I kursplanen står det:

advertisement
Ämnesområdet: Kemi, Syra - Bas åk7
I kursplanen står det:
Mål att sträva mot
Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven
– utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska produkter av
betydelse för vardagslivet,
– utvecklar kunskap om omvandlingar vid kemiska reaktioner,
–utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och modeller och hur dessa kan
utvecklas genom experimenterande,
– utvecklar kunskap om hur kemiska teorier och modeller samt personliga erfarenheter kan
användas för att behandla miljö-, säkerhets- och hälsofrågor,
Mål som eleverna skall ha uppnått
Eleven skall
– ha kunskap om några grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt-tekniska produkter,
– kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas,
– kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet,
– känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen,
Vad krävs för godkänt?
• Kunna tre syror och tre baser i vår vardag och deras användningsområden
• Kunna de tre starka syrorna och någon svag syra
• Känna till några av syrornas och basernas egenskaper
• Veta att syror innehåller vätejoner och baser innehåller hydroxidjoner
• Kunna vad SIV-regeln innebär
• Kunna ge exempel på några indikatorer och kunna använda dessa
• Veta pH-värdet för surt, basiskt och neutralt
• Känna till koksalt och vad det består av
• Aktivt delta i laborationer
Vad krävs för väl godkänt?
•
•
•
•
Kunna kemiskaformeln för de tre starka syrorna och någon bas
Kunna förklara vad som skiljer starka och svaga syror/baser åt
Känna till några salter och dess kemiska formuler
Vad krävs för mycket väl godkänt?
•
Förstå hur pH-skalan är uppbyggd
•
Förstå reaktionsformlerna vid bildande av salter
•
Arbeta mer självständigt på laborationer genom att planera, genomföra, utvärdera och
dokumentera en undersökning
•
Kunna argumentera för olika lösningar
Download