Miljö – vatten- hållbar utveckling

advertisement
Miljö – vatten- hållbar utveckling
Ämnesövergripande område för 8A,8b och 8e ht.2012
Namn:________________________ Klass:_________
Förmågor:





Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö(Tk)
Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle (Ke)
Genomföra systematiska undersökningar (Ke+Bi)
Använda kemins och biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva
och förklara kemiska och biologiska samband i samhället, naturen och inuti
människan(Ke+Bi)
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta
ställning i frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet,(Bi)
Vi kommer att jobba med följande:










Hur material återvinns och kan återanvändas samt kemiska processer vid
framställning av olika ämnen.(sk. livscykelanalys)
Hållbar utveckling - vad det innebär och vad vi kan göra
Konsekvenserna av olika teknikval vi gör i våra liv
Hur olika ämnen kan spridas i t.ex. luft och vatten
Hur vi renar vårt dricks- och avloppsvatten
Laborationer och undersökningar med varierande typer av redovisningar
Gamla och nya upptäckter inom biologi och kemiområdet
Lösningar, fällningar, syror, baser, pH samt vanliga kemikalier i hemmet och
samhället samt hur de påverkar hälsan och miljön
Ekosystem, lokalt och globalt
Biologisk mångfald - vad det innebär och vad vi kan göra
Bedömning:
Hur väl du behärskar ovanstående förmågor i redovisade uppgifter och vid olika
undervisningssituationer.( Se även de allmänna kunskapskraven i ämnet kemi,
biologi och teknik)
Så här kommer vi att jobba:
Laborationer, filmer + uppföljande diskussioner, genomgångar, ev. gästföreläsare,
ev. studiebesök, enskilt skriftliga arbeten, hemuppgifter, grupparbete
Tidsåtgång:
Preliminärt v.35-43
Planering
V. 35
Start med ekologiavsnittet. Uppgift 4 delas ut
V. 36
Ekologi fortsättning
Genomgång inför nästa veckas exkursion
Begreppslistan lämnas in för rättning
V. 37
Exkursion i Valbos skogar eller i närheten av hemmet
Arbete med artbestämning och färdigställande av ekologiplanschen
V. 38
Gemensam uppgift NO/SO om vattenbristen i världen.
Redovisning på fredag.
V.39
Färdigställande av ekologiplanschen och redovisning av gruppens ekosystem.
Inledning av syror och baser
V.40
Ev. studiebesök reningsverket
Forts. syror och baser
Film ”Alla Torskar” + reflektionsuppgift kring denna.
Inlämning av reflektionsuppgiften
V.41
Forts. syror och baser
Rapporten till neutralisationslabben skall lämnas in
V. 42
Arbete kring plast och ämnens livscykler.
V. 43
Arbete kring ett ämnes livscykel lämnas in
Följande uppgifter ska redovisas(Separata instruktioner kommer)
UPPGIFT 1: (Tk)
Enskild skrivuppgift om något känt ämnes livscykel t.ex. plast.
(två varianter en fri och en styrd med stödfrågor)
UPPGIFT 2: (Ke)
Planera, genomföra och redovisa en egen undersökning av surhetsgraden på valfria
hushållskemikalier (korrekta ord och begrepp är viktiga samt att resultatet redovisas i
en tabell)
UPPGIFT 3: (Ke)
Laborationsrapport till Neutralisations laborationen
UPPGIFT 4: (Bi)
Begreppslista över ekologiska begrepp
UPPGIFT 5: (Bi)
Redovisa, muntligt och på plansch, ett närliggande ekosystem
(grupparbete)
UPPGIFT 6: (Bi)
Enskild reflektionsuppgift till filmen ”Alla torskar”
UPPGIFT 7: (Bi)
Samt en gemensam skrivuppgift som eleverna jobbar med under v. 38
Download