Repetera till förhör (fredag 30/9) i arbetsområdet Surt och basiskt

advertisement
Kemi åk 6 lå 16/17
Repetera till förhör (fredag 30/9) i arbetsområdet Surt och basiskt




Boken om Fysik och Kemi grundboken – sid 38-42 samt 44-47
Boken om Fysik och Kemi arbetsboken – sid 22-25 ej uppgift 12
Laborationsrapporter
Egna anteckningar och tankekartor
Genom detta arbetsområde ska eleverna ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att:

… använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

… genomföra systematiska undersökningar i kemi och

… använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara
kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Det som bedöms är:
 Hur du deltar muntligt och skriftligt under kemilektionerna och under
laborationer.
 På vilket sätt du redovisar/förklarar dina svar samt hur du skriver
labrapporter.
 Hur väl du använder språket inom kemin och de begrepp vi går igenom.
Begrepp som ingått under de här veckorna:
Syra, syror, syrlig, sur, bas, baser, vinäger, saltsyra, mjölksyra, konservera, bakterie,
fräta, surt, basiskt, indikator, spad, lut, pH-värde, pH-skala, neutral, späda,
bikarbonat, målarsoda, aceton, surt regn, gas, svavelsyra, kalk, rosta, vittra,
övergödning
Mål att kunna:









Ge exempel på några grundämnen.
Ge exempel på en kemisk reaktion.
Ge exempel på några sura och några basiska ämnen.
…ge exempel på vilken nytta man kan ha av syror och baser i vår vardag
förklara vad en indikator är och ge några exempel på indikatorer
vad en pH- skala är och hur den används
vilka olika sätt det finns att göra ett ämne mindre surt eller mindre basiskt
förklara vad försurning är och hur det påverkar miljön
känna igen några symboler för farliga ämnen
Download