Syror och Baser 1

advertisement
Syror och Baser 1
Sid 64 – 79, repetition
• Neutral lösning – destillerat vatten
Regn ofta surt eftersom koldioxid och olika
föroreningar löser sig i vatten
Kranvatten ofta basiskt för att inte skada
vattenledningar.
pH 7 neutralt
Under 7 sur
Över 7 bas
Syror
vanliga i naturen och i vår mat.
Citroner, apelsiner, yoghurt, muskler.
Starka syror
• Saltsyra, gas som innehåller väteklorid. Syra i
vatten. Stickande å luktar illa.
• Finns i magsäcken, sönderdelar födan och
dödar bakterier.
• Används i färgämnen, läkemedel.
Saltpetersyra
• Stickande lukt
• Skall förvaras i mörka flaskor, står det ljust så
bildas vatten och kvävedioxid
• Kan lösa metaller, koppar, silver.
• Används till konstgödsel, plast, raketbränsle,
sprängämnen.
Svavelsyra
• Trögflytande, luktar inte.
• Starkt frätande, drar åt sig H2O
SIV
• När man späder syra i vatten blir det ofta
varmt
• Risk för stänk och frätskador
• Minska risken genom att hälla syran sakta i
vatten, EJ tvärtom
• SIV = syra i vatten….
Svaga syror
•
•
•
•
Citronsyra, kolsyra, mjölksyra, ättikssyra…
Dödar bakterier vid inläggning
Myrsyra(myrstack), konservering
Mjölksyra ”räddar” muskel genom varning
Baser
• Hala
• Inte vanliga i naturen
• Finns i tvål/rengöringsmedel
tvål
• Tillverkas ofta av NaOH(talg/kokosfett)
• Rengöring för ugnar innehåller ofta ammoniak
• Finns i lutfisk
Starka baser
• NaOH börjar lätt att koka om man löser för
fort
• Används vid tillverkning av tvål/tvättmedel,
pappersframställning löser proppar i avlopp,
tar bort färg.
• I alkaliska batterier använder man
Kaliumhydroxid KOH
Svaga baser
• Ammoniak används mycket vid tillverkning av
gödningsmedel, sprängämnen.
• Målarsoda används i snus, tvätta väggar vid
målning
Försurning
• Normalt pH strax under 7
• Syror frigörs i naturen då organismer bryts
ned. Dessa gaser regnar sedan tillbaka ner på
jorden.
• Eldning av kol, olja bildar svaveloxid, kväveoxid
• Bildas lätt surt regn då syror är lättlösliga i
vatten
• Känner inga gränser…….
Åtgärder
• Kalkning
• Minska utsläppen
Syror
• Alla har minst en väteatom
• I en lösning bildas fria vätejoner
Baser
•
•
•
•
Alla har hydroxidjoner
Hala
Stark NaOH = Na+ OHSvag NH3 + H2O = NH4+ + OH-
Neutralisation
• H+ OH- = H2O
Download