Strävansmål för år 5

advertisement
Strävansmål för förskoleklass
Exempel på arbetsuppgifter
Fridhemsskolans uppnåendemål
Biologi
Ha en elementär kroppsuppfattning
Utveckla kunskap om djur och växter
som finns i vår närhet
Rörelselekar och sånger, enkla
experiment
Skogsutflykter
Känna till kroppens delar och vissa
funktioner
Känna till att det finns växter och djur
i skogen
Lekar
Enkla experiment och laborationer
Kunskap om att klockan mäter tid
Känna till begrepp som ljud, ljus, luft
och elektricitet
Sorteringsövningar och lekar
Kunna sortera saker efter färg och
form
Fysik
Få förståelse för:
Ljud, ljus, luft och tid
Att det finns elektricitet i vägguttag
och elektriska apparater
Kemi
att få inblick i hur ämnen kan ha olika
egenskaper
Strävansmål för år 2.
Biologi
Vidga förståelsen för
årstidsväxlingarnas betydelse och
inverkan på vanliga svenska djur och
växter och deras anpassning till dessa
Exempel på arbetsuppgifter.
Fridhemsskolans uppnåendemål år 2.
Skogsutflykter.
Experiment
Enkla laborations rapporter.
Söka kunskap med hjälp av böcker,
film och annan media
Kunna ge exempel på några växter och
djurs livs anpassning till årstiderna
Källsortering och kompostering.
Laborationer med vattnets olika
aggregationsformer
Söka kunskap med hjälp av böcker,
film och annan media
Känna till organiska materials
kretslopp
Känna till fast-, flytande-, och gasform
Enkla laborationer och experiment
Skriva enkla laborations rapporter
Söka kunskap i böcker, film och annan
media
Kunna namnge planeterna i vårt
solsystem
Känna till varför det blir dag och natt
Ha insikt i hur de fysiska fenomenen
ljus och ljud påverkar syn och hörsel
Ha insikt i hur magneter påverkar
varandra
Kunna var i vår omgivning det finns
elektricitet
Kemi
Utveckla sin kunskap om ämnens olika
faser samt dess omvandlingar vid
kemiska reaktioner
Fysik
Utveckla kunskapen om de klassiska
fysikmomenten: värme, elektricitet,
magnetism, ljud, ljus, luft och tryck
Öka kännedomen om solsystemets
uppbyggnad
Strävans mål för år 5.
Kemi
Utveckla kunskap om
olika ämnens kemiska
reaktioner och processer
Exempel på arbetssätt
Experiment och
laborationer
Skriva utförliga
laborationsrapporter
Enskilt och grupparbete
Redovisningar i olika
former
Kunskaps sökning med
hjälp av böcker, filmer och
annan media
Fridhemsskolans
uppnåendemål år 5.
Kunna beskriva, jämföra
och sortera ämnen efter
egenskaper
Veta hur farliga
kemikalier i hemmiljön
ska hanteras och hur de är
märkta
Vara bekant vattens olika
faser, former samt
övergången mellan dessa
Kursplanens mål för år 5.
Ha kunskap om begreppen
fast, flytande och gas samt
kokning, avdunstning,
kondensering och stelning
Ha erfarenhet av några
olika blandningar och
lösningar
Veta några faktorer som
leder till att material bryts
ned och veta hur det kan
förhindras
Exempel på arbetsuppgifter.
Strävansmål för år 5.
Fridhemsskolans
uppnåendemål år 5.
Kursplanens mål för
år 5.
Biologi
Utveckla sin kunskap om
människokroppens byggnad
och funktion
Inse betydelsen av goda
hälsovanor
Utveckla sin kunskap om
växt och djurlivet i Sverige
och Europa
Fördjupa kunskapen om
livets utveckling och villkor
samt se människans del i det
hela
Experiment och laborationer
Utförliga
laborationsrapporter
Enskilt och grupparbete
Redovisningar i olika former
Kunskaps sökning med hjälp
av böcker, film och annan
media
Kunna namnge kroppens
delar samt känna till några
av kroppens viktigaste organ
och deras funktion
Förstå betydelsen av goda
hälsovanor
Veta hur människokroppen
utvecklas och förändras från
fortplantning till död
Kunna växternas byggnad,
olika livsbetingelser och
spridning
Känna igen och
namnge några
vanligt
förekommande
växter, djur och
andra organismer i
närmiljön samt
känna till deras krav
på livsmiljö
Ha insikt om
människans
fortplantning,
födelse, pubertet,
åldrande och död
Ha inblick i
beroendeframkalland
e medels inverkan på
hälsan
Strävansmål för år 5
Fysik
Utveckla kunskap om de
klassiska fysikmomenten;
ljud, ljus, värme, tryck,
elektricitet och magnetism
Exempel på arbetssätt
Fortsatta experiment och
laborationer
Utförliga labbrapporter
Kunskapssökning med
hjälp av böcker och annan
media
Enskilt och grupparbete
Redovisningar i olika
former
Fridhemsskolans
uppnåendemål för år 5
Vara bekant med
grunderna för ljudets och
ljusets utbredning
Förstå hur man tekniskt
kan tillämpa elektricitet
och magnetism
Att själv kunna mäta,
experimentera och
observera
Kursplanens mål för år 5
Ha insikt i grunderna för
ljudets utbredning, hörseln
samt ljusets egenskaper
och ögats funktion
Ha insikt i tekniska
tillämpningar av den
elektriska kretsen och
permanentmagneter
Ha egna erfarenheter av
systematiska
observationer, mätningar
och experiment
Download