BETYGSKRITERIER I KEMI ÅK 7 ÅK 8

BETYGSKRITERIER I KEMI
ÅK 7
GODKÄND (G)
Eleven skall:
•
•
•
•
•
•
•
•
känna till grundläggande begrepp samt säkerhetsföreskrifter
kunna följa instruktioner och utföra enkla laborationer
känna till begreppen atom, grundämne och molekyl
känna till syre, väte och vatten
känna till begreppen surt, neutralt, basiskt samt pH-värde
känna till några vanliga syror och baser
ha viss kunskap om hur olika kemiska ämnen påverkar hälsa och miljö
känna till några viktiga salter
VÄL GODKÄND (VG)
Eleven skall även:
•
•
•
•
•
känna till begreppen blandning, kemisk förening samt kemisk reaktion
kunna kemiska tecken för några vanliga grundämnen
känna till några vanliga oxider
känna till egenskaperna hos vanliga syror och baser
känna till användningen av några viktiga salter
MYCKET VÄL GODKÄND (MVG)
Eleven skall även:
•
ha mycket goda kunskaper om begrepp och fakta som ingår i kursen, så att eleven kan
kombinera kunskaper från flera olika delar av kursen
ÅK 8
GODKÄND (G)
Eleven skall:
•
•
•
•
känna till förekomsten av kol i naturen
känna till några enkla kolväten
känna till några av de vanligaste kolföreningarna
känna till den kemiska uppbyggnaden av våra födoämnen
•
•
känna till några vanliga alkoholer, organiska syror och estrar samt den praktiska
användningen av dessa
känna till några plaster och dess användning
VÄL GODKÄND (VG)
Eleven skall även:
•
•
känna till den praktiska betydelsen och användningen av några enkla kolväten
känna till molekyl och strukturformler för några kolväten
MYCKET VÄL GODKÄND (MVG)
Eleven skall även:
•
ha mycket goda kunskaper om begrepp och fakta som ingår i kursen, så att eleven kan
kombinera kunskaper från flera olika delar av kursen
ÅK 9
GODKÄND (G)
Eleven skall:
•
•
•
•
•
•
känna till hur brand uppstår och olika släckningsmetoder
känna till det periodiska systemet och dess uppdelning
känna till atomens bestånds
känna till ädla och oädla metaller
känna till korrosion och hur man förhindrar detta
känna till hur olika kemiska ämnen påverkar hälsa och miljö
VÄL GODKÄND (VG)
Eleven skall även:
•
•
•
känna till skillnaden mellan jonförening och molekylförening
känna till hur människa kan bidra till att förbättra miljön
ha insikter i kemins formelspråk och kunna hantera formler för olika ämnen med ord
och med kemiska tecken
MYCKET VÄL GODKÄND (MVG)
Eleven skall även:
•
•
•
kunna balansera en reaktionsformel och förstå vad detta innebär
kunna göra enkla molberäkningar
ha mycket goda kunskaper om begrepp och fakta som ingår i kursen, så att eleven kan
kombinera kunskaper från flera olika delar av kursen