1
Arbetslag Safiren, åk 7
Projekt 3 HT 10
Människans ursprung och behov
Mål att Uppnå i projektet:
På väg
Når målen
NO/Biologi:
- ha kunskap om universums,
jordens, livets och människans
utveckling
Du kan beskriva människans
utveckling i stora drag:
- Du kan berätta om några
olika förmänniskor och
människoarter
- beskriva vad som var
typiskt för just den arten
- veta i vilken ordning
de funnits på jorden och
ungefär för hur länge sedan
- ha kännedom om det genetiska
arvet
Du har viss kunskap om vad
DNA är
- ha insikt om växelspelet mellan
utveckling av begrepp, modeller
och teorier å ena sidan och
erfarenheter från undersökningar
och experiment å den andra
- ha kunskap om det
naturvetenskapliga arbetssättet
samt kunna redovisa sina
iakttagelser, slutsatser och
kunskaper i skriftlig och muntlig
form
Du kan förklara vad fossil är
Du kan genomföra
experiment och beskriva
resultatet muntligt och
skriftligt
Når över målen
Du kan berätta om de
metoder som forskare
använt för att utveckla
teorierna om människans
utveckling
Du kan planera, genomföra,
utvärdera och dokumentera
en undersökning
Du kan ge förslag på hur
man kan pröva olika
hypoteser i experiment
Teknik:
- kunna redogöra för faktorer i den
tekniska utvecklingen, både förr
och nu, och ange några tänkbara
drivkrafter bakom denna
Du kan berätta om de
viktigaste uppfinningarna
under människans utveckling
- Kunna analysera för- och
nackdelar när det gäller
teknikens effekter på natur,
samhälle och individens livsvillkor
Du visar att du förstår i
vilken ordning de gjordes
och hur de påverkade de
olika människoarternas
livsvillkor
Du kan beskriva hur olika
redskap utvecklats genom
att beskriva förändringar i
konstruktionen hos dem
Du kan ange några tänkbara
drivkrafter bakom den
tekniska utvecklingen
Du kan beskriva
förändringarnas betydelse
när det gäller funktioner,
egenskaper och
användningsmöjligheter
Du kan reflektera över vilka
behov dessa uppfinningar
tillfredsställde
Matematik:
- Ha utvecklat sin taluppfattning
till att omfatta hela tal
- Kunna använda metoder för att
Jämföra, uppskatta och
bestämma tidpunkter och
tidsskillnader
Du kan hantera och räkna
med stora tal
Du förstår tallinjen som
modell för att beskriva
tidsavstånd
Du förstår begreppet
tidsaxel/tidslinje
Du förstår olika sätt att
illustrera tidpunkter och
tidsavstånd på. på olika
typer av tidsaxlar/tidslinjer