Mål i biologi

advertisement
MÅL
SKOGEN
UPPNÅENDEMÅL:
 ha kännedom om några av
jordens ekosystem och hur
organismers samverkan
kan beskrivas i ekologiska
termer
 ha insikt i fotosyntes och
förbränning samt vattnets
betydelse för livet på
jorden
 kunna ge exempel på
kretslopp och anrikning i
ett ekosystem
 känna till grunddragen i
livets utveckling samt
villkoren för och
betydelsen av biologisk
mångfald
 kunna genomföra
observationer i fält och
laborativa undersökningar
samt ha insikt i deras
utformning
 kunna utföra och tolka
enkla mätningar av
miljöfaktorer
 kunna med hjälp av
exempel belysa hur
biologins upptäckter har
Lokal tolkning av mål - VAD







Eleven ska känna igen de
träd som finns i skolans
närhet
Eleven ska ha kunskap om
djurrikets indelning samt
veta hur en insekt är
byggd
Eleven ska ha kännedom
om fotosyntesen
Eleven ska ha kunskap om
olika ekologiska
grundbegrepp och veta hur
organismers samverkar i
ett ekosystem
Eleven ska kunna vattnets
och kolets kretslopp och
ge exempel på anrikning i
ett ekosystem
Eleven ska kunna
genomföra observationer i
fält och laborativa
undersökningar
Eleven ska kunna göra
enkla mätningar av
miljöfaktorer t ex
temperatur, nederbörd,
vind
HUR vi gör ?







Eleverna gör
fältobservationer både
nära och utanför skolan
Eleverna läser aktuella
avsnitt i boken och svarar
på instuderingsfrågor
Eleverna ser film och för
diskussioner
Eleverna lyssnar på
föreläsningar och
antecknar
Eleverna använder
vetenskapliga verktyg som
stereolupp och mikroskop
Eleven gör
fältobservationer och
laborativa undersökningar
och redogör för dessa
skriftligt
Eleven söker fakta och
information på Internet
Bedömning
GODKÄND:
 Eleven arbetar utifrån
egen motivation och
genomför ålagda uppgifter
efter bästa förmåga.
 Eleven kompletterar sina
arbeten och visar prov på
utveckling vid respons och
handledning av läraren.
 Eleven försöker att svar på
direkt fråga och visar prov
på att ha en föreställning
om aktuellt avsnitt.
 Eleven skriver godkänt
resultat på läxförhör och
prov.
 Eleven bidrar efter bästa
förmåga i diskussioner,
laborationer, exkursioner
och vad övrigt som ingår i
ämnet.
VÄL GODKÄND:
 Eleven visar prov på att
utifrån egen motivation
genomföra uppgifter på ett
bra sätt.
 Eleven söker av egen
drivkraft svar på frågor


påverkat vår kultur och
världsbild
kunna använda såväl
naturvetenskapliga som
estetiska och etiska
argument i frågor om
bevarande av naturtyper
och mångfalden av arter
samt användning av
genteknik
kunna med historiska
exempel beskriva hur
kunskaper i biologi har
bidragit till förbättringen
av våra levnadsvillkor
samt hur de har
missbrukats
STRÄVANSMÅL



Att utveckla kunskaper om
olika livsformer och deras
betingelser
organismers samspel med
varandra och med sin
omgivning
livets villkor och
utveckling och kan se sig
själv och andra livsformer
i ett evolutionsperspektiv




som uppkommer i
samband med att eleven
genomför sina arbeten.
Eleven bidrar med egna
tankar och funderingar i
diskussioner och samtal
och ställer frågor som har
med ämnet att göra.
Elevens skriftliga arbeten
visar prov på struktur och
förmåga att hitta bra fakta
i ämnet.
Eleven skriver väl godkänt
på läxförhör och prov.
Eleven visar god egen
motivation i laborationer,
exkursioner och övriga
moment som ingår i
ämnet.
MYCKET VÄL GODKÄND:
 Eleven arbetar helt utifrån
egen motivation och bidrar
i samtal och diskussioner
med väl formulerade
frågor och egna
kommentarer där eleven
väver samman kunskaper
inom andra
ämnesområden.
 Eleven formulerar sig på
ett sådant sätt att det




biologins betydelse för
människans sätt att
gestalta, bruka och
uppleva naturen
olika arbetssätt inom
biologin, som
fältobservationer
och laborationer, samt
kunskap om hur de
växelspelar med de
teoretiska modellerna
utveckla omsorg om
naturen och ansvar vid
dess nyttjande



KROPPEN
UPPNÅENDEMÅL
 Ha kännedom om den
egna kroppens organ och
organsystem, och hur de
fungerar tillsammans.
 Ha kännedom om hur
cellen är byggd och hur de
fungerar.
 Ha kännedom om
beroendeframkallande
medels verkan på kroppen
 Förstå och pröva på
ekologiskt tänkande och




Eleven ska kunna
matspjälkningsapparaten
och vilka enzymer som
hjälper till i
nedbrytningen.
Eleven ska kunna lilla och
stora kretsloppet.
Eleven ska kunna delarna
på de organ vi går igenom
och vilken funktion de har.
Eleven ska känna till
organsystemet och hur det
fungerar.



