LPP Arbetsområde: Mall med förklaringar kring

advertisement
PP Arbetsområde: Djuren och ekosystem
Namn:
Skola: Mellbystrandsskolan







Innehåll
Vad du ska arbeta med
Studera miljön i vår omgivning.
Vad växer/lever här?
Studera ekosystem i din
närmiljö
Kretslopp och näringskedjor –
Allt i naturen hör ihop
Hur djuren och växterna är
indelade
Artkunskap – känna igen växter
och djur som lever i och vid den
odlade jorden
Fördjupa dig i en växt och ett
djur
Lära dig använda biologins
begrepp
.Arbetsformer
Hur du ska arbeta
Du kommer att jobba enskilt med att
söka information (på Internet, i
böcker, i tidningar och eller andra
medier) om ”ditt djur”. Du ska välja
ut information som du tycker är viktig
utifrån uppgiften (se innehåll) och
skriva ner den.
Du kommer också att ingå i en grupp
med andra elever som har djur från
samma ekosystem. Tillsammans ska
ni söka information för att kunna
beskriva livet i ekosystemet.
Mål och kunskapskrav
Vad du ska kunna
Du ska kunna söka naturvetenskaplig
information, välja ut det som är viktigt
för din uppgift och använda
informationen i tal och text.
Du ska ha kunskap om biologiska
samband i ”ditt ekosystem”,
exempelvis genom att känna till och
kunna namnge växter och djur i en
näringsväv i ekosystemet.
Du ska också kunna ge exempel på
hur olika växter och djur har anpassat
sig till ”sitt ekosystem”.
Bedömning
Hur vi ska bedöma
Du kommer att bedömas utifrån din
förmåga att välja och använda
naturvetenskaplig information.
Du kommer att bli bedömd utifrån din
grupps redovisning där du berättar om
”ditt djur” och ni tillsammans berättar
om ”ert ekosystem”.
Du kommer också att bli bedömd
utifrån hur du ställer frågor och
diskuterar med andra vid deras
redovisningar.
Centralt innehåll
Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar
utveckling.
Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska
samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och
fiske.
Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt
förekommande arter.
Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter
och tidningsartiklar.
Övergripande mål
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,
humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv
och vardagsliv.
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått
kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.
Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin
arbetsmiljö.
Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier.
Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat
och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna
och förutsättningarna.
Kunskapskrav eller del av kunskapskrav för arbetsområdet
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för
resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra
framställningar med anpassning till sammanhanget.
Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på
och beskriva dessa med användning av biologins begrepp.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och
påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska
samband.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers
anpassningar till olika livsmiljöer.
Förankring i kursplanens syfte
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och
förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och
samhället.
Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera
och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk
hållbarhet.
Elevens självbedömning
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag bra?
Lärarens bedömning
Detta har eleven visat att han/hon kan(summativ):
Vilka delar av arbetsområdet klarade jag mindre bra?
Detta kan eleven utveckla(formativ):
Vad kan jag tänka på för att utvecklas vidare i ämnet?
Download