Syror och baser - Benny Jansson MaNO

advertisement
Syror och baser

pH-värde
0 – 14

Neutralt pH 7

Surt mindre än pH 7

Basiskt mer än pH 7
Indikator

Visar om det är surt
eller basiskt
Indikatorer
Surt
Basiskt
Neutralt
Lackmuspapper
Röd
Blå
Violett
BTB
Gul
Blå
Grön
Fenoftalein
Färglös
Röd
Färglös
Indikatorer

Universalindikator

Elektroniska mätare
pH-skalan
Atomer

Kärna
protoner +
neutroner 0
 Elektroner  Antalet protoner =
antalet elektroner
Joner

Joner har ett
överskott eller
underskott på
elektroner
 Underskott  positiv
 Överskott negativ
 Skrivs Li+ , Cl-
Starka syror

Saltsyra
HCl

Svavelsyra
H2SO4

Salpetersyra
HNO3
Saltsyra HCl

Vattenlösning av väteklorid

Ryker i luft

Stickande lukt
Svavelsyra H2SO4

Drar åt sig vatten

SIV

Fräter på kläder

Batterisyra
Salpetersyra HNO3

Gulfärgar alla proteiner

Bildar giftiga gaser (nitrösa) tillsammans
med metaller
Skador
Svaga syror (organiska)

Myrsyra
HCOOH

Ättiksyra
CH3COOH

Smörsyra
C3H7COOH
Baser






pH över 7
Innehåller –OH-joner
Rengöringsmedel
Mediciner
Löser färg
Kalkning av jord och
sjö
Exempel på baser
Ammoniak
NH3 (mellanstark)
Rengöringsmedel
 Natriumhydroxid NaOH
(stark)
Propplösare, tvåltillverkning


Samarin
Läkemedel
NaHCO3 (svag)
Buffertar

Innehåller både en bas och en syra

Vid för högt pH tas hydroxidjoner upp

Vid för lågt pH tas vätejoner upp

Buffrande berggrund
Försurning
Försurning
Kalkning
Download