Strävansmål åk7 - Hembergsskolan

advertisement
KEMILAKAN
Strävansmål åk8
– utvecklar kunskap om
grundämnen, kemiska
föreningar och kemiskt
tekniska produkter av
betydelse för
vardagslivet,
– utvecklar kunskap om
omvandlingar vid
kemiska reaktioner,
– utvecklar förståelse av
materiens oförstörbarhet,
omvandlingar, kretslopp
och spridning,
–utvecklar kunskap om
hur kemiska experiment
bygger på begrepp och
modeller och hur dessa
kan utvecklas genom
experimenterande,
Uppnåendemål åk8
– känna till hur man på
ett säkert sätt hanterar
vanliga kemikalier och
brandfarliga ämnen,
Arbetsområde
Ht åk 8
SÄKERHET!
– ha kunskap om några
grundämnen, kemiska
föreningar och kemiskttekniska produkter,
– ha kunskap om de
viktigaste kretsloppen i
naturen samt kunna
beskriva några
spridningsprocesser för
materia i luft, vatten och
mark,
– ha kunskap om
vattnets egenskaper och
kunna beskriva dess roll
som lösningsmedel och
som transportmedel i
mark och växter,
– ha kunskap om
egenskaper hos luft och
dess betydelse för
förbränning,
– kunna genomföra
mätningar, observationer
och experiment samt ha
insikt i hur de kan
utformas,
– ha inblick i hur
experiment utformas och
analyseras utifrån teorier
och modeller,
Tänkbara rubriker
1.
2.
3.
4.
5.
Ämnena omkring oss
(Luft & Vatten)
Kemiska reaktioner
Säkerhet
Ämnen omkring oss
Luft och vatten
Naturvetenskapligt
arbetssätt: - fältarbete,
laborationer och
experiment
Förmåga att uttrycka
tankar, argument och
frågor samt formulera
frågeställningar och
dra slutsatser
Vt åk 8
1.
2.
3.
4.
Syror och baser
Salter
5.
Kemiska reaktioner
Syror och baser
Salter
Naturvetenskapligt
arbetssätt: - fältarbete,
laborationer och
experiment
Förmåga att uttrycka
tankar, argument och
frågor samt formulera
frågeställningar och
dra slutsatser
KEMILAKAN
Strävansmål åk 9
– utvecklar kunskap
om grundämnen,
kemiska föreningar och
kemiskt tekniska
produkter av betydelse
för vardagslivet,
Uppnåendemål åk9
– ha kunskap om några
grundämnen, kemiska
föreningar och
kemiskttekniska
produkter,
Arbetsområde
Ht åk 9
1.
Kolkemi
kolföreningar,
Alkoholer,syror,estrar
– ha kunskap om de
viktigaste kretsloppen i
naturen samt kunna
beskriva några
spridningsprocesser för
materia i luft, vatten
och mark,
– utvecklar kunskap
om atomens byggnad
och kemisk bindning
som förklaringsmodell
för kemiska processer,
–utvecklar kunskap om
hur kemiska
experiment bygger på
begrepp och modeller
och hur dessa kan
utvecklas genom
experimenterande,
– utvecklar kunskap
om hur kemiska teorier
och modeller samt
personliga erfarenheter
kan användas för att
behandla miljö-,
säkerhets- och
hälsofrågor,
– utvecklar förmåga att
använda kunskaper i
kemi samt etiska och
estetiska argument i
diskussioner om
konsekvenser av
kemins samhälleliga
tillämpningar.
– ha kunskap om
egenskaper hos luft och
dess betydelse för
kemiska processer som
korrosion och
förbränning,
– kunna använda såväl
kemiska kunskaper som
estetiska och etiska
argument i frågor om
resursanvändning,
föroreningar och
kretslopp,
– kunna föra
diskussioner om
resursanvändning i
privatlivet och i
samhället.
2.
3.
4.
Kolföreningar och
alkoholer
mm.(vardagenskemi)
kemiska bindningar
Naturvetenskapligt
arbetssätt: - fältarbete,
laborationer och
experiment
Förmåga att uttrycka
tankar, argument och
frågor samt formulera
frågeställningar och
dra slutsatser
Kemiska bindningar
Vt-åk9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
– kunna genomföra
mätningar,
observationer och
experiment samt ha
insikt i hur de kan
utformas,
– ha inblick i hur
experiment utformas
och analyseras utifrån
teorier och modeller,
– kunna genomföra
experiment utifrån en
hypotes och formulera
resultatet,
– kunna använda
resultat av mätningar
och experiment i
diskussioner om
miljöfrågor,
Tänkbara rubriker
7.
Vår livsmiljö
(organisk kemi)
Elektrokemi
Vår livsmiljö
från malm till metall
några viktiga mtrl..
eld och brand
Naturvetenskapligt
arbetssätt: - fältarbete,
laborationer och
experiment
Förmåga att uttrycka
tankar, argument och
frågor samt formulera
frågeställningar och
dra slutsatser
KEMILAKAN
Elektrokemi
– utvecklar kunskap
om hur kemin har
påverkat våra
materiella livsvillkor
och vår kulturs
världsbild,
– får inblick i äldre
tiders kemiska
tänkande och
kunnande,
– ha kunskaper om
industriella
tillämpningar inom
kemiområdet,
(Från malm till metall)
(Några viktiga mtrl.)
– kunna med hjälp av
exempel belysa hur
kemins upptäckter har
påverkat vår kultur och
världsbild,
– kunna med hjälp av
exempel belysa hur
kemisk kunskap har
använts för att förbättra
våra levnadsvillkor
samt hur denna
kunskap har
missbrukats,
– känna till hur man på
ett säkert sätt hanterar
vanliga kemikalier och
brandfarliga ämnen,
Eld och brand
Download