Ellära och Magnetism 8BC vecka 34-37

advertisement
ELLÄRA OCH MAGNETISM
Ämnets centrala innehåll
I kapitlet Elektricitet och magnetism aktualiseras följande punkter i ämnets centrala innehåll
enligt kursplanen 2011.
Fysiken i naturen och samhället
• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
Fysiken och vardagslivet
• Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de
används i vardagliga sammanhang.
• Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig
elektrisk utrustning.
Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format
världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors
levnadsvillkor.
• De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.
Fysikens metoder och arbetssätt
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande
och utvärdering.
• Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till
exempel fart, tryck och effekt.
• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och
teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
Syften med kapitlet
Elektricitet och magnetism ska ge eleverna
• erfarenheter av experiment med enkla elektriska kretsar och magneter
• kunskaper om några av de grundläggande elektriska begreppen och hur de är relaterade
till varandra
• kunskaper om några av elektricitetslärans tekniska tillämpningar
• inblickar i den historiska utvecklingen av elektricitetsläran.
Målbeskrivning
- Du förklarar vad elektrisk ström är, hur ström, spänning och resistans beror av varandra samt ritar
och följa enkla kopplingsscheman
- Du kan följa instruktioner, genomföra laborationer samt redogöra för dessa både muntligt och
skriftligt
- Du kan tolka resultaten och drar enkla slutsatser
- Du ser sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig
elektrisk utrustning.
- Du ser för och nackdelar med elektricitet och dess användning
- Du diskuterar resursanvändning i privatlivet och i samhället
-------------------------------------------------------------------------------------När du arbetar med området är det viktigt att du är fokuserad på lektionerna, lyssnar på
genomgångar och antecknar det som skrivs på tavlan.
Vid laborationer är det viktigt att du noggrant följer de instruktioner som ges, deltar aktivt i
laborationen samt gör de laborationsbeskrivningar din lärare ber dig om.
Vi arbetar med avsnittet vecka 34-37.
De laborationer vi arbetar med är följande:
- Laboration ”Bygg elektriska kretsar”
- Arbetsövning ”Räkna med Ohm”
- Laboration ”Vad menas med kortslutning”
- Arbetsövning ”Elektriska kopplingar (I)
- Laboration ”Magneters egenskaper”
- Laboration ”Elektromagnet”
Om du vill lära dig mer: gör du resterande uppgifter i det kompendium du fått av mig!!
Till provet:
Läs sid 192-213 samt de frågor som hör till de olika avsnitten
Anteckningar, laborationer och arbetsövningar
Jag bedömer naturligtvis dina kunskaper på provet men även ditt resonemang vid de
genomgångar och diskussioner som inleder lektionerna
Jag tittar på din laborativa förmåga och på de dokumentationer du gör
Download