Syror, baser och kemiska reaktioner År 4-6 v3

advertisement
Syror, baser och kemiska reaktioner År 4-6 v3-6 2015
Skolansprofil: Utedagar
Omvärlden:
Eleven jämför sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och
skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra
undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar
i text och bild.
Elevmedverkan:
Syfte
Eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att genomföra
systematiska undersökningar i kemi och använda kemins begrepp,
modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i
samhället, naturen och inuti människan.
Centralt innehåll
•
•
•
Undervisningen i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper
om kemiska sammanhang och nyfikenhet och intresse för att
undersöka omvärlden.
•
Kunskaper
•
Eleven har grundläggande kunskaper om kemiska sammanhang och visar det genom
att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. I
resonemang om mat, bränslen och kemikalier och andra produkter kan eleven
relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för
människors levnadsvillkor.
•
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra
till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta
systematiskt utifrån. I undersökningen använder eleven utrustningen på ett i
huvudsak fungerande sätt.
•
Indelning av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende,
ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt och basiskt.
Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras
betydelse för människans levnadsvillkor.
Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska
reaktioner.
Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och
påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör
hanteras.
Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och
utvärdering.
Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och
enkla skriftliga rapporter.
Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till
exempel faktatexter och tidningsartiklar.
Genomförande :
Övergripande mål
Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra
och känna tillit till sin egen förmåga.
Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera
ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska övervägande.
Konkretisering av mål som kommer att bedömas:
•
•
•
•
•
•
•
•
Planera, genomföra, utvärdera, jämföra undersökningar.
Ge exempel på några sura och några basiska ämnen.
Mäta pH-värde med hjälp av pH-papper.
Känna igen några farosymboler: explosivt, brandfarligt, giftig,
frätande
Ge exempel på en kemisk reaktion
Dokumentera resultat av undersökning
Förklara vad som händer när något brinner
Beskriva fotosyntesen
Arbetsformer:
Experiment testa surhet av vardagliga ämnen (diskmedel, socker,
bakpulver, ketchup, coca-cola, vinäger, yoghurt, tandkräm) mäta med
pH-papper. Redovisa i tabell.
Experiment: Ägg i ättika och ketchup på kronan. Experiment som visar
syrors frätande effekt.
Genomgång av farosymbolerna: brandfarligt, explosivt, giftigt och
frätande.
Diskussion kring kemikaliers påverkan på naturen. (Försurning)
Kemisk reaktion
laboration: med citronsyra och bikarbonat
s96-99 i läroboken
Fotosyntes och förbränning, vi repeterar fotosyntesen och knyter ihop
den med förbränning.
Läxa Eld- vad är det?
Utvärdering
Introduktion
Alla elever får en sur godis. Vi tester saliven med pH papper. Tar tandkräm
ser om det är någon skillnad.
Läxförhör surt, basiskt och farosymboler
Läxförhör förbränning
Diskussion: Vad är surt? Vad är motsatsen till surt?
Aktuella begrepp: bas, syra, surt, basiskt, kemisk reaktion,
farosymbol, neutralt, pH-värde, pH-skala
Download