Insatsområde
Detta dokument ska sparas i pdf-format och bifogas
webbansökan på Jordbruksverkets hemsida.
Obs! Rutorna justeras automatisk efter innehållet.
Uppgifter om projektet
Projektnamn
Sökande
Kontaktperson
Telefon
E-post
Journalnr
Sökt belopp
Slutdatum
Välj datum
Insatsområde
Välj insatsomr
Projekttyp
Välj projekttyp
Åtgärd
Välj åtgärd
Kvantitativa mål
Detta avsnitt knyter ihop din projektidé med Folkungalands mål för programperiod 2014-2020. Välj och fyll
i tabellen som berör ditt projekt. Eftersom projektet befinner sig i start fasen är det de uppskattade värden
vi efterfrågar. De faktiska värdena redovisas sedan i slutredovisningen av projektet. Informationen du anger
används i första hand för uppföljning av vårt eget arbete och våra uppsatta mål.
Kod för
strategi
specifik
indikator
Indikator
Förtydligande av indikator
Indikator 1
Antal företag som får
stöd
Antal produkter som
kompletterar befintliga
aktiviteter och
infrastruktur
Antal deltagare som
utbildats
Antal
företag/organisationer i
samarbeten
Värde på
marknadsföring
Antal invånare som får
tillgång till förbättrad
service/ infrastruktur
Antal nya fysiska
mötesplatser
avser företagsutveckling, diversifiering
Indikator 2
Indikator 3
Indikator 4
Indikator 5
Indikator 6
Indikator 7
Indikator 8
Indikator 9
Indikator 10
Antal nya virtuella
mötesplatser
Värde på investering i kr
Antal orgnisationer som
får stöd
Målvärde
avser insatser som bidrar till att skapa eller
utveckla fler besöksanledningar, sevärdheter,
arrangemang och paketlösningar
avser kompetens- och kunskapshöjande
insatser
avser samarbete för att bättre marknadsföra
arrangemang på landsbygden samt
närproducerade produkter eller tjänster
avser insatser som bidrar till att utveckla eller
stärka områdets lokala identitet
avser insatser som utvecklar nya eller bevarar
mötesplatser (mötesplatser som tillkommit
genom projektet och inte funnits tidigare eller
varit ur bruk och återställts och vilka bedöms
kommer fortsätta att existera
avser insatser som utvecklar gemensamhetsanläggningar (byggnad, anläggning, plats i yttre
miljö etc. som skapats/ återställts/ renoverats
genom projektet)
avser insatser som utvecklar
föreningsverksamhet
Sida 1 av 3
Insatsområde
Detta dokument ska sparas i pdf-format och bifogas
webbansökan på Jordbruksverkets hemsida.
Obs! Rutorna justeras automatisk efter innehållet.
Kod för
strategi
specifik
indikator
Indikator
Förtydligande av indikator
Målvärde
Indikator 11
Antal miljöprojekt
Indikator 12
Antal deltagare i projekt
Indikator 13
Antal nya tekniker
Avser insatser som främjar nya, innovativa och
kostnadseffektiva lösningar inom miljö/
energiomr såsom solenergi, biogas och vindkraft
Avser insatser som ökar och sprider kunskap
om goda exempel på mångfaldsinsatser på
landsbygden
Avser insatser som bidrar till att minska
byggkostnaderna inom miljöområdet
Storlek i kr på ideellt
arbete
Storlek i kr på ideella
resurser
Horisontella mål
Jämställdhet
Stöd frågor: Hur påverkar insatserna flickor/kvinnor eller pojkar/män? Är insatserna till lika nytta för både flickor/ kvinnor eller
pojkar/ män?
Ange antal här.
 Antal flickor/ kvinnor
Ange antal här.
 Antal pojkar/ män
Klicka eller tryck här för att ange text.
Ungdomsinflytande
Stöd frågor: Hur påverkar insatserna barn/ ungdomar? På vilket sätt kommer ni att inhämta barnen/ ungdomarnas synpunkter
och åsikter i t.ex. planering, genomförande och utvärdering?
 Antal barn i projekt (0-12 år)
 Antal ungdomar i projekt (13-24 år)
Klicka eller tryck här för att ange text.
Ange antal här.
Ange antal här.
Samverkan
Stöd frågor: Redogör kortfattat samverkanspartner och ansvarsfördelning

Antal nya nätverk/ samarbetskonstellationer
Ange antal här.
(dvs nya nätverk/ samarbetskonstellationer (mellan två eller flera parter) som tillkommit
genom projektet och vilka bedöms kommer fortsätta att existera)
Klicka eller tryck här för att ange text.
Sida 2 av 3
Insatsområde
Detta dokument ska sparas i pdf-format och bifogas
webbansökan på Jordbruksverkets hemsida.
Obs! Rutorna justeras automatisk efter innehållet.
Hållbar utveckling
Stöd fråga: På vilket sätt kommer projektet att arbeta med hållbar utveckling?
Klicka eller tryck här för att ange text.
Mångfald
Stöd fråga: På vilket sätt kommer projektet att arbeta med mångfald?
Klicka eller tryck här för att ange text.
Övriga upplyssningar
Klicka eller tryck här för att ange text.
Kontaktuppgifter
Kontakta Folkungalandskansli så hjälper vi dig gärna.
Jeanette Uner
070 460 3506, [email protected]
Kerstin Gustafsson 070 091 6027, [email protected]
Sida 3 av 3