Eleven läser aktuella
avsnitt i läroboken och
svarar på instuderingsfrågor
Eleven söker fakta och
information på Internet
Eleven dissikerar organ
såsom hjärta och öga för
att konkret studera hur
olika cellvävnader ser ut
och hur vävnaden
motsvarar organets
funktion och förtydliga
framgår att han/hon dragit
slutsatser i ett vidare
perspektiv än i frågor
rörande bara det aktuella
avsnittet.
Elevens arbeten visar prov
på en mycket god struktur
där eleven visar både
bredd och djup inom
aktuellt avsnitt.
Eleven visar förmåga att
ställa frågor som vidgar
diskussioner och samtal
inom ramen för ämnet.
Eleven visar prov på
mycket god struktur och
noggrannhet i
genomförande av
laborationer och på
exkursioner samt i övrigt
förekommande moment
inom ämnet.


visa konsekvenser om
olika handlingsalternativ i
miljö, livs och
samhällsfrågor.
Kunna föra diskussioner
om betydelsen av
regelbunden motion och
goda hälsovanor.
Ha kännedom om våra
sinnen.



STRÄVANSMÅL:
 Utveckla kunskap om
människokroppens
byggnad och funktion.
 Utveckla förmåga att
diskutera frågor och hälsa
och samlevnad utifrån
relevant biologisk kunskap
och personliga
erfarenheter.
Eleven ska veta hur en
djurcell och en växtcell ser
ut och förklara de
viktigaste delarna av
cellen och vilken funktion
de har.
Eleven ska veta varför vi
behöver goda hälsovanor
och regelbunden motion.
Eleven ska ha kännedom
om vad beroendeframkallande medel har
för inverkan på kroppen.




faktastoff ur läroboken.
Eleven använder
mikroskop och lupp m.m.
som är några av de
vetenskapliga redskapen
för att undersöka världen
omkring oss.
Eleven undersöker
djurceller och växtceller.
Eleven ser film som
belyser aktuellt avsnitt och
för diskussioner kring
dessa.
Eleven lyssnar till
föreläsningar och samtalar
och diskuterar kring dessa.
RYMDEN
UPPNÅENDEMÅL:
 Ha kännedom om det
genetiska arvet
 Känna till grunddragen i
livets utveckling
 Kunna med hjälp av


Kunna ge exempel på hur
arv/miljö kan påverka en
organisms utseende
Kunna förklara orden gen,
kromosom, DNA,


Eleven lyssnar på
föreläsningar i aktuella
avsnitt och samtalar och
diskuterar kring dessa
Eleven läser aktuella
avsnitt i läroboken
exempel belysa hur
biologins upptäckter har
påverkat vår kultur och
världsbild
STRÄVANSMÅL:
 Utveckla kunskap om
livets villkor och
utveckling och kan se sig
själv och andra livsformer
i ett evolutionsperspektiv.







dominant, recessiv,
heterozygot och
homozygot.
Kunna förklara skillnaden
mellan vanlig celldelning
och reduktionsdelning
Veta vad en mutation är
Ha en uppfattning om vad
gentekniken innebär
Känna till Charles Darwin
och vad han gjorde
Veta vad fossil är och
vilken typ av bergarter
man oftast hittar dem.
Ha en uppfattning om
jordens ålder och hur livet
utvecklats.
Känna till några viktiga
steg i ryggradsdjurens
historia




Eleven söker fakta och
information på Internet
Eleven mikroskoperar
och studerar
mikropreparat och
skriver rapport om dessa
Eleven läser aktuella
vetenskapliga artiklar och
diskuterar dessa
Eleven genomför en
exkursion och skriver en
rapport
SEX OCH SAMLEVNAD
UPPNÅENDEMÅL:
 Skall kunna vad
befruktning innebär.
 Ha kunskap om
sexuallivets biologi,


Eleven skall veta hur
befruktning går till och
hur könsdelarna ser ut och
hur de fungerar.

Eleven lyssnar till
föreläsningar och samtalar
och diskuterar kring dessa.
Eleven ser film som
belyser aktuellt avsnitt och

preventivmetoder och
sexuellt överförbar smitta.
Kunna föra diskussioner
om sexualitet och
samlevnad och därvid visa
respekt för andras
ståndpunkter och för olika
samlevnadsformer.
STRÄVANSMÅL:
 Utveckla kunskap om
pubertetens inverkan på
individen.



Eleven ska veta vilka
preventivmetoder som
finns tillgängliga.
Eleven ska veta vilka
könssjukdomar som finns
och hur man kan skydda
sig.
Eleven skall få möjlighet
att diskutera sex och
samlevnadsfrågor med
lärare och kurator.


för diskussioner kring
dessa.
Diskussioner förs
tillsammans med lärare
och kurator kring
sexualitet, prevenitivmetoder, könssjukdomar
SET-övningar för att
utveckla social kompetens.
Download