Målbeskrivning ”Atomer och laborationskunskap”

advertisement
Målbeskrivning för ”Syror, baser och salter”
Kemi 8 D
Bok: spektrumkemi s. 106 - 149
För att nå målen för kursen ska du:







veta
veta
veta
veta
veta
veta
veta
vad
vad
vad
vad
vad
vad
vad
en syra är
en bas är
ett salt är
pH-skala är
en indikator är
en neutralisation innebär
en jonbildning är





kunna
kunna
kunna
kunna
känna



visa att du kan utföra en laboration genom att följa instruktioner
visa att du kan laborera på ett säkert sätt
kunna skriva labbrapport
kemiska formeln och egenskaper hos minst 3 syror
kemiska formeln och egenskaper hos minst 3 baser
några vanliga salter och hur de bildas
ett säkert sätt att skilja på sura och basiska ämnen
till hur man hanterar syror och baser i hemmet
Det här kommer läraren att bedöma för att se om du nått målen:




Prov ”Syror, baser och salter”
Övningslaboration – rapport
Labbprov – rapport
Tipsrunda (repetition och sammanfattning)
Download