El-kemi
Ett område i kemi för åk 9
Vi arbetar med avsnittet under vecka 39-42. Du klistrar in uppgifterna i ditt
skrivhäfte och skriver svar till. Ibland är det laborationer och då krävs det att du
skriver laborationsrapport (rubrik, datum, hypotes, material, utförande,
resultat och slutsats). Till din hjälp har du kemiboken sid 181-209. Jag kommer
också att ha vissa genomgångar. Det blir prov på avsnittet vecka 43.
Efter att ha arbetat med detta område skall du förstå
Hur en atom är uppbyggd och vad som skiljer de olika grundämnenas atomer
Vad en jon är och kunna förutsäga vilka joner som några grundämnen bildar
Hur det periodiska systemet är uppbyggt
Varför vissa vätskor leder ström och andra inte
Vad som händer på elektronnivå i några kemiska reaktioner
Hur du ur en metalljonlösning kan framställa metaller
Principen bakom hur ett batteri fungerar
Du skall också känna till
Begreppen ädla och oädla metaller och hur dessa används inom elektrokemi
Mål enligt kursplanen, Lpo- 94
Skolan skall i sin undervisning i kemi sträva efter att eleven
Beträffande natur och människa
Utvecklar kunskap om grundämnen, kemiska föreningar och kemiskt tekniska
produkter av betydelse för vardagslivet
Beträffande den naturvetenskapliga verksamheten
Kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur den
kan utformas
Kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet
Ha inblick i hur experiment utformas och analyseras utifrån teorier och modeller
Ha kunskaper om industriella tillämpningar inom kemiområdet