Psykologi 1 – Kunskapsområde 4

advertisement
Mål, innehåll och arbetsgång - Kunskapsområde 4: Psykisk ohälsa - hur
når man det?
Mål att uppnå
Centralt innehåll
Viktiga begrepp, kända
företrädare och
experiment
Att utveckla
kunskaper om arvet
och miljöns betydelse
för individens
psykologiska
utveckling, livsvillkor
och hälsa
Psykisk hälsa och ohälsa
med betoning på stress
och stresshantering samt
kriser och krishantering
Martin Seligman
Mihály Csikszentmihályi
Aaron Antonovsky
Marianne Frankenhauser
Positiv psykologi
Mindfulness
Flow
Självkänsla
Kasam
Kris: utvecklingskris,
traumatiska kriser,
katastrofer
Krisens faser; chockfas,
reaktionsfas,
bearbetningsfas,
nyorienteringsfas
Stress och personlighet;
coping
PTSD - posttraumatiskt
stress syndrom
Olika typer av stress och
stressorer; E-risker,
förändringsstress, ,
stressreaktionens faser
Stresshantering
Krishantering
Förslag på
undervisningsforme
r, material och
experiment
Undervisningsform
Diskussion via
bloggen. Eventuellt
grupparbete.
Material:
Kapitel 11,
Psykologi för
gymnasiet skriven
Nadja Ljunggren,
Fallstudier (Se under
fliken Filer).
Experiment:
Eleven får möjlighet
att höja sin
lyckonivå,
livskvalitet genom
exempelvis yoga,
meditation, positivt
tänkande, goda
gärningar.
Examination
Diskussion i
grupp.
En kort
reflektiv
rapport.
Blogginlägg
Vara aktiv i
bloggen och
komma med
kommentarer
på lärarinlägg
och andra
elevers
kommentarer.
Download