlinjer för Demens
 Nationella riktlinjer för Ångest och depression
 Utvärdering av palliativ vård
regionvastmanland.se
KU-Rådet 2017-01-10
KVALITETSPROJEKT
 För 2016 har 17/20 ansökningar beviljats
 Förslag på att följa upp samtliga utvecklingsprojekt som redovisats på
kvalitetsdagen; någon månad före nästkommande kvalitets-dag dels
generellt men även specifikt för just det projektet.
KVALITETSDAGEN 2017
o
Preliminärt den 12/10
NATIONELLT KLINISKT KUNSKAPSSTÖD
o
Lokal anpassning