Mall laborationsrapport
(Material: Vilket material använde du)
Syfte: Varför gjorde du din undersökning? Vad var det du ville ta reda på eller undersöka?
Hypotes
Vad tror du att undersökningen kommer att visa? Varför tror du det? Försök göra en så bra gissning
som möjligt, ta med teori som du lärt dig. Kom ihåg att hypotesen ska bevisas eller motbevisas med
din undersökning.
Utförande: Hur gick undersökningen till? Beskriv den så pass utförligt att någon annan skulle kunna
utföra den med samma resultat. Tänk på att också ha med det material du använde om du inte
specificerat det tidigare.
Resultat: Här berättar du kort och koncist vad undersökningen visade och vilka
observationer/mätningar/uträkningar du gjorde. Detta kan du göra med både text, bilder, diagram
och tabeller
Slutsats
Vad kan du dra för slutsatser av resultatet? Vad har du kommit fram till med undersökningen? Här
kan du kommentera din hypotes – stärker undersökningen den eller motbevisar den? Hur pass
trovärdigt är undersökningens resultat? Vilka felkällor finns det, som kan ha påverkat ditt resultat?
Hur noggrann var du? Finns det något du skulle vilja ändra om du fick göra om din undersökning? Här
finns det utrymme för att tänka kritiskt!