Växterna – ett av fem riken

advertisement
Växterna – ett
av fem riken
Håkan
Tornhagsskolan
2016
Växterna är eukaryoter
(har cellkärna)
Växterna är producenter.
 Det gröna färgämnet heter klorofyll. Det
finns i cellens kloroplaster.
 Det fångar in solens energi och tillverkar
socker och syre. Socker är energirikt.
 Fotosyntesen sammanfattas så här:

Gör en lista över växter du kan namn
på!







Växternas 7 grupper. Kändaste?
Växternas utveckling.
Hur får de vatten och hur förökar de
sig?
Det här behöver
växterna:
1. Vatten
2. Koldioxid
(maten)
3. Ljus
4. Närsalter
Växterna sprids på två sätt:
Med
sporer…
…eller med
frön.
Vad tror du är vanligast?
Sporväxt - kryptogam
 Enkla
växter
 De sprids med sporer (saknar
blommor)
 Det finns fem grupper…
Alger Mossor Lummer
Fräken Ormbunkar
Små alger tillverkar viktigt syre
åt oss
Växtplankton
[Plankton är
organismer som
driver fritt i sjöar
och hav.]
Mossor
Trivs där det är fuktigt.
 Saknar rötter.

Fröväxter – Fanerogamer
Komplicerade
växter.
 Sprids med frön.
 Fröna bildas i
blommorna.

 Barrväxterna
Exempel: gran och tall
Barren är bra på att hushålla med
vatten.
Det finns hanblommor som sprider
pollen till honblommor.
Miljö: Överlever i kallt och torrt klimat.
 Blomväxterna
Exempel: Maskros, lind…
Väldigt olika utseende!
Miljö: Kräver mer värme
än barrväxter.
Vad händer i blomman?
Pollinering är när
pollen flyttas från
ståndaren till pistillen.
I pistillen finns
äggcellen, honcellen
alltså.
1. Med vinden…
2. Med insekter…
Hur fungerar blomman?
 Befruktning är
när hancell (pollen)
och honcell (ägg)
möts och smälter
samman.
Vad behöver
blomväxten för att
leva?
Fotfäste – rötter!
 Vatten
 Ljus
 Gasen kol-di-oxid
 närsalter

Mer om blomman som blir ett frö
Det här behöver du veta för att
skriva en labb-rapport:

1.
2.
3.
4.

Den har 4 delar:
Fråga & hypotes
Planering
Genomförande
Utvärdering
Öppna
biologibokens
bakre pärm.
Där finns mallen.
Och alla ska vara med för att den ska bli
godkänd.
Fråga & hypotes
Planering
Du skriver vilka risker som kan finnas.
 Du skriver så att man förstår att du har
en variabel, och att allt annat som kan
påverkar resultatet är konstanter.
 Du listar ut vilka felkällor som finns.
 I en bra laboration har du koll på
felkällor eller risker.

Genomförande
Du följer planeringen.
 Du skriver ditt resultat.

Utvärdering
Här skriver du hur det gick. Stämde
hypotesen?
 Upptäckte du fler felkällor?
 Hur kan du undvika dem i framtiden?
 Vi säger att du låtsas planera för nya
undersökningar: Kom på en ny hypotes
att testa i så fall.

Download