Hållbarhetsredovisning för företag och organisationer Lotta

advertisement
Hållbarhetsredovisning för
företag och organisationer
ARR. ÅLANDS NÄRINGSLIV
LOTTA NUMMELIN, ÖSTERSJÖFONDEN
Varför hållbarhetsredovisa?
- koppla ihop olika avdelningar inom organisationen
... (bild 10)
Eller ernts et young rapporten
Ernst et Young. Value of sustainability reporting. A study by EY and Boston College Center for Corporate Citizenship. 2014
Olika ramverk
UN Global Compact
ILOs kärnkonventioner
OECD
ISO 14000, ISO 26000
FNs vägledandeprinciper för företagande och mänskliga rättigheter
Global Reporting Initiative (GRI)
Global Reporting Initiative
- internationell oberoende organisation sedan slutet av 1990-talet
- just nu version G4
- all information finns tillgänglig på deras hemsida
www.globalreporting.org (dock inte G4 på svenska)
- gratis, men förutsätts att man delar med sig av sin rapport
- kan revideras
Struktur
Standardupplysningar
(General Standard Disclosures)
Strategi och analys
Specifika standardupplysningar
(Specific standard dislosures)
Hållbarhetsstyrning
(DMA)
Indikatorer
Organisationsprofil
Ekonomisk påverkan
Identifiera väsentliga aspekter och avgränsningar
Miljöpåverkan
Intressentrelationer
Social påverkan
Redovisningsprofil
Styrning
Etik och integritet
Kategorier
Ekonomi
Miljö
Subkategorier
Aspekter
Social
Anställningsförhållanden och
arbetsvillkor
Mänskliga
rättigheter
Organisationens
roll i samhället
Produktansvar
Ekonomiskt
resultat
Material
Anställning
Investeringar
Lokala samhällen
Kundernas hälsa
och säkerhet
Marknadsnärvaro
Energi
Relation mellan
ledning och anställda
Ickediskriminering
Antikorruption
Märkning av
produkter och
tjänster
Indirekta
ekonomiska
effekter
Vatten
Hälsa och säkerhet i
arbetet
Föreningsfrihet
och rätten till
kollektiva avtal
Konkurrenshämmande
aktiviteter
...
Upphandling
Biologisk mångfald
Kompetensutveckling
Barnarbete
...
Utsläpp
Mångfald och
jämställdhet
Tvångsarbete
eller
obligatoriskt
arbete
Avloppsvatten och
avfall
Lika ersättning för
kvinnor och män
Säkerhet
...
...
...
Ekonomi
Aspekt: Ekonomiskt resultat
Indikator: G4-EC1
Skapat och levererat direkt
ekonomiskt värd
Sveaskog
Miljö – exempel
Aspekt: Energi
Indikator G4-EN3
Energikonsumtion inom organisationen
- elektricitet, uppvärmning, kyla
Nordea
Miljö – exempel
Aspekt: Utsläpp och avfall
Indikator G4-EN23
Totala mängden (vikt) avfall enligt
sort och metod
- Totala mängden farligt och icke-farligt avfall
enligt metod:
- Återanvändning
- Återvinning
- Kompost
- Energianvänding
- ...
PEAB
Social - exempel
Aspekt: Anställda
Indikator: G4-LA1
Antalet utbildningstimmar per
år per anställd, per kön och
anställningskategori
”Vi har arbetat med kompetensutveckling
under året. Antalet utbildningstimmar
uppgick till 231 911 (129 870 timmar för
kvinnor och 102 041 timmar för män). Detta
motsvarar i snitt 68 timmar för män och 61
timmar för kvinnor. Våra utbildningsinsatser
för bland annat juniora ekonomer är självklart
viktig för våra medarbetare men på sikt också
för samhället i stort.”
PWC
Fokus på det väsentliga
”Var är organisationens största ekonomiska, miljömässiga
och sociala påverkan?”
Involvera intressenterna
•Medarbetare
•Fackorganisationer
•Kunder
•Aktieägare
•Leverantörer
•Affärspartners
•Beslutsfattare
•Intresseorganisationer
•Investerare
•...
•NGOs
•Myndigheter
Viktigt för intressenter
Hur ska vi fokusera?
Viktigt för organisationen
Apoteket
Rädda Barnen, Sverige
Skräddarsytt för vissa sektorer
• flygfält
• livsmedelsprocessering
• byggnadsbranschen och fastigheter
• media
• elbolag
• gruvor och metall
• evenemangsorganisatörer
• NGO
• finanssektorn
• olja och gas
Hållbarhetsredovisning för åländska företag
- helårskurs från strategisk planering till konkret redovisning
Målsättning:
Att deltagarna gjort en hållbarhetsredovisning för året 2016 för sitt eget
företag.
Tid:
Kursen hålls en gång i måndagen under april 2016-mars 2017 (med
sommaruppehåll), halvdag. Första tillfället i april.
Arrangör:
Ålands näringsliv, kursledare Lotta Nummelin och Micke Larsson
Våren 2016: Hållbarhet i affärsidéer och strategier – Hösten: väsentlighetanalys,
intressentengagemang – Vintern: datainsamling, mätetal, sammanställning – Våren 2017:
genomgång av rapporterna
Frågor och kommentarer?
Lotta Nummelin
[email protected]
Tfn 15 270
Download