PP Kemi åk 6 Surt och basiskt elevversion

advertisement
PP Kemi åk 6
Surt och basiskt
Äntligen dags för lite färgsprakande trollerier! Men som ni vet tror Jenny inte alls på magi, det finns
ju vetenskapliga förklaringar till det mesta. Men allt är inte färgsprakande och kul när det gäller syror
och baser, de kan vara mycket farliga och orsaka stor skada i miljön.
Lärandemål - Efter avslutat arbete ska du:








Kunna förklara vad som menas med surt, neutralt och basiskt.
Kunna ge exempel på ämnen som är sura, neutrala och basiska.
Kunna ge exempel på användningsområden för några vanliga syror och baser.
Känna till risker med syror och baser, veta hur de märks och bör hanteras.
Kunna förklara vad som menas med pH-värde.
Kunna använda några olika metoder för att ta reda på om ett ämne är surt, basiskt eller
neutralt.
Kunna beskriva orsaker till och konsekvenser av försurning i mark och vatten.
Kunna ge exempel på hur försurningen kan minska.
Begrepp som du ska förstå och kunna använda när du beskriver och förklarar:
 Syra
 surt
 neutralt
 bas
 basiskt
 pH-värde
 indikator
 frätande
 försurning
 orsak
 konsekvens
 lösning
Bedömning
I det här arbetsområdet kommer vi att bedöma hur det går för dig att:



Läsa och ta till dig information i faktatexter i våra läroböcker, tidningsartiklar och
informationssidor på nätet.
Använda informationen i samtal/diskussioner och till att skriva texter.
Beskriva och förklara kemiska samband.
Du kommer att bli bedömd i två olika uppgifter:
Samtal om försurning : I grupper om 3-4 elever ska ni samtala om försurning och spela in på film. Ni
kommer att få påståenden och frågor till er hjälp. Självklart kommer vi att träna innan och också läsa
på så att ni har faktakunskaper.
Examinationsfrågor: Några uppgifter som ska göras under en lektion. Böcker och anteckningar får
användas men arbetet ska göras enskilt.
1
PP Kemi åk 6
Kunskapskrav som kommer att kollas av:
Läsa och ta till dig information i faktatexter i våra läroböcker, tidningsartiklar och informationssidor på nätet. (Här finns
inga direkta beskrivningar av olika nivåer i kunskapskraven i kemi men förmågan att läsa och ta till sig information är
nödvändig för att kunna ta ställning, kommunicera etc så jag vill beskriva progressionen ändå)
UPPGIFT: EXAMINATIONSFRÅGOR
Eleven kan söka
Du läser de texter som
naturvetenskaplig
Du läser med god
Du läser med mycket
ingår i arbetet.
information och använder
förståelse och kan
god förståelse och kan
då olika källor…
Du läser med viss
förståelse och kan
svara på frågor där
svaren står i texten.
Beskriva och förklara kemiska samband.
UPPGIFT: EXAMINATIONSFRÅGOR
Eleven har … kunskaper om
grundläggande
materiens uppbyggnad och
egenskaper och andra
ge exempel på och beskriva
kemiska sammanhang och
visar det genom att …dessa
med … användning av
viss
kemins begrepp.
Du svarar på korta,
enkla frågor om tex
vad saker heter,
betyder, ger exempel.
Använda informationen i samtal/diskussioner
UPPGIFT: SAMTAL OM FÖRSURNING
Eleven kan samtala om och
till viss del för samtalen och
diskutera enkla frågor som
diskussionerna framåt.
rör energi, miljö, hälsa och
samhälle genom att ställa
Du framför någon åsikt
frågor och framföra och
och svarar på någon
bemöta åsikter på ett sätt
faktafråga i samtalet.
som…
återberätta viktiga
saker och svara på
frågor som kräver att
tänker själv och
producerar egna
meningar som svar.
svara på frågor som
kräver att du
kombinerar
information från olika
stycken/sidor/källor
för att kunna svara på
frågorna.
goda
mycket goda
förklara och visa på enkla
samband inom
förklara och visa på enkla
samband inom dessa och
något gemensamt drag
relativt god
god
Du beskriver och
förklarar samband, tex
varför kalkning hjälper
mot försurning, hur en
indikator fungerar. Du
använder en del av de
nya begreppen när du
beskriver och förklarar.
Dina beskrivningar/
förklaringar är
fullständiga och du
skriver det som är
viktigt. Du använder
många av de nya
begreppen när du
beskriver och förklarar
och du använder dem
korrekt.
för samtalen och
diskussionerna framåt.
för samtalen och
diskussionerna framåt och
fördjupar eller breddar
dem.
Du framför flera
åsikter och svarar på
flera faktafrågor i
samtalet. Du ställer
frågor till andra om
sådant som är oklart i
det de säger.
Du framför argument
och åsikter som är
”nya” i diskussionen.
Du ser saker från olika
perspektiv. Du ger
exempel och ställer
frågor som får de
andra att fundera och
kanske ändra
uppfattning.
2
PP Kemi åk 6
Undervisningens innehåll
Vi kommer att läsa texter i läroboken för att lära oss om olika begrepp och samband.
Vi kommer att arbeta med begreppen på olika sätt, tex begreppstrianglar där förklaring, exempel och
bilder av begreppet kopplas ihop.
Vi kommer att söka fakta på olika sätt och föra anteckningar i tankekartor eller stödmallar.
Vi kommer att göra några olika experiment och undersökningar.
Vi kommer att träna på att samtala om kemi.
Vi kommer att träna på att använda matriser för att göra självbedömningar som kan göra att ni
utvecklar ert arbete.
För att du ska lyckas bra i detta arbete krävs att du gör alla små uppgifter jag ger er under arbetets
gång. Det kan handla om att tänka/gissa själv, återberätta för någon vad du tror, diskutera med
några klasskompisar, skriva ner dina tankar, föra anteckningar, läsa texter etc. Allt vi gör gör vi för att
ni ska få möjlighet att TRÄNA på de förmågor ni kommer att bli bedömda på. Utan träning blir man
inte Zlatan!
Återkoppling och dokumentation
Jenny bedömer samtalet om försurning samt examinationsfrågorna. Matris fylls i och sätts in i
pärmen. Pärmen kommer ni att ta hem alternativt visa upp för era föräldrar i skolan.
3
Download